Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Adobe Premiere pro 2.0

Được đăng lên bởi Cao Duy Tam
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lê Tú Anh
letuanh_drt

letuanh_drt@yahoo.com

Gi i thi u Premiere Pro 2.0
1. Các khái ni m co b n:
Clip: m t ph n video, audio dã du c s hóa. Ðó là file video, audio, bitmap,… (media nói
chung) ho c có th là m t ph n trong file.
Duration: d dài th i gian clip tính t frame d u tiên d n frame cu i cùng c a clip.
Bin: tuong t khái ni m Folder trong window dùng d phân nhóm các clip giúp d dàng qu n
lý clip.
Sequence: d an d ng, g m các clip tham gia v i duration xác d nh, du c s p x p theo m t
th t xác d nh, áp d ng các hi u ng xác d nh.
Project: file ch a các sequence và các tham chi u d n các clip có s d ng trong project, các
thi t l p capture, các thi t l p export. File project ch a d li u c a t t c các thao tác d ng
nhu các di m vào/ra, các chuy n c nh, hi u ng…
Frame: khung hình, là nh ng nh video r i t o thành m t d an video
Frame rate: t c d khung hình, là s frame di n h at trong m t giây
Timecode: th i gian chính xác c a frame trong clip du c xác d nh b ng 4 thông tin gi , phút,
giây, frame
Program: th hi n s n ph m/k t qu d ng trong timeline
Render: quá trình áp d ng các chuy n c nh, hi u ng… vào nh ng frame video

2. T ng quan các bu c d ng:
Duy t qua n i dung clip: S d ng SourceMonitor xem qua n i dung clip d ch n
ph n nào trong clip tham gia d ng. Ð t di m vào/ra cho ph n mu n dùng trong
sequence.
Ghép các clip vào sequence: Kéo t ng clip vào Timeline panel, h ac t d ng ghép
các clip và sequence. N u thêm t ng clip, ta có th quy t d nh thêm video, ho c
audio, ho c c hai.
Retrim clip: N u không d t chính xác di m vào/ra cho clip, ho c quy t d nh thay d i
chúng, ta có th retrim các clip trong Timeline panel
Ði u ch nh các thu c tính clip (n u c n): có th thay d i duration, speed c a clip
S p x p các clip: Sau khi d t các clip trong Timeline panel, ta có th s p x p l i các
clip trong sequence d phù h p v i k ch b n d ng. Cung có th c n chia các clip
thành các clip nh d áp d ng các hi u ng khác nhau, ho c xóa chúng ra kh i
sequence và xóa t t c các kh ang tr ng trong sequence n u có. Áp d ng transition và
hi u ng cho clip n u mu n.
Xem (Preview) k t qu sequence: Khi ghép các clip vào m t sequence, ta có th xem
k t qu trong c a s Program Monitor. Adobe Premiere Pro có th cho xem k t qu
trong th i gian th c. Thông thu ng d hi n th k t qu t t hon, ta ph i th c hi n
render.

 – Vietnamese Graphics

1

Lê Tú Anh
letuanh_drt@yahoo.com
letuanh_drt
Ghép nhi u sequence vào sequence m i: Ð d t ch c qu n lý project, ta có th
th c hi n công vi c tr...
Lê Tú Anh
letu
anh_drt@yahoo.com
letuanh_drt
www.dohoavn.net
Vietnamese Graphics
1
Gi
i thi u Premiere Pro 2.0
1. Các khái ni
m c
o b
n:
Clip:
m t ph n video, audio d
ã
du
c s hóa. Ðó file video, audio, bitmap,… (media nói
chung) ho
c có th l
à m
t ph n trong file.
Duration:
d d
ài th
i gian clip tính t frame d u ti
ên d
n frame cu i
cùng c
a clip.
Bin:
tuong t
khái ni m Folder trong window d
ùng d
phân nhóm các clip giúp d d
àng qu
n
lý clip.
Sequence:
d an d ng, g m các clip tham gia v i duration xác d nh, du c s p x p theo m t
th
t xác d nh, áp d ng các hi u ng xác d nh.
Proje
ct:
file ch a các sequence và các tham chi u d n các clip s d ng trong project, các
thi
t l p capture, các thi t l p export. File project ch a d li u c a t t c các thao tác d ng
nhu các di
m v
ào/ra, các chuy
n c nh, hi u ng…
Frame:
khung hình, là nh
ng nh video r i t o th
ành m
t d an video
Frame rate:
t c d khung h
ình, là s
frame di n h at trong m t giây
Timecode:
th
i gian chính xác c a frame trong clip du c xác d nh b ng 4 thông tin gi , phút,
giây, frame
Program:
th
hi n s n ph m/k t qu d ng
trong timeline
Render:
quá trình áp d
ng các chuy n c nh, hi u ng… v
ào nh
ng frame video
2. T
ng quan các bu c d ng:
Duy
t qua n i dung clip: S d ng SourceMonitor xem qua n i dung clip d ch n
ph
n nào trong clip tham gia d ng. Ð t di m vào/ra cho ph n mu n dùng trong
sequence.
Ghép các clip vào sequence: Kéo t ng clip vào Timeline panel, h ac t d ng ghép
các clip sequence. N u thêm t ng clip, ta th quy t d nh thêm video, ho c
audio, ho
c c hai.
Retrim clip: N u không d t chính xác di m v
ào/r
a cho clip, ho c quy t d nh thay d i
chúng, ta có th retrim các clip trong Timeline panel
Ði
u ch nh các thu c tính clip (n u c n):
có th
thay d i duration, speed c a clip
S p x p các clip
:
Sau khi d t các clip trong Timeline panel, ta có th s p x p l i các
clip trong sequence d phù h p v i k ch b n d ng. Cung th c n chia các clip
thành các clip nh d áp d ng các hi u ng khác nhau, ho c xóa chúng ra kh i
sequence và xóa t
t c các kh ang tr ng trong sequence n u có. Áp d ng transition v
à
hi
u ng
cho clip n
u mu n.
Xem (Preview) k t qu sequence
:
Khi ghép các clip vào m t sequence, ta có th xem
k t qu trong c a s Program Monitor. Adobe Premiere Pro th cho xem k t qu
trong th i gian th c. Thông thu ng d hi n th k t qu t t hon, ta ph i th c hi n
render.
Giáo trình Adobe Premiere pro 2.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Adobe Premiere pro 2.0 - Người đăng: Cao Duy Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Giáo trình Adobe Premiere pro 2.0 9 10 566