Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình access 2003

Được đăng lên bởi Lê Ánh Vân
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV: Mai Liên Khương

Hướng dẫn thực hành Access

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ACCESS
I.

Cơ sở dữ liệu
Là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau chứa thông tin về một tổ chức nào đó (như
một trường đại học, một ngân hàng, một công ty, một nhà máy, ...), được lưu trữ trên các
thiết bị nhớ thứ cấp (như băng từ, đĩa từ, …) để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của
nhiều người sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.
Access là gì?
Access là một hệ quản trị CSDL nằm trong bộ Microsoft Office
Access được dùng để?
Xây dựng chọn gói các phần mềm quản lý quy mô vừa và nhỏ như: Quản lý Học viên, sinh
viên, nhân sự, vật tư…

II.

Table
1) Tạo cơ sở dữ liệu mới (CSDL)
Bước 1: Khởi động Access  Start  Run  msaccess  Enter
Bước 2: Vào Menu File  Chọn New  Click dòng Blank Database… tại hộp thoại
Task pane bên phải cửa sổ Access

Click vào
đây để tạo
CSDL

Bước 3: Hộp thoại File New Database xuất hiện  thực hiện hướng dẫn như hình bên
dưới

Trang 1

GV: Mai Liên Khương

Hướng dẫn thực hành Access

2. Chọn nơi
lưu CSDL

1. Nhập tên
CSDL cần tạo

3. Nhấn
Create để tạo

Cửa sổ CSDL QLHV
sau khi được tạo

Trang 2

GV: Mai Liên Khương

Hướng dẫn thực hành Access

2) Tạo Table
Bước 1: Tại CSDL hiện hành  Chọn thẻ Table  Double click vào dòng Create
table in Design view
Bước 2: Hộp thoại thiết kế Table hiện ra:

2. Chọn kiễu dữ liệu
1. Nhập tên Field

3. Nhập chú thích
cho Field nếu cần

4. Xác
định các
thuộc
tính cho
Field

 Lặp lại thứ tự từ 1 đến 4 như trong hình cho các Field tiếp theo
Bước 3: Xác định khóa chính(Primary key) cho Table
Bước 4: Lưu Table
Bước 5: Thực hiện lại các bước 1 đến bước 4 để tạo các Table còn lại

a. Các kiểu dữ liệu của Field(Data type)
 Kiểu Text: Kiểu ký tự có độ dài 255 ký tự
Ví dụ: Field Name
MAHV
HOLOT
DIACHI

Data type
Text
Text
Text

 Kiểu Memo: Kiểu ký tự dạng văn bản có độ dài 65,535 ký tự
Ví dụ: Field Name
GHICHU
DIENGIAI
NOIDUNG

Data type
Memo
Memo
Memo

Trang 3

GV: Mai Liên Khương

Hướng dẫn thực hành Access

 Kiểu Number: Kiểu số (dữ liệu dạng số)
Ví dụ: Field Name
SOLUONG
DONGIA
HOCPHI

Data type
Number
Number
Number

 Kiểu Date/Time
Ví dụ: Field Name
NGAYSINH
NGAYNHAP
NGAYXUAT

Data type
Date/Time
Date/Time
Date/Time

 Kiểu Yes/No: Kiểu luận lý chỉ nhận 1trong 2 giá trị (true/false, Yes/no, 1/0)
Ví dụ: Field Name
PHAI
LOAIVATTU
GIADINH

Data type
Yes/No
Yes/No
Yes/No

 Kiểu Currency: Kiểu tiền tệ
Ví dụ: Field Name
THANHTIEN
HOCPHI
DONGIA

Data type
Currency
Currency
Currency

 Kiểu Autonumber: Giá trị tự động, tự độ...
GV: Mai Liên Khương Hướng dẫn thực hành Access
Trang 1
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ACCESS
I. Cơ sở dữ liệu
Là mt tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau chứa thông tin về một tổ chức nào đó (như
một trường đại hc, một ngân hàng, một ng ty, một nhà máy, ...), được lưu trữ trên các
thiết bị nhớ thứ cấp (như băng từ, đĩa từ, …) để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của
nhiều người sử dng vi nhiều mc đích khác nhau.
Access là gì?
Access là một hệ quản trị CSDL nằm trong bộ Microsoft Office
Access được dùng để?
y dựng chọn gói các phần mềm quản lý quy mô vừa và nh như: Qun lý Học viên, sinh
viên, nhân sự, vật tư…
II. Table
1) Tạosở dữ liệu mi (CSDL)
Bước 1: Khởi động Access Start Run msaccess Enter
Bước 2: Vào Menu File Chn New Click dòng Blank Database… tại hộp thoại
Task pane bên phải cửa sổ Access
Bước 3: Hộp thoại File New Database xuất hiện thc hiện hướng dẫn như hình bên
ới
Click vào
đây đ tạo
CSDL
Giáo trình access 2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình access 2003 - Người đăng: Lê Ánh Vân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Giáo trình access 2003 9 10 374