Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình: Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình
Bảo trì máy tính và cài đặt
phần mềm

Giaïo trçnh Baío trç maïy tênh vaì caìi âàût pháön mãöm

&1

PHÁÖN I
GIÅÏI THIÃÛU KHAÏI QUAÏT VÃÖ MAÏY TÊNH VAÌ CAÏC
THIÃÚT BË NGOAÛI VI
§.1. TÄØNG QUAN VÃÖ CÁÚU TRUÏC MAÏY VI TÊNH
I. Cáúu truïc chung cuía maïy vi tênh
Maïy vi tênh laì mäüt hãû thäúng âæåüc gheïp nhiãöu thaình pháön taûo nãn. Do âoï,
âãø maïy tênh coï thãø hoaût âäüng âæåüc ta phaíi làõp gheïp caïc thaình pháön cuía noï mäüt
caïch håüp lyï vaì khai baïo våïi caïc thaình pháön khaïc. Ngaìy nay ngaình tin hoüc dæûa
trãn caïc maïy tênh hiãûn âang phaït triãøn trãn cå såí hai pháön:
Pháön cæïng: Gäöm nhæîng âäúi tæåüng váût lyï hæîu hçnh nhæ vi maûch , baín maûch
in, dáy caïp näúi maûch âiãûn, bäü nhåï, maìn hçnh, maïy in, thiãút bë âáöu cuäúi, nguäön
nuäi,... Pháön cæïng thæûc hiãûn caïc chæïc nàng xæí lyï thäng tin cå baín åí mæïc tháúp
nháút tæïc laì caïc tên hiãûu nhë phán.
Pháön mãöm: Laì caïc chæång trçnh (Program) âiãöu vaì phäúi taïc caïc hoaût âäüng
pháön cæïng cuía maïy vi tênh vaì chè âaûo viãûc xæí lyï säú liãûu. Pháön mãöm cuía maïy tênh
coï thãø chia thaình hai loaûi: Pháön mãöm hãû thäúng (System Software) vaì pháön mãöm
æïng duûng (Applications software). Pháön mãöm hãû thäúng khi âæåüc âæa vaìo bäü nhåï
chênh, noï chè âaûo maïy tênh thæûc hiãûn caïc cäng viãûc. Pháön mãöm æïng duûng laì caïc
chæång trçnh âæåüc thiãút kãú âãø giaíi quyãút mäüt baìi toaïn hay hay mäüt váún âãö cuû thãø
âãø âaïp æïng mäüt nhu cáöu riãng trong mäüt säú lénh væûc.
Maïy tênh caïc nhán PC (Personal Computer): Thep âuïng tãn goüi cuía noï laì
maïy tênh coï thãø âæåüc sæí duûng båíi riãng mäüt ngæåìi.
PC

Maìn hçnh

Baìn phêm

Chuäüt

Hçnh 1

Maïy in

Giaïo trçnh Baío trç maïy tênh vaì caìi âàût pháön mãöm
&2
Hçnh 1 laì mäüt hãû thäúng maïy vi tênh thæåìng âæåüc sæí duûng. Pháön trung tám laì maïy
PC, noï gäöm coï: Bäü xæí lyï dæî liãûu, âéa cæïng (HDD), âéa mãöm (FDD), CDROM,
caïc maûch gheïp näúi... Bãn ngoaìi coï baìn phêm (Key board), maìn hçnh (Monitor),
chuäüt (Mouse), maïy in (Printer).

II. Caïc thaình pháön cå baín cuía maïy vi tênh
Voí maïy

Bäü nhåï trong

Caïc thiãút bë khaïc
Modem, fax, Card
maûng v.v...

Nguäön âiãûn

CPU

Mainboard

Maìn hçnh

Baìn phêm

Bäü nhåï ngoaìi

Chuäüt

Maïy in

Så âäö täøng quan vãö cáúu truïc maïy tênh
1. Voí maïy: Laì nåi âãø gàõn caïc thaình pháön cuía maïy tênh thaình khäúi nhæ
nguäön, Mainboard, card v.v... coï taïc duûng baío vãû maïy tênh.
2. Nguäön âiãûn: Cung cáúp háöu hãút hãû thäúng âiãûn cho caïc th...
Giáo trình
Bảo trì máy tính và cài đặt
phần mềm
Giáo trình: Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình: Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo trình: Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm 9 10 534