Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Excel

Được đăng lên bởi thi-thanh-tran-truong
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1001 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MICROSOFT EXCEL
viên : Dương Thành

Giảng

MỤC LỤC
BÀI 1: BẮT ĐẦU VỚI MICROSOFT OFFICE EXCEL...............................
I. LÀM QUEN VỚI MICROSOFT OFFICE EXCEL................................
1. Khởi động.................................................................................
2. Giới thiệu bảng tính Excel...........................................................
II. CÁC THAO TÁ CƠ BẢN................................................................
1. Mở bảng tính mới......................................................................
2. Lưu bảng tính............................................................................
3. Đóng bảng tính.........................................................................
4. Mở bảng tính cũ........................................................................
5. Trang hiện hành, ô hiện hành......................................................
6. Nhận dạng con trỏ.....................................................................
7. Cách nhập và chỉnh sửa dữ liệu trên ô hiện hành............................
BÀI 2: SOẠN THẢO NỘI DUNG BẢNG TÍNH........................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nhập dữ liệu kiểu số và văn bản..................................................
Chỉnh sửa dữ liệu trong ô............................................................
Thao tác chọn/hủy chọn ô, dòng, cột............................................
Điền số thứ tự tự động...............................................................
Sao chép, di chuyển, xóa, chèn các ô...........................................
Thêm/xóa dòng, cột.................................................................
Thao tác với bảng tính..............................................................

BÀI 3: THAO TÁC ĐỊNH DẠNG..........................................................13
1. Thao tác định dạng ô................................................................
2. Định dạng ô chứa văn bản.........................................................
3. Căn lề, vẽ đường viền ô............................................................
BÀI 4: CÔNG THỨC VÀ HÀM.............................................................20
1. Tạo công thức cơ bản...............................................................
2. Địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối..........................................
3. Thao tác với hàm.....................................................................
BÀI 5: BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ.....................
TRUNG TÂM TIN HOC H2C
Tel: 039. 516616 - 0985730786
Website: http://hatinh-news.net - Email: mr.phonglinh@gmail.com
MICROSOFT EXCEL Ging
viên : Dương Thành
MC LC
BÀI 1: B T U V I MICROSOFT OFFICE EXCEL ĐẦ ...............................
I. LÀM QUEN V I MICROSOFT OFFICE EXCEL ................................
1. Khi động.................................................................................
2. Gii thiu bng tính Excel...........................................................
II. CÁC THAO TÁ C B NƠ ................................................................
1. M bng tính mi......................................................................
2. Lưu bng tính............................................................................
3. Đóng bng tính.........................................................................
4. M bng tính cũ........................................................................
5. Trang hin hành, ô hin hành......................................................
6. Nhn dng con tr.....................................................................
7. Cách nhp và chnh sa d liu trên ô hin hành............................
BÀI 2: SO N TH O N I DUNG B NG TÍNH ........................................
1. Nhp d liu kiu s và văn bn..................................................
2. Chnh sa d liu trong ô............................................................
3. Thao tác chn/hy chn ô, dòng, ct............................................
4. Đin s th t t động...............................................................
5. Sao chép, di chuyn, xóa, chèn các ô...........................................
6. Thêm/xóa dòng, ct.................................................................
7. Thao tác vi bng tính..............................................................
BÀI 3: THAO TÁC NH D NGĐỊ ..........................................................13
1. Thao tác định dng ô................................................................
2. Định dng ô cha văn bn.........................................................
3. Căn l, v đường vin ô............................................................
BÀI 4: CÔNG TH C VÀ HÀM .............................................................20
1. To công thc cơ bn...............................................................
2. Địa ch tuyt đối và địa ch tương đối..........................................
3. Thao tác vi hàm.....................................................................
BÀI 5: BI U , TH ĐỒ ĐỒ ..................................................................28
1. To các kiu biu đồ, đồ th khác nhau.......................................
2. Sa đổi biu đồ, đồ th.............................................................
BÀI 6: HOÀN THI N TRANG B NG TÍNH VÀ IN N ...........................31
1. Thay đổi l ca trang in............................................................
2. Thay đổi trang in.....................................................................
3. Chnh sa để in va trong s trang định trước..............................
4. In n......................................................................................
Trang 1
Giáo trình Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Excel - Người đăng: thi-thanh-tran-truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Giáo trình Excel 9 10 629