Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình C# Full

Được đăng lên bởi mrken192-gmail-com
Số trang: 247 trang   |   Lượt xem: 1988 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
Khoa Toán – Tin học
-------------

Slide bài giảng

LẬP TRÌNH
ÌNH WINDOWS FORMS (C#)
ần Hy Hiến
Giảng viên: Lương Trần
Email:
hienlth@hcmup.edu.vn
TP.HCM – 09/2009
Version 1.0

Chủ đề

Giới thiệu môi trường
lập trình VS 2005

Cài đặt môi trường VS 2005/2008
Tạo ứng dụng mẫu
Thay đổi thông tin ứng dụng
Sử dụng thư viện MSDN
Build/Run 1 ứng dụng.
Thao tác trên màn hình View

Lương Trần Hy Hiến


Slide 2

Cài đặt VS 2005/2008

Cài đặt VS 2005/2008

Cài đặt VS 2005/2008
Cài đặt thư viện MSDN 2005/2008

Slide 3

Slide 4

Cài đặt VS 2005/2008

Tạo ứng dụng mẫu
Bước 1: Chạy môi trường .NET 2005

Slide 5

Tạo ứng dụng mẫu

Slide 6

Tạo ứng dụng mẫu

Bước 2: Tạo 1 project

Slide 7

Slide 8

Tạo ứng dụng mẫu

Tạo ứng dụng mẫu
Cấu trúc 1 Project

Cấu trúc 1 ứng dụng (Solution)

Solution

Project 1

Exam01

Properties
Project 1

ConsoleApplication1

References
Project 2
Project 2

AssemblyInfo file

Exam01
Exam01: ứng dụng Windows Form
ConsoleApplication1: ứng dụng Console
Slide 9

Tạo ứng dụng mẫu

- .NET Library Project
- .NET Framework Assembly
- COM Library
- 3rd Party Library Assembly

Thư mục
Class files

Class files
Slide 10

Tạo ứng dụng mẫu

Solution View: Xem cấu trúc ứng dụng

Solution view

Slide 11

Slide 12

Tạo ứng dụng mẫu

Tạo ứng dụng mẫu

Class view :

Class View:

Xem cách tổ chức bên trong của 1 ứng dụng

View

Class View

Solution
Project Preferences

(Xem namespace,
classes của những
references assembly)

Namespace
Namespace
Class

Class
Slide 13

Tạo ứng dụng mẫu

Slide 14

Thay đổi thông tin ứng dụng
Mở file AssemblyInfo.cs
Thay đổi các thông tin cơ bản
Assembly title
AssemblyDescription
AssemblyCompany
AssemblyProduct
AssemblyCopyright

Slide 15

Slide 16

Thêm 1 project vào trong
solution

Thay đổi thông tin ứng dụng

Mở view Solution
Nhấn chuột phải lên tên solution
Chọn Add \ New Project

Slide 17

Thêm 1 item bất kì vào
project

Slide 18

Thêm 1 item bất kì vào
project

Mở view solution
Nhấn chuột phải project
cần thêm 1 item
Chọn Add \ New Item

Slide 19

Slide 20

Các loại Project quan tâm

Console Project
Project Template là Console Application
Chạy trên môi trường DOS
Các lớp sử dụng: System.Console

Console Application Project
Window Application Project

Console.Write() : Dùng để xuất ra màn hình giá
trị. Ví dụ
1/ System.Write(“Hello World”);
2/ int x = 10;
System.Console.Write(x);
3/ int x = 10, y = 20;
System.Console.Write(“{0} + {1} = {2}”, x, ...
LP TR
ÌNH WINDOWS FORMS (C#)
B GIÁO DC ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM TP.HCM
Khoa Toán – Tin hc
--------------
Slide bài ging
ÌNH WINDOWS FORMS (C#)
Ging viên:
Lương Tr
n Hy Hiến
Email:
hienlth@hcmup.edu.vn
TP.HCM – 09/2009
Version 1.0
ÌNH WINDOWS FORMS (C#)
n Hy Hiến
hienlth@hcmup.edu.vn
Giáo trình C# Full - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình C# Full - Người đăng: mrken192-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
247 Vietnamese
Giáo trình C# Full 9 10 842