Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Kỹ thuật lập trình 2

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Giáo trình Kỹ
thuật lập trình 2

Giáo trình Kỹ thuật lập trình 2

Khoa CNTT – ĐH KTCN

MỤC LỤC
Mục lục ............................................................................................................................... 1
Lời nói đầu .......................................................................................................................... 3
Chương 1 Một số kỹ thuật – phong cách lập trình tốt ........................................................ 4
1.1 Cách đặt tên cho biến hàm ........................................................................................ 4
1.2 Phong cách viết mã nguồn ........................................................................................ 6
1.3 Tối ưu sự thực thi mã nguồn..................................................................................... 8
Chương 2 Kỹ thuật đệ quy................................................................................................ 16
2.1 Kỹ thuật đệ quy....................................................................................................... 16
2.2 Xây dựng một chương trình đệ quy ........................................................................ 20
2.3 Các ví dụ đệ quy ..................................................................................................... 21
2.4 Khử đệ quy.............................................................................................................. 27
2.4.1 Tìm hiểu cơ chế thực hiện hàm đệ quy............................................................ 27
2.4.2 Các trường hợp khử đệ quy đơn giản............................................................... 29
2.4.3 Khử đệ quy dùng stack .................................................................................... 31
Chương 3 Bài toán liên quan tổ hợp ................................................................................. 37
3.1 Phương pháp sinh (kế tiếp) ..................................................................................... 37
3.1.1 Bài toán sinh dãy nhị phân độ dài n................................................................. 37
3.1.2 Bài toán liệt kê tập con k phần tử .................................................................... 39
3.1.3 Bài toán liệt kê các hoán vị .............................................................................. 42
3.2 Thuật toán quay lui (Back Tracking) ...................................................................... 45
3.2.1 Thuật toán q...
Giáo trình K
thuật lập trình 2
Giáo trình Kỹ thuật lập trình 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Kỹ thuật lập trình 2 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo trình Kỹ thuật lập trình 2 9 10 785