Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông

Được đăng lên bởi ddvinhxpro-gmail-com
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 2583 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông

CHƯƠNG 1
Tổng quan về lập trình truyền thông
Mục đích
Chương này nhằm cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan về các vấn đề có
liên quan trong lập trình truyền thông

Yêu cầu
Sau khi hoàn tất chương này, bạn có thể:
ƒ Giải thích được Cơ chế giao tiếp liên quá trình (Inter-Process
Communication ) là gì.
ƒ Mô tả chức năng, nhiệm vụ của các tầng trong mô hình OSI.
ƒ Định nghĩa về giao thức và biện luận được sự cần thiết của giao thức trong
truyền thông .
ƒ Mô tả về bộ giao thức TCP/IP.
ƒ Định nghĩa mô hình Client – Server.
ƒ Phân biệt được 2 chế độ giao tiếp: Nghẽn và Không nghẽn.
ƒ Phân biệt được các kiểu kiến trúc chương trình.

Biên Soạn: Ngô Bá Hùng - Nguyễn Công Huy

1

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông

1.1. Cơ chế giao tiếp liên quá trình là gì ?
Truyền thông là một khái niệm dùng để chỉ sự giao tiếp, trao đổi thông tin giữa hai
hay nhiều thực thể trong một hệ thống nào đó. Nếu hệ thống mà chúng ta xem xét là xã hội
loài người, thì truyền thông có thể là quá trình trao đổi thông tin giữa người với người
trong cuộc sống thông qua các phương tiện truyền tải thông tin khác nhau như không khí
(trong trò chuyện trực tiếp), hệ thống điện thoại, sách, báo, các phương tiện nghe nhìn,
mạng máy tính...
Nếu hệ thống mà chúng ta xem xét là một hệ thống máy tính hay một hệ thống
mạng thì truyền thông có thể được phân thành hai mức:
ƒ

Mức phần cứng: là sự giao tiếp, trao đổi thông tin giữa các bộ phận vật lý
cấu thành nên hệ thống máy tính như CPU, bộ nhớ, thiết bị vào ra, card giao
tiếp mạng, nhờ vào các phương tiện truyền thông như hệ thống BUS nội, hệ
thống BUS vào ra hay các dây cáp mạng . . .

ƒ Mức phần mềm: là sự giao tiếp, trao đổi thông tin giữa các thành phần bên
trong của một chương trình hay giữa các chương trình với nhau thông qua
các cơ chế truyền thông được hỗ trợ bởi các hệ điều hành, hệ điều hành
mạng.
Trong các hệ thống máy tính đơn nhiệm (monotasking) cổ điển, ví dụ MS-DOS, tại
một thời điểm chỉ cho phép tồn tại một quá trình. Việc giao tiếp, trao đổi thông tin chỉ diễn
ra trong phạm vi của một chương trình. Đó là sự giao tiếp giữa các thủ tục dưới hình thức
chia sẻ các biến toàn cục, hay bằng cách truyền các tham số khi gọi hàm, thủ tục hay bằng
giá trị trả về của một hàm . . . Ngược lại, trong các hệ thống đa nhiệm (multitasking) có
nhiều quá trình tồn tại song song nhau, mỗi quá trình được thực hiện trong một không ...
Khoa Công Ngh Thông Tin - Đại Hc Cn Thơ - Giáo Trình Lp Trình Truyn Thông
CHƯƠNG 1
Tng quan v lp trình truyn thông
Mc đích
Chương này nhm cung cp cho các bn mt cái nhìn tng quan v các vn đề
liên quan trong lp trình truyn thông
Yêu cu
Sau khi hoàn tt chương này, bn có th:
Gii thích được Cơ chế giao tiếp liên quá trình (Inter-Process
Communication ) là gì.
Mô t chc năng, nhim v ca các tng trong mô hình OSI.
Định nghĩa v giao thc và bin lun được s cn thiết ca giao thc trong
truyn thông .
Mô t v b giao thc TCP/IP.
Định nghĩa mô hình Client – Server.
Phân bit được 2 chế độ giao tiếp: Nghn và Không nghn.
Phân bit được các kiu kiến trúc chương trình.
Biên Son: Ngô Bá Hùng - Nguyn Công Huy
1
Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông - Người đăng: ddvinhxpro-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông 9 10 757