Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình autoship

Được đăng lên bởi dailoi.tk
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 773 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giaùo trình Autoship

Khoa Kyõ Thuaät Taøu Thuûy – Tröôøng ÑHNT

CHÖÔNG III : GIAO DIEÄN CUÛA NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG.
3.0. NHAÄP ÑEÀ.

Chöông 3 giôùi thieäu caùc kieán thöùc thöïc tieãn veà giao dieän cho ngöôøi söû duïng vaø
giôùi thieäu moät loaït caùc thuaät ngöõ maø ta gaëp phaûi trong khi laøm vieäc vôùi
Autoship.
3.1. SÖÛ DUÏNG CAÙC GIAO DIEÄN.
Autoship taän duïng taát caû caùc quy ñònh cuûa Windows trong vieäc duøng chuoät, baøn
phím, caùc cöûa soå.
3.1.1. CHUOÄT
Noùi chung chuoät traùi duøng ñeå gieâ thöôøng ñöôïc keát hôïp vôùi phím Shift hay
Control.
Chuoät phaûi thöôøng ñöôïc duøng ñeå phoùng to thu nhoû caùc hình hoaëc duøng vaøo caùc
choïn löïa thöù caáp töø caùc phím coâng cuï cuûa nhoùm coâng cuï (Toll group).
3.1.2. SÖÛ DUÏNG BAØN PHÍM (KEYBOARD)
Moät soá phím noùng ñöôïc duøng trong Autoship.
Phím noùng
Ctrl+N
Ctrl+O
Ctrl+S
Ctrl+Z
Ctrl+Y
Ctrl+A
Ctrl+D
Ctrl+R
Ctrl+G
Ctrl+W
F1
F3
F4
F5

TS: Traàn Gia Thaùi

Coâng duïng
Taïo baûn döï aùn môùi
Môû moät döï aùn coù saún
Löu döï aùn ñang laøm vieäc
Quay trôû laïi böôùc tröôùc
Tieán tôùi moät böôùc
Choïn toaøn boä
Huûy choïn
Xem moâ hình 3D
Baät taét hieån thò thöôùc ño
Hieån thò cöûa soå phoùng lôùn (Edit Mode)
Trôï giuùp
Chuyeån tôùi ñieåm tröôùc
Chuyeån tôùi ñænh keá tieáp
Chuyeån tôùi haøng/coät tröôùc

Trang1

Giaùo trình Autoship

Khoa Kyõ Thuaät Taøu Thuûy – Tröôøng ÑHNT

F6
Caùc phím chöû
Phím muõi teân

Chuyeån tôùi haøng/coät keá tieáp
Nhaäp höôùng vaø giaù trò
Xeâ dòch caùc ñoái töôïng ñaõ choïn

3.2. Maøn hình chính cuûa Autoship.

Hình 3.1 laø maøn hình chính cuûa Autoship keøm theo moät hình cuûa con taøu
ñang ñöôïc thieát keá.
Thanh tieâu ñeà

Thanh hieån thò

Teân ñoái töôïng

Böôùc nhaûy
Löôùi
Vò trí ñieåm
choïn
Choïn cheá ñoä
Nhoùm coâng cuï
taïo , hieäu chænh

Nuùt thoâng tin

Cheá ñoä nhìn

Maøn hình hieån thò

Hình 3.1 : Maøn hình chính cuûa Autoship
3.2.1. Thanh Menu.
Thanh Menu naèm treân cuøng cuûa maøn hình chính cuûa Autoship duøng ñeå
xaâm nhaäp vaøo caùc chöùc naêng (function) ñaëc ñieåm (feature) vaø kieåm tra
(control). Thanh Menu goàm coù nhöõng menu sau ñaây :
3.2.1.1. File
Duøng ñeå xöû lyù caùc coâng vieäc cuûa file nhö môû (open), löu (save), nhaäp
(import) vaø xuaát (export) caùc döï aùn. File menu cuõng xuaát hieän 4 döï aùn vöøa thao
taùc gaàn nhaát giuùp ta môû ra nhanh choùng.
3.2.1.2. Edit.

TS: Traàn Gia Thaùi

Trang2

Giaùo trình Autoship

Khoa Kyõ Thuaät Taøu Thuûy – Tröôøng ÑHNT

Duøng ñeå choïn löïa caùc ñoái töôïng (select object), chænh lyù caùc thuoäc ...
Giaùo trình Autoship Khoa Kyõ Thuaät Taøu Thuûy – Tröôøng ÑHNT
CHÖÔNG III : GIAO DIEÄN CUÛA NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG.
3.0. NHAÄP ÑEÀ.
Chöông 3 giôùi thieäu caùc kieán thöùc thöïc tieãn veà giao dieän cho ngöôøi söû duïng vaø
giôùi thieäu moät loaït caùc thuaät ngöõ maø ta gaëp phaûi trong khi laøm vieäc vôùi
Autoship.
3.1. SÖÛ DUÏNG CAÙC GIAO DIEÄN.
Autoship taän duïng taát caû caùc quy ñònh cuûa Windows trong vieäc duøng chuoät, baøn
phím, caùc cöûa soå.
3.1.1. CHUOÄT
Noùi chung chuoät traùi duøng ñeå gieâ thöôøng ñöôïc keát hôïp vôùi phím Shift hay
Control.
Chuoät phaûi thöôøng ñöôïc duøng ñeå phoùng to thu nhoû caùc hình hoaëc duøng vaøo caùc
choïn löïa thöù caáp töø caùc phím coâng cuï cuûa nhoùm coâng cuï (Toll group).
3.1.2. SÖÛ DUÏNG BAØN PHÍM (KEYBOARD)
Moät soá phím noùng ñöôïc duøng trong Autoship.
Phím noùng Coâng duïng
Ctrl+N Taïo baûn döï aùn môùi
Ctrl+O Môû moät döï aùn coù saún
Ctrl+S Löu döï aùn ñang laøm vieäc
Ctrl+Z Quay trôû laïi böôùc tröôùc
Ctrl+Y Tieán tôùi moät böôùc
Ctrl+A Choïn toaøn boä
Ctrl+D Huûy choïn
Ctrl+R Xem moâ hình 3D
Ctrl+G Baät taét hieån thò thöôùc ño
Ctrl+W Hieån thò cöûa soå phoùng lôùn (Edit Mode)
F1 Trôï giuùp
F3 Chuyeån tôùi ñieåm tröôùc
F4 Chuyeån tôùi ñænh keá tieáp
F5 Chuyeån tôùi haøng/coät tröôùc
TS: Traàn Gia Thaùi Trang1
giáo trình autoship - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình autoship - Người đăng: dailoi.tk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
giáo trình autoship 9 10 560