Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình giải thuật

Được đăng lên bởi hamson
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 2537 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Th.s. NGUYỄN VĂN LINH

GIẢI THUẬT
Được biên soạn trong khuôn khổ dự án ASVIET002CNTT
”Tăng cường hiệu quả đào tạo và năng lực tự đào tạo của sinh viên
khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Cần thơ”

ĐẠI HỌC CẦN THƠ - 12/2003

LỜI NÓI ÐẦU

N. Wirth, một nhà khoa học máy tính nổi tiếng, tác giả của ngôn
ngữ lập trình Pascal, đã đặt tên cho một cuốn sách của ông là
“Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình”.
Ðiều đó nói lên tầm quan trọng của giải thuật trong lập trình nói
riêng và trong khoa học máy tính nói chung. Vì lẽ đó giải thuật, với tư
cách là một môn học, cần phải được sinh viên chuyên ngành tin học
nghiên cứu một cách có hệ thống.
Môn học “Giải thuật” được bố trí sau môn “Cấu trúc dữ liệu”
trong chương trình đào tạo kỹ sư tin học nhằm giới thiệu cho sinh viên
những kiến thức cơ bản nhất, những kỹ thuật chủ yếu nhất của việc
PHÂN TÍCH và THIẾT KẾ giải thuật. Các kỹ thuật được trình bày ở
đây đã được các nhà khoa học tin học tổng kết và vận dụng trong cài đặt
các chương trình. Việc nắm vững các kỹ thuật đó sẽ rất bổ ích cho sinh
viên khi phải giải quyết một vấn đề thực tế.
Giáo trình này được hình thành trên cơ sở tham khảo cuốn sách
“Data Structure and Algorithms” của A.V Aho, những kinh nghiệm
giảng dạy của bản thân và các bạn đồng nghiệp.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng chắc
chắn còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp của quý bạn
đọc.
Cần thơ, ngày 8 tháng 12 năm 2003
Nguyễn Văn Linh

Giải thuật

Mục lục

MỤC LỤC
PHẦN TỔNG QUAN ................................................. i
Chương 1:

KĨ THUẬT PHÂN TÍCH GIẢI THUẬT .......................... 1

1.1
TỔNG QUAN ................................................................................................................... 1
1.2
SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÂN TÍCH GIẢI THUẬT ....................................................... 2
1.3
THỜI GIAN THỰC HIỆN CỦA GIẢI THUẬT .............................................................. 2
1.4
TỶ SUẤT TĂNG VÀ ÐỘ PHỨC TẠP CỦA GIẢI THUẬT .......................................... 3
1.5
CÁCH TÍNH ÐỘ PHỨC TẠP.......................................................................................... 4
1.6
PHÂN TÍCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ÐỆ QUY............................................................. 7
1.7
TỔNG KẾT CHƯƠNG 1 ............................................................................................... 16
BÀI TẬP CHƯƠNG 1 ...........................................................................................
Th.s. NGUYN VĂN LINH
GII THUT
Được biên son trong khuôn kh d án ASVIET002CNTT
”Tăng cường hiu qu đào to và năng lc t đào to ca sinh viên
khoa Công ngh Thông tin - Đại hc Cn thơ
ĐẠI HC CN THƠ - 12/2003
giáo trình giải thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình giải thuật - Người đăng: hamson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
giáo trình giải thuật 9 10 199