Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi nghigeo
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 5263 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Msc. Võ Văn Chín
ThS. Nguyễn Hồng Vân
KS Phạm Hữu Tài

Giáo trình

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
Được biên soạn trong khuôn khổ dự án ASVIET002CNTT
”Tăng cường hiệu quả đào tạo và năng lực tự đào tạo của sinh viên
khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Cần thơ”

Đại học Cần Thơ - 12/2003

Mục lục

Kiến trúc máy tính

MỤC LỤC
*****
MỤC LỤC ..........................................................................................................................2
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.............................................................................................5
GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH .......................................................................5
MỤC ĐÍCH ......................................................................................................................5
YÊU CẦU .........................................................................................................................5
NỘI DUNG ......................................................................................................................6
KIẾN THỨC TIÊN QUYẾT..............................................................................................6
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................................6
PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP ............................................................................................6
CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG ...............................................................................................7
I.1 CÁC THẾ HỆ MÁY TÍNH.........................................................................................7
a.
Thế hệ đầu tiên (1946-1957)................................................................................7
b. Thế hệ thứ hai (1958-1964) .................................................................................8
c. Thế hệ thứ ba (1965-1971) ..................................................................................8
d. Thế hệ thứ tư (1972-????) ...................................................................................8
e. Khuynh hướng hiện tại ........................................................................................8
I.2 PHÂN LOẠI MÁY TÍNH...........................................................................................9
I.3 THÀNH QUẢ CỦA MÁY TÍNH .............................................................................10
QUI LUẬT MOORE VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MÁY TÍNH ...............................
Msc. Võ Văn Chín
ThS. Nguyn Hng Vân
KS Phm Hu Tài
Giáo trình
KIN TRÚC MÁY TÍNH
Được biên son trong khuôn kh d án ASVIET002CNTT
”Tăng cường hiu qu đào to và năng lc t đào to ca sinh viên
khoa Công ngh Thông tin - Đại hc Cn thơ
Đại hc Cn Thơ - 12/2003
Giáo trình KIẾN TRÚC MÁY TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình KIẾN TRÚC MÁY TÍNH - Người đăng: nghigeo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Giáo trình KIẾN TRÚC MÁY TÍNH 9 10 308