Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình catia v5

Được đăng lên bởi Nguyen Nguyen
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 917 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Thái Văn Hùng 

Giáo trình CATIAV5 

Ch−¬ng iii : vÏ ph¸C th¶O ( sketcher )
i/ giíi thiÖu vÏ ph¸c th¶o vμ m«I truêng vÏ ph¸c th¶o :
1/ Giíi thiÖu vÏ ph¸c th¶o :
Tạo Sketcher là bước cơ bản đầu tiên để tạo mô hình. Mô hình tạo thành trong CATIA được liên
kết với biên dạng của chúng. Khi hiệu chỉnh biên dạng, mô hình tự động cập nhật những thay đổi này.
Ta làm việc trong môi trường vẽ phác cần tạo ra hoặc hiệu chỉnh các biên dạng của mô hình. Môi trường
vẽ phác bao gồm các mặt phẳng vẽ phác và các công cụ vẽ phác(Sketch Tools).
Mặt phẳng vẽ phác chứa các biên dạng của vật thể. Nó có thể là các Plane hoặc là các mặt phẳng của các
vật thể có sẵn.

2/ M«i tr−êng vÏ ph¸c th¶o
_ Click vào Sketch
trên thanh công cụ. Hoặc từ menu File chọn :Start -> Mechanical
Design -> Sketcher.

Chọn mặt phẳng tạo Sketch trên màn hình đồ hoạ hoặc trên Specification tree.
Sketch workbench xuất hiện.

Các toolbar chính để tạo sketch gồm

Thaihung_2606@yahoo.com 

Page 1 

Thái Văn Hùng 

Giáo trình CATIAV5 

2.1 Sketch Tools

Sketch tools dùng để nhập các thông số cho đối tượng vẽ và kích hoạt một số chức năng điều khiển:
_Snap to point: Chức năng này được kích hoạt mặc định, khi nó được kích hoạt thì con trỏ sẽ tự động
nhảy đến các nút của Grid khi chúng ta di chuyển con trỏ trên màn hình.
_Construction/ Standard Element:
- Construction: Các Construction là các đường tạm thời, thường được dùng để xây dựng lên các đường
khác. Các Contruction tự động ẩn đi sau khi thoát khỏi Sketch.
- Standard: Là các đường được dùng để xây đựng lên bản vẽ Sketch, nó vẫn còn lưu lại sau khi thoát
khỏi Sketch.
_Geometrical Constraints: Chức năng này được kích hoạt sẽ cho phép chúng ta đặt các ràng buộc giữa
các đối tượng hình học.
_Dimensional Constraints: Cho phép đặt các ràng buộc về kích thước.
_Các thông số của đối tượng vẽ: Muốn nhập các thông số vào Sketch Tools ta có thể dùng phím Tab hoặc
dùng con trỏ click vào ô tương ứng.

2.2 Profile

Vẽ các hình cơ bản: Point, Line, Polyline, Spline, Rectangle, Circle, Conic…

2.3 Operation

Thực hiện các phép toán trên đối tượng: Corner, Chanfer, Trim, Break, Mirror, Translate, project…

2.4 Contrains

Đặt các ràng buộc về mặt hình học giữa các đối tượng và các ràng buộc về kích thước: Horizontal,
Vertical, Concident, Tangent, Length, Angle…

2.5 Workbench

Thoát khỏi sketch workbench.

ii/ c¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n
1/ Profile
Thaihung_2606@yahoo.com 

Page 2 

Thái Văn Hùng 
1.1Rectangle

Giáo trình CATIAV5 

(tạo hình chữ nhật).

Trên thanh công cụ chọn Rec...
TháiVănHùng GiáotrìnhCATIAV5
Thaihung_2606@yahoo.com Page1
Ch¬ng iii :
vÏ ph¸C th¶O ( sketcher )
i/ giíi thiÖu vÏ ph¸c th¶o vμ m«I truêng vÏ ph¸c th¶o :
1/ Giíi thiÖu vÏ ph¸c th¶o :
To Sketcher là bước cơ bn đầu tiên để to mô hình. Mô hình to thành trong CATIA được liên
kết vi biên dng ca chúng. Khi hiu chnh biên dng, mô hình t động cp nht nhng thay đổi này.
Ta làm vic trong môi trường v phác cn to ra hoc hiu chnh các biên dng ca mô hình. Môi trường
v phác bao gm các mt phng v phác và các công c v phác(Sketch Tools).
Mt phng v phác cha các biên dng ca vt th. Nó có th là các Plane hoc là các mt phng ca các
vt th có sn.
2/ M«i trêng vÏ ph¸c th¶o
_ Click vào Sketch trên thanh công c. Hoc t menu File chn :Start -> Mechanical
Design -> Sketcher.
Chn mt phng to Sketch trên màn hình đồ ho hoc trên Specification tree.
Sketch workbench xut hin.
Các toolbar chính để to sketch gm
giáo trình catia v5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình catia v5 - Người đăng: Nguyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
giáo trình catia v5 9 10 193