Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình môn học Lập trình Windows vói VC/MFC

Được đăng lên bởi dinh-thiet-pham
Số trang: 272 trang   |   Lượt xem: 10573 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Trường Đại học Kỹ Thuật Công nghệ
Khoa Công nghệ Thông tin

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC

LẬP TRÌNH WINDOWS
VỚI VC/MFC

Biên soạn: Nguyễn Chánh Thành

Tháng 03 năm 2006

Lập trình Windows với VC/MFC

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Sách:
o

Các sách tiếng Việt về Visual C++ /lập trình Windows (của SAMIS, của nhóm tác giả
ELICOM, hay của các tác giả khác)
o Sách tiếng Anh:
Beginning Visual C++ 6
Professional Visual C++ 6 (của nhà xuất bản WROX)
o Các eBook tiếng Anh về Visual C++ hay lập trình Windows như:
Programming Microsoft C++, 5th Edition eBook (của Microsoft Press)
Programming Windows with MFC, 2nd Edition eBook (của Microsoft Press)
Chương trình tham khảo:
o MSDN (bộ đĩa CD tài liệu tham khảo của Mircosoft)
o Source code mẫu ở website:
http://www.wrox.com
o Các ví dụ đặc biệt ở website:
http://www.codeguru.com
http://www.codeproject.com

Trang 1

Lập trình Windows với VC/MFC

CHƯƠNG 0. ÔN TẬP LÝ THUYẾT C/C++
0.1 Ôn tập C
0.1.1

Kiểu dữ liệu, biến và chuyển đổi kiểu

0.2 Hàm và lời gọi hàm
0.2.1
0.2.2
0.2.3
0.2.4
0.2.5

Phát biểu điều khiển
Array
Pointer
File
Debug – bẫy lỗi

0.3 Ôn tập C++
0.3.1
0.3.2
0.3.3
0.3.4

Trang 2

Class
Cấu trúc thừa kế
Tầm vực truy xuất
Object

Lập trình Windows với VC/MFC

CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA ỨNG DỤNG
WINDOWS VÀ MFC
1.1 GIỚI THIỆU KHUNG ỨNG DỤNG WINDOWS (WINDOWS
APPLICATION) VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MẪU VỚI MFC
APP FRAMEWORK
1.1.1

Lập trình Windows

Lập trình Windows là kỹ thuật lập trình sử dụng các hàm Windows API để xây dựng các trình ứng dụng trong
Windows (Window App) và các dạng ứng dụng khác như DLL, ActiveX, …Tuy là kỹ thuật lập trình mạnh mẽ
nhưng đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao của lập trình viên, giải quyết kế thừa kém, khó phát triển nhanh một ứng
dụng.

1.1.2

Mô hình lập trình Windows

Kỹ thuật lập trình sử dụng các hàm Windows API còn gọi là lập trình Windows SDK. Một ứng dụng xây dựng
theo kỹ thuật này chứa đựng hàm WinMain (xử lý các thông báo (message) nhận được/gửi đi nhằm đáp ứng yêu
cầu tương tác của người dùng và của hệ thống cũng như của ứng dụng khác) và hàm DefWinProc (điều phối
hoạt động tương ứng với các thông báo nhận được). Tổ chức hệ thống của ứng dụng Windows dạng SDK như
sau:

Ví dụ:
#include <windows.h>
LONG WINAPI WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow)
{
WNDCLASS wc;
HWND hwnd;
MSG msg;

Trang 3

Lập trình Windows với VC/MFC

wc.style = 0;
// Class style
wc.lpfnWndProc = (WNDPROC) WndProc;
// Window p...
Trường Đại hc K Thut Công ngh
Khoa Công ngh Thông tin
GIÁO TRÌNH MÔN HC
LP TRÌNH WINDOWS
VI VC/MFC
Biên son: Nguyn Chánh Thành
Tháng 03 năm 2006
Giáo trình môn học Lập trình Windows vói VC/MFC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình môn học Lập trình Windows vói VC/MFC - Người đăng: dinh-thiet-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
272 Vietnamese
Giáo trình môn học Lập trình Windows vói VC/MFC 9 10 163