Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình đào tạo Visual Basic 6.0

Được đăng lên bởi Candy Lovely Huong
Số trang: 261 trang   |   Lượt xem: 5337 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Giáo trình đào tạo Visual Basic 6.0

1 Mục lục
1

Mục lục ...............................................................................................................................1

2

Làm quen với visual basic 6.0 ............................................................................................9

2.1 Xây dựng ứng dụng ban đầu ............................................................................... 9
2.1.1 Viết ứng dụng ban đầu....................................................................................9
2.1.2 Xây dựng tính năng Calendar .........................................................................9
2.1.3 Thêm tính năng Clock...................................................................................11
2.2 Các tính năng mới trong Visual basic 6.0 ........................................................ 11
2.2.1 Khái quát vắn tắt về Visual basic 6.0............................................................11
2.2.2 Khai thác thế mạnh của các điều khiển mở rộng ..........................................12
2.3 Làm việc với môi trường lập trình trong Visual basic ...................................... 12
2.3.1 Tìm hiểu các phần của IDE...........................................................................12
2.3.2 Thêm và xoá các thanh công cụ trong IDE của Visual basic........................13
2.3.3 Thêm các điều khiển vào hộp công cụ..........................................................14
2.3.4 Định hướng thông qua cửa sổ form và code .................................................14
2.3.5 Quản lý ứng dụng với project explorer.........................................................14
2.3.6 Cửa sổ properties ..........................................................................................14
2.3.7 Hiển thị IDE..................................................................................................14
2.3.8 Trợ giúp.........................................................................................................15
3

Tìm hiểu Visual basic 6....................................................................................................16

3.1 Thuộc tính phương thức và sự kiện................................................................... 16
3.1.1 Đối tượng ......................................................................................................16
3.1.2 Thuộc tính ..................................................................................................
Giáo trình đào to Visual Basic 6.0
FPT Software Solution Trang:1/261
1 Mc lc
1 Mc lc ...............................................................................................................................1
2 Làm quen vi visual basic 6.0 ............................................................................................9
2.1 Xây dng ng dng ban đầu ...............................................................................
9
2.1.1 Viết ng dng ban đầu....................................................................................
9
2.1.2 Xây dng tính năng Calendar .........................................................................
9
2.1.3 Thêm tính năng Clock...................................................................................
11
2.2 Các tính năng mi trong Visual basic 6.0 ........................................................
11
2.2.1 Khái quát vn tt v Visual basic 6.0............................................................
11
2.2.2 Khai thác thế mnh ca các điu khin m rng ..........................................
12
2.3 Làm vic vi môi trường lp trình trong Visual basic ......................................
12
2.3.1 Tìm hiu các phn ca IDE...........................................................................
12
2.3.2 Thêm và xoá các thanh công c trong IDE ca Visual basic........................
13
2.3.3 Thêm các điu khin vào hp công c..........................................................
14
2.3.4 Định hướng thông qua ca s form và code.................................................
14
2.3.5 Qun lý ng dng vi project explorer.........................................................
14
2.3.6 Ca s properties ..........................................................................................
14
2.3.7 Hin th IDE..................................................................................................
14
2.3.8 Tr giúp.........................................................................................................
15
3 Tìm hiu Visual basic 6....................................................................................................16
3.1 Thuc tính phương thc và s kin...................................................................
16
3.1.1 Đối tượng ......................................................................................................
16
3.1.2 Thuc tính .....................................................................................................
16
3.1.3 Phương thc..................................................................................................
17
3.1.4 S kin ..........................................................................................................
18
3.1.5 Mi quan h gia phương thc, thuc tính và s kin .................................
18
3.1.6 Ca s Properties..........................................................................................
19
3.1.7 Viết chương trình s dng thuc tính, phương thc và s kin ...................
20
3.2 Làm vic vi mt đề án.....................................................................................
24
3.2.1 Định nghĩa.....................................................................................................
24
3.2.2 Ca s Project Explorer................................................................................
25
3.2.3 To đề án.......................................................................................................
25
3.2.4 Đổi thuc tính đề án......................................................................................
25
3.2.5 Lưu và đặt tên đề án......................................................................................
26
Giáo trình đào tạo Visual Basic 6.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình đào tạo Visual Basic 6.0 - Người đăng: Candy Lovely Huong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
261 Vietnamese
Giáo trình đào tạo Visual Basic 6.0 9 10 16