Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình ngôn ngữ lập trình c++

Được đăng lên bởi O.OĐức Tuấno.O
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 1149 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giáo trình C++ dành cho học sinh khối Chuyên Tin THPT

CHƯƠNG I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN .......................................................................................... 4
I.1. Các khái niệm cơ bản ................................................................................................................. 4
I.1.1. Ngôn ngữ lập trình .............................................................................................................. 4
I.1.2. Các thuật ngữ ...................................................................................................................... 4
I.1.3. Bảng ký tự của C++ ............................................................................................................ 5
I.1.4. Tên gọi (Identifier) .............................................................................................................. 5
I.1.5. Từ khoá ............................................................................................................................... 5
I.1.6. Chú thích trong chương trình .............................................................................................. 6
I.2. Phần mềm miễn phí Code::Blocks ............................................................................................. 6
I.2.1. Code::Blocks là gì? ............................................................................................................. 7
I.2.2. Tải và cài đặt phần mềm Code::Blocks .............................................................................. 7
I.2.3. Xử lý một vài sự cố nhỏ ...................................................................................................... 9
I.2.4. Môi trường soạn thảo của Code::Blocks ........................................................................... 11
I.2.5. Viết chương trình C++ đầu tiên ........................................................................................ 11
I.4. Các lệnh xuất và nhập dữ liệu của C++ ................................................................................... 13
1.4.1. Lệnh cin nhập dữ liệu vào từ bàn phím ............................................................................ 13
1.4.2. Các phương thức nhập dữ liệu của cin ............................................................................. 14
1.4.3. Lệnh cout xuất dữ liệu ra màn hình .................................................................................. 15
1.4.4. Các phương thức và cờ định dạng xuất dữ l...
Giáo trình C++ dành cho học sinh khối Chuyên Tin THPT
1
CHƯƠNG I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN .......................................................................................... 4
I.1. Các khái niệm cơ bản ................................................................................................................. 4
I.1.1. Ngôn ngữ lập trình .............................................................................................................. 4
I.1.2. Các thuật ngữ ...................................................................................................................... 4
I.1.3. Bảng ký tự của C++ ............................................................................................................ 5
I.1.4. Tên gọi (Identifier) .............................................................................................................. 5
I.1.5. Từ khoá ............................................................................................................................... 5
I.1.6. Chú thích trong chương trình .............................................................................................. 6
I.2. Phần mềm miễn phí Code::Blocks ............................................................................................. 6
I.2.1. Code::Blocks là gì? ............................................................................................................. 7
I.2.2. Tải và cài đặt phần mềm Code::Blocks .............................................................................. 7
I.2.3. Xử lý một vài sự cố nhỏ ...................................................................................................... 9
I.2.4. Môi trường soạn thảo của Code::Blocks ........................................................................... 11
I.2.5. Viết chương trình C++ đầu tiên ........................................................................................ 11
I.4. Các lệnh xuất và nhập dữ liệu của C++ ................................................................................... 13
1.4.1. Lệnh cin nhập dữ liệu vào từ bàn phím ............................................................................ 13
1.4.2. Các phương thức nhập dữ liệu của cin ............................................................................. 14
1.4.3. Lệnh cout xuất dữ liệu ra màn hình .................................................................................. 15
1.4.4. Các phương thức và cờ định dạng xuất dữ liệu ................................................................ 16
1.6. Câu hỏi và Bài tập ................................................................................................................... 18
CHƯƠNG II. KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN, BIỂU THỨC, CÂU LỆNH VÀ CẤU TRÚC ĐIỀU
KHIỂN ............................................................................................................................................... 20
II.1. Kiểu dữ liệu chuẩn .................................................................................................................. 20
II.2. Khai báo và sử dụng hằng ...................................................................................................... 21
II.2.1. Các loại hằng ................................................................................................................... 21
II.2.2. Khai báo hằng .................................................................................................................. 22
II.3. Khai báo và sử dụng biến ....................................................................................................... 23
II.3.1. Khai báo biến ................................................................................................................... 23
II.3.2. Gán giá trị cho biến ......................................................................................................... 24
II.4. Phép toán, biểu thức và câu lệnh ............................................................................................ 25
II.4.1. Phép toán ......................................................................................................................... 25
II.4.2. Biểu thức .......................................................................................................................... 28
II.4.3. Câu lệnh và khối lệnh ...................................................................................................... 30
II.5. Cấu trúc điều khiển chương trình ........................................................................................... 30
II.5.1. Cấu trúc rẽ nhánh ............................................................................................................. 30
II.5.2. Cấu trúc lặp ...................................................................................................................... 34
II.5.3. So sánh cách dùng các câu lệnh lặp ................................................................................. 39
II.5. Câu hỏi và bài tập ................................................................................................................... 39
a. Câu hỏi .................................................................................................................................... 39
b. Bài tập .................................................................................................................................... 40
CHƯƠNG III. CON TRỎ - MẢNG - XÂU KÍ TỰ ........................................................................... 43
III.1. Kiểu dữ liệu mảng ................................................................................................................. 43
III.1.1. Mảng một chiều .............................................................................................................. 43
III.1.2. Mảng ký tự (C-string)..................................................................................................... 45
III.1.3. Mảng hai chiều ............................................................................................................... 48
III.2. Xâu ký tự của C++ ................................................................................................................ 50
III.3. Con trỏ và địa chỉ .................................................................................................................. 53
III.3.1. Địa chỉ, phép toán & ...................................................................................................... 53
III.3.2. Con trỏ ............................................................................................................................ 54
III.3.3. Cấp phát động, toán tử cấp phát bộ nhớ new và thu hồi bộ nhớ delete.......................... 56
III.3.4. Con trỏ và mảng, xâu kí tự ............................................................................................. 58
III.4. Bài tập ................................................................................................................................... 61
III.4.1. Mảng ............................................................................................................................... 61
giáo trình ngôn ngữ lập trình c++ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình ngôn ngữ lập trình c++ - Người đăng: O.OĐức Tuấno.O
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
144 Vietnamese
giáo trình ngôn ngữ lập trình c++ 9 10 167