Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Môn Mạng Máy Tính

Được đăng lên bởi dodinhlong
Số trang: 170 trang   |   Lượt xem: 4992 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Mạng Máy Tính – V1.0

Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính
Mục đích
Chương này nhằm giới thiệu cho người học những nội dung sau:
• Các loại mạng truyền dữ liệu đã tồn tại trước khi của mạng máy tính ra đời.
• Cấu trúc tổng quát của một mạng máy tính.
• Hai chế độ truyền tải dữ liệu cơ bản là Chuyển mạch và Chuyển gói.
• Những lợi ích mà mạng máy tính mang lại.

Yêu cầu
Sau khi học xong chương này, người học phải có được những khả năng sau:
Phân biệt được hai loại mạng Chuyển mạch và Chuyển gói;
Định nghĩa được mạng máy tính là gì và trình bày được cấu trúc tổng quát
của một mạng máy tính.
Nêu lên được những lợi ích mà mạng máy tính mang lại.

Biên Sọan: Th.s Ngô Bá Hùng – Ks Phạm Thế Phi - 01/2005

1

Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Mạng Máy Tính – V1.0

1.1 Mạng điện báo
Mạng điện báo sử dụng hệ thống mã Morse để mã hóa thông tin cần truyền đi. Mã Morse sử dụng
hai tín hiệu là tít và te (ký hiệu bằng dấu chấm (•) và dấu gạch ngang (-)). Mỗi một ký tự latin sẽ
được mã hóa bằng một chuỗi tíc/te riêng biệt, có độ dài ngắn khác nhau. Để truyền thông tin đi,
bên gởi sẽ lần lượt mã hóa từng ký tự của thông điệp thành mã Morse, bên nhận sau đó sẽ thực
hiện quá trình giải mã. Văn bản được truyền đi được gọi là một thông điệp (message) hay một thư
tín (Telegram).
Vào năm 1851 mạng thư tín đầu tiên được sử dụng để nối hai thành phố London và Paris. Sau đó
không lâu, hệ thống mạng này được mở rộng toàn châu Âu.
Cấu trúc của mạng gồm có hai thành phần là Trạm điện báo (Telegraph Station) và Trạm chuyển
điện báo ( Telegraph Switching Station) được nối lại với nhau bằng hệ thống dây truyền dẫn.
Trạm điện báo là nơi cho phép truyền và nhận các thông điệp dưới dạng các mã Morse, thông
thường được thể hiện bằng âm thanh tít và te. Để truyền và nhận thông tin cần có một điện báo
viên thực hiện quá trình mã hóa và giải mã thông tin truyền/nhận.
Vì không thể nối trức tiếp tất cả các trạm điện báo lại với nhau, người ta sử dụng các Trạm chuyển
điện báo để cho phép nhiều trạm điện báo sử dụng chung một đường truyền để truyền tin. Tại mỗi
trạm chuyển điện báo có một thao tác viên chịu trách nhiệm nhận các điện báo gởi đến, xác định
đường đi để chuyển tiếp điện báo về nơi nhận. Nếu đường truyền hướng về nơi nhận đang đuợc sử
dụng để truyền một điện báo khác, thao tác viên sẽ lưu lại điện báo này để sau đó truyền đi khi
đường truyền rãnh.
Để tăng tốc độ truyền tin, hệ thống Baudot thay thế mã Morse b...
Đại Hc Cn Thơ - Khoa Công Ngh Thông Tin - Giáo Trình Mng Máy Tính – V1.0
Chương 1: Tng quan v mng máy tính
Mc đích
Chương này nhm gii thiu cho người hc nhng ni dung sau:
Các loi mng truyn d liu đã tn ti trước khi ca mng máy tính ra đời.
Cu trúc tng quát ca mt mng máy tính.
Hai chế độ truyn ti d liu cơ bn là Chuyn mch và Chuyn gói.
Nhng li ích mà mng máy tính mang li.
Yêu cu
Sau khi hc xong chương này, người hc phi có được nhng kh năng sau:
Phân bit được hai loi mng Chuyn mch và Chuyn gói;
Định nghĩa được mng máy tính là gì và trình bày được cu trúc tng quát
ca mt mng máy tính.
Nêu lên được nhng li ích mà mng máy tính mang li.
Biên San: Th.s Ngô Bá Hùng – Ks Phm Thế Phi - 01/2005
1
Giáo Trình Môn Mạng Máy Tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Môn Mạng Máy Tính - Người đăng: dodinhlong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
170 Vietnamese
Giáo Trình Môn Mạng Máy Tính 9 10 305