Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình MP 2003

Được đăng lên bởi Chung Nguyễn Văn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Híng dÉn thùc hµnh Bµi tËp project 2003
LÞch tr×nh thùc hiÖn bµi tËp
- ThiÕt lËp th«ng sè ban ®Çu
- NhËp sè liÖu vµ hiÖu chØnh sè liÖu.
- KiÓm tra kÕt qu¶.
- In lÞch tr×nh

PhÇn I: ThiÕt lËp th«ng sè ban ®Çu
- Khëi ®éng Project 2003.
- Giao diÖn ban ®Çu cña Project 2003
§©y lµ mµn h×nh mÆc ®Þnh khi ta khëi ®éng Project 2003

Tµi nguyªn
Tªn c«ng t¸c

B¾t ®Çu

Thêi kho¶ng

C«ng t¸c ®i tríc
KÕt thóc

Thanh c«ng cô däc
Khung nh×n bªn ph¶i
Khung nh×n bªn tr¸i

H×nh 1.1: Mµn h×nh chÝnh
- §Æt tªn cho dù ¸n: Ctrl+S nhËp tªn ë File name: Bµi tËp thùc hµnh→ Save

- ThiÕt lËp yÕu tè mÆc ®Þnh cho dù ¸n: Menu Tools→Options→Schedule

+ Cè ®Þnh thêi kho¶ng: Default
task type→Fixed Duration (cè ®Þnh
thêi kho¶ng)
+ Chän kiÓu ®¬n vÞ: Decimal
(ThËp ph©n)
+ C¸c th«ng sè cßn l¹i thiÕt lËp
®óng nh H×nh 1.2

H×nh 1.2: MÆc ®Þnh cho dù ¸n

- Th«ng tin cña dù ¸n: Menu Project→Project Information
- Start date: Thêi gian b¾t ®Çu dù ¸n (mÆc ®Þnh)
- Finish date: Thêi gian kÕt thóc dù ¸n
(mét dù ¸n kh«ng thÓ ®ång thêi Ên ®Þnh ngµy b¾t ®Çu
vµ ngµy kÕt thóc, chØ nhËp 1 trong 2 lùa chän trªn, ch¬ng tr×nh tù tÝnh thêi gian cßn l¹i).
- Schedule from: LÞch tr×nh cña dù ¸n, x¸c ®Þnh kiÓu b¾t
®Çu hoÆc kÕt thóc dù ¸n
- Current date: Ngµy hiÖn thêi
- Status date: qu¶n lý tµi chÝnh dù ¸n
H×nh 1.3: Menu Project - Calendar: KiÓu lÞch dïng trong dù ¸n.
Standar: LÞch chuÈn
Priority: møc ®é u tiªn chung cho c¸c c«ng t¸c cã trong
dù ¸n.

H×nh 1.4: Th«ng tin cña dù ¸n
Víi bµi tËp cô thÓ nµy ta thiÕt lËp c¸c lùa chän nh H×nh 1.4
- ThiÕt lËp lÞch cho dù ¸n: Menu Tools→Change Working Time
LÞch chuÈn cña Project kh«ng phï hîp víi dù ¸n nµy. §Ó lµm bµi tËp ta ph¶i
t¹o riªng mét kiÓu lÞch cã tªn: LÞch lµm viÖc.
Yªu cÇu:
- Mét tuÇn lµm viÖc 7 ngµy

- Mét ngµy lµm viÖc 8 giê:

7 AM ÷ 11 AM

- S¸ng:

1h30 PM ÷ 5h30 PM

- ChiÒu:
- NghØ c¸c ngµy lÔ, tÕt, quèc kh¸nh.

T¹o lÞch lµm viÖc míi: Ên vµo nót New → NhËp tªn lÞch vµo « Name →
Chän nh·n Make a copy of → Chän kiÓu lÞch Standard → NhÊn Ok

ThiÕt lËp lÞch lµm viÖc c¶ ngµy thø 7 chñ nhËt: Ên tr¸i chuét vµo ch÷ S bªn
tr¸i, gi÷ phÝm Ctrl Ên tiÕp ch÷ S bªn ph¶i, thiÕt lËp c¸c th«ng sè cßn l¹i nh h×nh 1.6
2. Gi÷ nguyªn phÝm Ctrl Ên
tiÕp vµo ch÷ S

1. Ên vµo ch÷ S

3. §¸nh dÊu môc
nµy
4. §æi l¹i giê lµm
viÖc

H×nh 1.6: ThiÕt lËp thêi gian lµm viÖc cho LÞch lµm viÖc
Chó ý: Ph¶i quay l¹i bíc Project information ®æi Candelar tõ Standard
thµnh LÞch lµm viÖc
- §Þnh d¹ng cöa sæ lµm viÖc:
+ §Þnh d¹ng Font ch÷ tiÕng ViÖt:
C¸ch 1: Menu Format→Text Style→hép tho¹i Text Styl...
Híng dÉn thùc hµnh Bµi tËp project 2003
LÞch tr×nh thùc hiÖn bµi tËp
- ThiÕt lËp th«ng sè ban ®Çu
- NhËp sè liÖu vµ hiÖu chØnh sè liÖu.
- KiÓm tra kÕt qu¶.
- In lÞch tr×nh
PhÇn I: ThiÕt lËp th«ng sè ban ®Çu
- Khëi ®éng Project 2003.
- Giao diÖn ban ®Çu cña Project 2003
§©y lµ mµn h×nh mÆc ®Þnh khi ta khëi ®éng Project 2003
Giáo trình MP 2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình MP 2003 - Người đăng: Chung Nguyễn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giáo trình MP 2003 9 10 920