Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Mạng máy tính: Phần 1 Phạm Thế

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG rfiGHỆ Bưu CHÍNH VIÊN THÔNG

GIẢO TRÌNH

Mạng
máy tính
Biên soạn: TS. Phạm Thế Quế

NHÀ XUẤT IBẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Hà Nội. 2009

Mã số: QT 20 HM 08

LỜI NÓI ĐÀU
i‘í/ ra đời cùa mạn^ máy tỉnh đã và đang hố trợ rất nhiều trong mọi
lĩnh vrc cùa đời sống xã hội. Một mạng máv tính dù có quy mô lớn hay
nhỏ th cũng đểu phái đám háo ĩính tin cậy, bảo mật và én định. Do đó
vấn đi đặt ra là phái thiết kế và sừ dụng mạng mảv iỉnh như thế nào đê
mang ại hiệu quả cao cho công tảc quản lý, sản xuất và kinh doanh.
ữể đáp ứng vêu cầu trên. Học viện Công nghệ Biru chính Viễn
thông phổi hợp với Nhà xuát bàn Thòng tin và Truvền thông xuất bản
“Giảo trình Mạng mảy tỉnh ” do TS. Phạm Thể Quế biên soạn. Đâv là
một mm học quan trọng trong chương trinh đào tạo Cử nhân Công nghệ
thôn^ in. Giáo trình gồm 7 chương, với nội dung như sau:
Chương ì: Giới thiệu tổn^ quan về mạng mảy tinh, khải niệm cơ
bàn vi kiến trúc và các giao thức mạng, các loại mạng máy tính và mục
tiêu ứng dụng.
Chương 2: Nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản đế thiết ké một mô
hình giao thức mạng mảy tính theo quan điêm chia các tiên trình trnyên
thông thành cấu trúc nhiều tầng, được xếp chồng lên nhau để thực hiện
một tiến trình truvển thông hoàn chỉnh. Giới thiệu mô hình OSI, được
xem như là một mô hình chuắn, một chiến lược phát triển các hệ thống
mở và một khung khải niệm về giao thức và dịch vụ.
Chương J: Giới thiệu một số bộ giao thức mạng mang tính đặc
trung và được áp dụng phổ biến. Đặc biệt trong chương này tìm hiểu sáu
hơn bộ giao thức TCP/IP đã trở thành chuần chung cho Internet.
Chương 4: Giới thiệu các công nghệ mạng cục bộ. Kiến trúc mạng
cục bộ Ethernet, Virtual LAN, Local ATM , LANARCnet...
Chương 5: Giới thiệu về công nghệ và kỹ thuật mạng diện rộng
WAN. Xem xét công nghệ các mạng tích hợp số đa dịch vụ (ISDN) và
băng rộng B-ISDN, chuyển tiếp khung (Frame Relay) và X.25, dịch vụ
SDMS và phương thức truvển dan không đồng bộ A TM.

Chương 6: Giới thiệu một sổ CÔHÍỊ m^hệ mới như cỏnữ, nghệ đưừnẹ
dây thuê hao số DSL, các mạiỊịỉ chuyên mạch Ịĩỏị chuyên tái âm thanh
trên nền ỈP, ATM và Frame Reỉay. Các cônự n^hệ chuyển mạch nhân đa
giao thức IP/MPLS, chuyển mạch mềm (Sofíswitch) sử dụng trong mạng
hội tụ và mạng thế hệ sau (NGN).
Chương 7: Đề cập đến một sổ ván âề háo vệ thông tin trên mạng.
Chương nàv giới thiệu cách tiếp cận các hệ mật mã, các giao thức hảo
mật. mạng riêng ảo VPN và các giới pháp an loàn mạng, xác thực điện
từ. các giải pháp chữ kỷ điện tứ. xác minh chữ ký’ và t...
HỌC VIỆN CÔNG rfiGHỆ Bưu CHÍNH VIÊN THÔNG
GIO TRÌNH
Mng
máy tính
Biên soạn: TS. Phạm Thế Quế
NHÀ XUT IBẢN THÔNG TIN TRUYN TNG
Hà Ni. 2009
Giáo trình Mạng máy tính: Phần 1 Phạm Thế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Mạng máy tính: Phần 1 Phạm Thế - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Mạng máy tính: Phần 1 Phạm Thế 9 10 849