Ktl-icon-tai-lieu

GIáo trình kiến trúc máy tính

Được đăng lên bởi tailuongphung-gmail-com
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 2086 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
I. KHÁI NIỆM CHUNG
Máy tính (Computer) là thiết bị điện tử thực hiện công việc sau:
- Nhận thông tin vào;
- Xử lý thông tin theo chương trình nhớ sẵn bên trong bộ nhớ máy tính;
- Đưa thông tin ra;
Chương trình (Programs): Là dãy các câu lệnh nằm trong bộ nhớ, nhằm mục
đích hướng dẫn máy tính thực hiện một công việc cụ thể nào đó. Máy tính thực
hiện theo chương trình.
Phần mềm (Software): Bao gồm chương trình và dữ liệu
Phần cứng (Hardware): Bao gồm tất cả các thành phần vật lý cấu thành nên
hệ thống máy tính.
Phần dẻo (Firmware): Là thành phần chứa cả hai thành phần trên
Kiến trúc máy tính (Computer Architecture) đề cập đến các thuộc tính của
hệ thống máy tính dưới cái nhìn của người lập trình. Hay nói cách khác, là những
thuộc tính ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực hiện logic của chương
trình. Bao gồm: tập lệnh, biểu diễn dữ liệu, các cơ chế vào ra, kỹ thuật đánh địa
chỉ,…
Tổ chức máy tính (Computer Organization): đề cập đến các khối chức
năng và liên hệ giữa chúng để thực hiện những đặc trưng của kiến trúc.
Ví dụ: trong kiến trúc bộ nhân: đây là thuộc tính của hệ thống xử lý. Bộ
nhân này sẽ được tổ chức riêng bên trong máy tính hoặc nó được tính toán nhiều
lần trên bộ cộng để cũng được một kết qủa nhân tương ứng.
Cấu trúc máy tính(Computer Structure): là những thành phần của máy tính
và những liên kết giữa các thành phần.
Ở mức cao nhất máy tính bao gồm 4 thành phần:
- Bộ xử lý : điều khiển và xử lý số liệu.
- Bộ nhớ : chứa chương trình và dữ liệu.
- Hệ thống vào ra : trao đổi thông tin giữa máy tính với bên ngoài.

1

- Liên kết giữa các hệ thống: liên kết các thành phần của máy tính lại
với nhau.
* Mô hình phân lớp của hệ thống:
Người sử dụng
(User)
Người lập trình
(Programs)

Các chương trình ứng dụng
(Application Programs)
Các phần mềm trung gian
(Utilities)

Người Thiết kế HĐH
(OS Designer)

Hệ điều hành
(Operating System)
Phần cứng máy tính
(Computer hardware)

* Mô hình cơ bản:

XỬ LÝ TRUNG TÂM

(CPU)
Các thiết bị nhập
(Input devices)

Các thiết bị xuất
(Input devices)

BỘ NHỚ CHÍNH

2

* Sơ đồ kiến trúc máy tính:

Peripherals

Computer
CPU
(Central
processing unit

Computer

Main
Memory
Systems
Interconnection
s
Input
Output

Communications lines
...




 !"#$%!&#'()*
+!
,-)(./'!&#0/''1
*#,2'()*'&13456()*
 !"5
 !78' !",9
"#$%!78':;(<=:%
>'()*5
%&'(!?<=@;<=!%
)(*+","("A<(&*B
>'()*,#("BC<!"5D)4(E(09
&*;F!<G(!"B
!"578'<03,H,90(!0EI(
J0K
-."#"/(0(A<(E>@
L%9M39N!BE!M5
O*,1!E!M&..)&*B>P57&
.)QRS@!%%!'()*N4R*(A
=!%&&3TR'&EGB. @5
1+""9<=B'()*
9%E9(<=5
U'@:'()*8'V<=
7&PAE3P>5
7&#@ !",95
D>!!S9'()*#%5
W
GIáo trình kiến trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIáo trình kiến trúc máy tính - Người đăng: tailuongphung-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
GIáo trình kiến trúc máy tính 9 10 15