Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Excel 2003

Được đăng lên bởi cuhai2006
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 804 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình Microsoft Office Excel 2003

Chương I - Bắt đầu với Excel 2003

CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU VỚI MICROSOFT OFFICE EXCEL
I. LÀM QUEN VỚI MICROSOFT OFFICE EXCEL
Microsoft Office Excel là chương trình thuộc bộ phần mềm Microsoft Office
được sử dụng trong hầu hết tất cả các văn phòng trên toàn thế giới. Excel là
chương trình bảng tính có thể ứng dụng cho các công việc quản lý, kế toán, thống
kê ...
1. Khởi động
Cách 1: Nhấn nút Start, Chọn Programs, chọn Microsoft Office, chọn
Microsoft Office Excel 2003.

Hình 1. Khởi động chương trình Excel
Cách 2: Nhấn chuột vào biểu tượng Microsoft Office Excel 2003
trên màn hình nền.
2. Giới thiệu bảng tính Excel
- Sau khi khởi
động chương trình
Excel, chúng ta có một
sổ
bảng
tính
(Workbook).
Trong
một sổ bảng tính có rất
nhiều trang bảng tính.
- Một bảng tính
gồm có 256 cột được
đánh chỉ số theo chữ
cái A, B, C…Z, AA,
AB, AC… và 65536
dòng được đánh chỉ số
Hình 2. Cửa sổ chương trình Excel
theo số thứ tự 1,2,3…655361

Giáo trình Microsoft Office Excel 2003

Chương I - Bắt đầu với Excel 2003

- Theo mặc định, mỗi lần tạo bảng tính mới thì Excel tạo 3 trang bảng tính
trắng đặt tên là Sheet1, Sheet2, Sheet3. Sau này chúng ta có thể chèn thêm các
trang mới và chúng được đặt tên là Sheet4, Sheet5,…

Hình 3. Ba trang bảng tính có tên là Sheet1, Sheet2, Sheet3
- Ô (Cell): Ô của trang tính là giao của một cột và một dòng. Ô trên trang
bảng tính có địa chỉ viết theo trật tự xác định gồm chữ cái tên cột đứng trước và
số thứ tự dòng đứng sau.

Hình 4. Địa chỉ ô là A1
VD: Địa chỉ ô đầu tiên là A1 và địa chỉ ô cuối cùng trên trang bảng tính là
IV65536
- Cửa sổ bảng tính: Cửa sổ bảng tính Excel có các thành phần chính sau:

Thanh thực đơn lệnh

Thanh công cụ
Thanh tiêu đề

Đường viền dọc

Thanh công thức

Đường viền ngang
Trang tính Sheet1, …

Nhập dữ liệu vào đây
Thanh trạng thái

Thanh cuộn dọc

Thanh cuộn ngang

Hình 5. Giao diện chương trình Excel
+ Thanh tiêu đề: Cho biết tên chương trình ứng dụng, tên tệp tin.
+ Thanh thực đơn lệnh: Cung cấp các nhóm lệnh làm việc với bảng tính.
+ Thanh công cụ: Cung cấp các nút thao tác nhanh.
+ Thanh công thức (Formula Bar): Gồm ô Name Box hiển thị tọa độ ô soạn
thảo và nội dung dữ liệu của ô.2

Giáo trình Microsoft Office Excel 2003

Chương I - Bắt đầu với Excel 2003

+ Đường viền ngang: Ghi tên cột từ trái sang phải theo chữ cái A, B…Y, Z,
AA, AB,…IV. Mỗi cột có chứa 65536 ô.
+ Đường viền dọc: Ghi số thứ tự dòng từ 1 đến 65536. Mỗi dòng...
Giáo trình Microsoft Office Excel 2003 Chương I - Bt đầu vi Excel 2003
http://www.ebook.edu.vn
1
CHƯƠNG 1: BT ĐẦU VI MICROSOFT OFFICE EXCEL
I. LÀM QUEN VI MICROSOFT OFFICE EXCEL
Microsoft Office Excel là chương trình thuc b phn mm Microsoft Office
được s dng trong hu hết tt c các văn phòng trên toàn thế gii. Excel là
chương trình bng tính có th ng dng cho các công vic qun lý, kế toán, thng
kê ...
1. Khi động
Cách 1:
Nhn nút Start, Chn Programs, chn Microsoft Office, chn
Microsoft Office Excel 2003.
Hình 1. Khi động chương trình Excel
Cách 2:
Nhn chut vào biu tượng Microsoft Office Excel 2003
trên màn hình nn.
2. Gii thiu bng tính Excel
- Sau khi khi
động chương trình
Excel, chúng ta có mt
s bng tính
(Workbook). Trong
mt s bng tính có rt
nhiu trang bng tính.
- Mt bng tính
gm có 256 ct được
đánh ch s theo ch
cái A, B, C…Z, AA,
AB, AC… và 65536
dòng được đánh ch s
theo s th t 1,2,3…65536
Hình 2. Ca s chương trình Excel
Giáo trình Excel 2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Excel 2003 - Người đăng: cuhai2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Giáo trình Excel 2003 9 10 576