Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình lập trình windows3

Được đăng lên bởi thaihungcntt
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 2080 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG CHI TIẾT MÔN LẬP TRÌNH WINDOWS 3
CHƯƠNG I. TUYẾN TRÌNH (THREAD)
I. KHÁI NIỆM
1. Tuyến (Thread)
Là đơn vị nhỏ nhất của đoạn mã có thể thi hành được để thực hiện một công việc riêng
biệt nào đó. Những chương trình trước đây đều chạy ở một tuyến; nghĩa là vào thời
điểm xác định chỉ có một câu lệnh được thực thi.
2. Đa tuyến (MultiThread)
- Là khả năng làm việc với nhiều tuyến
- Đa tuyến chuyên sử dụng cho việc thực thi nhiều công việc đồng thời
- Đa tuyến giảm thời gian rỗi của hệ thống đến mức thấp nhất và tăng hiệu suất thi
hành của chương trình.
Tuyến có thể được tạo ra bằng 2 cách:
- Dẫn xuất từ lớp Thread
- Ứng dụng giao diện Runnable.
3. Chu kỳ sống của tuyến
Dead
Sleep, Wait, I/O
New

Ready

Running

Waiting

II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG TUYẾN
1. Tạo tuyến bằng cách dẫn xuất lớp Thread
- Lớp Thread chứa phương thức tạo dựng Thread() cũng như nhiều phương thức hữu
ích có chức năng chạy, khởi động, tạm ngừng, tiếp tục, gián đoạn và ngừng tuyến.
- Để tạo 1 tuyến ta có thể định nghĩa 1 lớp kế thừa từ lớp Thread và phải định nghĩa lại
phương thức run() để thông báo cho hệ thống biết cách thực thi tuyến khi nó vận
hành.
Bước 1: Khai báo thư viện thread:
using System.Threading;
Bước 2: Tạo thread:
Thread Ten_Thread = new Thread(new ThreadStart(Cong viec));
Bước 3: Chạy thread:
Ten_Thread.Start();
2. Các ví dụ
Ví dụ 1: Tạo ra tuyến in ra màn hình dãy số nguyên từ 0 à 99
using System;
using System.Threading;
namespace Client.Vidu1_Threading
{ public class CreatingThreads
{
static void Main()
1

{ Thread Thread0_99 = new Thread(new ThreadStart(In0_99Pro));
Thread0_99.Start();
}
protected static void In0_99Pro()
{ for (int i = 0; i < 100; i++)
{ Console.WriteLine(i);
}
}
}
}
Ví dụ 2:
Tạo ra tuyến thứ nhất in ra màn hình dãy số nguyên từ 0 à 99 và tuyến thứ 2 in ra
màn hình dãy số nguyên từ 300à 399.
using System;
using System.Threading;
namespace Client.Vidu2_Threading
{
public class CreatingThreads
{
static void Main()
{
Thread Thread0_99 = new Thread(new ThreadStart(In0_99Pro));
Thread Thread300_399 =
new Thread(new ThreadStart(In300_399Pro));
Thread0_99.Start();
Thread300_399.Start();
}
protected static void In0_99Pro()
{
for (int i = 0; i < 100; i++)
{
Console.WriteLine(i);
}
}
protected static void In300_399Pro()
{
for (int j = 300; j < 400; j++)
{
Console.WriteLine(j);
}
}
}
}
Bài tập 1
using System;
using System.Threading;
namespace Client.Threading
2

{
public class MyThreadingClassClient.Threading
{
static void Main(string[] args)
{
My2ndClass me...
BÀI GIẢNG CHI TIẾT MÔN LẬP TRÌNH WINDOWS 3
CHƯƠNG I. TUYẾN TRÌNH (THREAD)
I. KHÁI NIỆM

Là đơn vị nhỏ nhất của đoạn mã có thể thi hành được để thực hiện một công việc riêng
biệt nào đó. Những chương trình trước đây đều chạy ở một tuyến; nghĩa là vào thời
điểm xác định chỉ có một câu lệnh được thực thi.

- Là khả năng làm việc với nhiều tuyến
- Đa tuyến chuyên sử dụng cho việc thực thi nhiều công việc đồng thời
- Đa tuyến giảm thời gian rỗi của hệ thống đến mức thấp nhất tăng hiệu suất thi
hành của chương trình.
Tuyến có thể được tạo ra bằng 2 cách:
- Dẫn xuất từ lớp Thread
- Ứng dụng giao diện Runnable.

II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG TUYẾN
1. Tạo tuyến bằng cách dẫn xuất lớp Thread
- Lớp Thread chứa phương thức tạo dựng Thread() cũng như nhiều phương thức hữu
ích có chức năng chạy, khởi động, tạm ngừng, tiếp tục, gián đoạn và ngừng tuyến.
- Để tạo 1 tuyến ta có thể định nghĩa 1 lớp kế thừa từ lớp Thread và phải định nghĩa lại
phương thức run() để thông báo cho hệ thống biết cách thực thi tuyến khi nó vận
hành.
Bước 1: Khai báo thư viện thread:
using System.Threading;
Bước 2: Tạo thread:
Thread Ten_Thread = new Thread(new ThreadStart(Cong viec));
Bước 3: Chạy thread:
Ten_Thread.Start();
2. Các ví dụ
Ví dụ 1: Tạo ra tuyến in ra màn hình dãy số nguyên từ 0 à 99
using System;
using System.Threading;
namespace Client.Vidu1_Threading
{ public class CreatingThreads
{ static void Main()
1
New Ready Running Waiting
Dead
Sleep, Wait, I/O
Giáo trình lập trình windows3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình lập trình windows3 - Người đăng: thaihungcntt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Giáo trình lập trình windows3 9 10 162