Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Lập Trình Trực Quan

Được đăng lên bởi wolflife
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 4673 lần   |   Lượt tải: 30 lần
MỤC LỤC
Chương 1. GIỚI THIỆU .NET VÀ C#....................................................................2
Chương 2. CHƯƠNG TRÌNH C#............................................................................4
Chương 3. KIỂU DỮ LIỆU TRONG C#.................................................................6
Chương 4. PHÉP TOÁN VÀ CHUYỂN ĐỔI KIỂU DỮ LIỆU...........................10
Chương 5. PHÁT BIỂU ĐIỀU KHIỂN.................................................................13
Chương 6. KIỂU DỮ LIỆU MẢNG VÀ KIỂU ARRAYLIST.............................16
Chương 7. KIỂM SOÁT NGOẠI LỆ & GỠ RỐI CHƯƠNG TRÌNH.....................18
Chương 8. FORM VÀ CÁC ĐỊNH DẠNG FORM.................................................19
Chương 9. ĐIỀU KHIỂN THÔNG THƯỜNG.....................................................22
Chương 10. ĐIỀU KHIỂN ĐẶC BIỆT.................................................................29

Trường Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng

Chương 1.

Khoa CNTT

GIỚI THIỆU .NET VÀ C#

I. TỔNG QUAN VỀ .NET FRAMEWORK
.NET Framework là hạ tầng cơ bản được chuẩn hóa, độc lập ngôn ngữ lập
trình, cho phép chúng ta xây dựng, tích hợp, biên dịch, triển khai, chạy các dịch vụ
Web, XML, tiện ích hay thực thi chương trình đa cấu trúc trên hệ điều hành có cài
đặt .NET Framework.
.NET Framework bao gồm 2 thành phần chính là Common Langague Runtime
(CLR) và .NET Framework Class Library (FCL).
• CLR là thành phần chính của .NET Framework, quản lý mã (code) có
thể thực thi của chương trình, quản lý các tiến trình, quản lý tiểu tiến trình
(Threading), quản lý bộ nhớ, cung cấp dịch vụ để biên dịch, tích hợp và tác
vụ truy cập từ xa (Remoting).
• FCL bao gồm tất cả các dịch vụ giao tiếp người sử dụng, điều khiển.
truy cập dữ liệu, XML, Threading, bảo mật …
II. GIỚI THIỆU VISUAL STUDIO .NET
Microsoft Visual Studio là tập hợp công cụ hoàn chỉnh dùng để xây dựng ứng
dụng Web (ASP Web Applications), dịch vụ XML, ứng dụng để bàn (Desktop
Applications) ứng dụng màn hình và bàn phím (Console Applications), và ứng dụng
trên điện thoại di động (Mobile Application)
Các ngôn ngữ lập trình dùng Microsoft Visual Studio để phát triển ứng dụng
là:
-

Visual Basic
Visual C++
Visual C#
Visual J#

Visual .NET 2005 có 5 phiên bản chính:
-

Express Products (Visual Studio Express Edition).
Visual Studio Standard Edition.
Visual Studio Profesional Edition.
Visual Studio Tools for Ofice.
Visual Studio Team System.

III. CÁC LOẠI ỨNG DỤNG C#
Microsoft Visual C# (C Sharp) là ngôn ngữ lập trình thiết kế dùng để ...
MỤC LỤC
Chương 1. GIỚI THIỆU .NET VÀ C#....................................................................2
Chương 2. CHƯƠNG TRÌNH C#............................................................................4
Chương 3. KIỂU DỮ LIỆU TRONG C#.................................................................6
Chương 4. PHÉP TOÁN VÀ CHUYỂN ĐỔI KIỂU DỮ LIỆU...........................10
Chương 5. PHÁT BIỂU ĐIỀU KHIỂN.................................................................13
Chương 6. KIỂU DỮ LIỆU MẢNG VÀ KIỂU ARRAYLIST.............................16
Chương 7. KIỂM SOÁT NGOẠI LỆ & GỠ RỐI CHƯƠNG TRÌNH.....................18
Chương 8. FORM VÀ CÁC ĐỊNH DẠNG FORM.................................................19
Chương 9. ĐIỀU KHIỂN THÔNG THƯỜNG.....................................................22
Chương 10. ĐIỀU KHIỂN ĐẶC BIỆT.................................................................29
Giáo Trình Lập Trình Trực Quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Lập Trình Trực Quan - Người đăng: wolflife
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Giáo Trình Lập Trình Trực Quan 9 10 208