Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P8)

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 5384 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Đỗ Đức Trung

Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD

Trong AutoCAD ngoài các tiled viewport (khung nhìn tĩnh tạo bằng lệnh Vports)
sắp xếp cạnh nhau ta còn có thể tạo các floating viewport. Có hai lệnh tạo viewport là
Mview và Mvsetup. Trong mục này ta khảo sát lệnh Mview.
Lệnh Mview chỉ thực hiện trong paper space khi biến TILEMODE = 0. Trước khi
thực hiện lệnh Mview ta định lại giới hạn bản vẽ trong paper space bằng lệnh Limits và
Zoom – All. Ví dụ sau khi định biến TILEMODE = 0 ta định giới hạn bản vẽ là 420,
297 như sau:
- Định giới hạn bản vẽ:
Command: Limits 
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: 
Specify upper right corner <273.0500,209.5500>: 420,297 
- Thu phóng màn hình:
Command: Zoom 
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: A 
- Tạo các khung nhìn động:
Command: Mview 
Switching to Paper space: (chuyển sang không gian giấy vẽ).
Specify corner of viewport or [ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal
/Restore/2/3/4] <Fit>:
Các lựa chọn
Specify corner
Command: Mview 
Specify corner of viewport or
[ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] <Fit>: (Định một điểm
đầu đường chéo thứ nhất P1 xác định vị trí viewport. Sau khi chọn xong điểm này dòng
nhắc sẽ xuất hiện tiếp).
Specify opposite corner: (Định điểm góc thứ hai P2 viewport).
ON/OFF
Command: Mview 
Specify corner of viewport or
[ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] <Fit>: ON  (hoặc
OFF )

- 71 -

Đỗ Đức Trung

Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD

Mở/ tắt các đối tượng trong viewport.
Fit
Tạo một viewport có kích thước vừa khít với vùng đồ họa.
Command: Mview 
Specify corner of viewport or
[ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] <Fit>: F 
Lock
Khóa viewport được chọn.
Command: Mview 
Specify corner of viewport or
[ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] <Fit>: L 
Select objects: (Chọn một hoặc nhiều viewport).
Object
Chỉ định pline kín, ellipse, spline, region hoặc circle để chuyển thành viewport.
Pline bạn chỉ định cần có ít nhất ba đỉnh. Nó có thể tự giao nhau và có thể chứa cả phân
đoạn arc và line.
Command: Mview 
Specify corner of viewport or
[ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] <Fit>: O 
Select object to clip viewport: (Chọn đối tượng).
Polygonal
Tạo đường bao viewport có hình dạng bất kỳ bằng phương pháp định các điểm
(tương tự tạo pline kín bằng lệnh Pline).
Command: Mview 
Specif...
Đỗ Đức Trung Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD
- 71 -
Trong AutoCAD ngoài các tiled viewport (khung nhìn tĩnh tạo bằng lệnh Vports)
sắp xếp cạnh nhau ta còn có thể tạo các floating viewport. Có hai lệnh tạo viewport
Mview và Mvsetup. Trong mục này ta khảo sát lệnh Mview.
Lệnh Mview chỉ thực hiện trong paper space khi biến TILEMODE = 0. Trước khi
thực hiện lệnh Mview ta định lại giới hạn bản vẽ trong paper space bằng lệnh Limits
Zoom All. dụ sau khi định biến TILEMODE = 0 ta định giới hạn bản vẽ 420,
297 như sau:
- Định giới hạn bản vẽ:
Command: Limits
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:
Specify upper right corner <273.0500,209.5500>: 420,297
- Thu phóng màn hình:
Command: Zoom
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: A
- To các khung nhìn động:
Command: Mview
Switching to Paper space: (chuyển sang không gian giấy vẽ).
Specify corner of viewport or [ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal
/Restore/2/3/4] <Fit>:
Các lựa chọn
Specify corner
Command: Mview
Specify corner of viewport or
[ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] <Fit>: (Định một đim
đầu đường chéo thứ nhất P
1
xác định vị trí viewport. Sau khi chọn xong điểm này dòng
nhắc sẽ xuất hiện tiếp).
Specify opposite corner: (Định điểm góc thứ hai P
2
viewport).
ON/OFF
Command: Mview
Specify corner of viewport or
[ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] <Fit>: ON (hoặc
OFF )
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P8) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P8) - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P8) 9 10 779