Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình autocad 3d

Được đăng lên bởi tongkhacmanh
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
7UXQJ7qPowR7{R&17773+&0 *LzR7UQK$XWR&$''
%LrQ6R{Q9wFKQKVªDE\
o9pQ7ULX
7UDQJ
&KQJ,
0¯WV®WKDRWFFEQWURQJ$XWR&$''
, *L³LWKLXY$XWR&$'
$XWR&$'OSKQP«PFÊDKàQJ$XWR'HVNr 0ÂW WURQJ  KàQJ VQ [W SKQ
P«PKQJXWK®JLÆLr'ÈQJ¬WKÒFKL¯QFFEQY¨WKX¤WWURQJFFQJQK;\
GÒQJ&NK¶.L®QWUÌFL¯Q1¼LFKXQJQKÐQJEQY¨QRÇFWKÒFKL¯QEQJWD\
WK°F¼WK¬Y¨WKL®WN®EQJSKQP«P$XWR&$'
3KQP«P$XWR&$'ÇFJLÆLWKL¯XOQXWLQYRWKQJWLKÂLFKÇ
&20'(;
7KQJFQJEÁSKLQEQXWLQ5HOHDVH
7KQJ$XWR&$'UDÃL
7KQJ$XWR&$'UDÃLYFK\WUQPLWUÃQJ:LQY17
/PÂWFLWL®QQJN¬JLÌSFFWKDRWFY¨NÕWKX¤WÇFQKDQKFK¼QJYG
GQJKQ6DX¼FFSKLQEQPÆLOQOÇWUDÃLQKPFLWKL¯QYKRQFK±QK
KQWURQJYL¯FWKL®WN®
,, FLPF¶DSKQPP$XWR&$'
x &$'&RPSXWHU$LGHG'HVLJQ3KQP«PY¨YWKL®WN®YÆLVÒWUÇJLÌSP\W¶QK
6ÏGÍQJSKQP«P&$'¬WKL®WN®EQY¨FKL«X'PK°QKFKL«X'
x ¦FL³PQÆLE«WFÑDSK§QP²P&$'
&K¶QK[F
1QJVX£WFDRQKÃFFO¯QKY¨QKDQK
'GQJWUDR¿LGÐOL¯XYÆLFFSKQP«PNKF
,,, .K±L¯QJYÖWKRWNK§L$XWR&$'
.KËLÉQJ
&FK.¶FKYR6WDUW?3URJUDPV?$XWR'HVN?$XWR&$'«
&FK1K£SÌSFKXÂWYREL¬XWÇQJ$XWR&$'WUQPQK°QKQ«Q
'HVNWRS+RFFOLFNSKLYREL¬XWÇQJ$XWR&$'!2SHQ«
Giáo trình autocad 3d - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình autocad 3d - Người đăng: tongkhacmanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Giáo trình autocad 3d 9 10 193