Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình ngôn ngữ lập trình

Được đăng lên bởi Sơn Chelsea
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 3310 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Th.s. NGUYỄN VĂN LINH

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Được biên soạn trong khuôn khổ dự án ASVIET002CNTT
”Tăng cường hiệu quả đào tạo và năng lực tự đào tạo của sinh viên
khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Cần thơ”

ĐẠI HỌC CẦN THƠ - 12/2003

Ngôn ngữ lập trình

Mục lục

CHƯƠNG 0:
TỔNG QUAN .................................................................................................i
0.1
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU...............................................................................................i
0.2
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ............................................................................................i
0.3
NỘI DUNG CỐT LÕI.................................................................................................i
0.4
KIẾN THỨC TIÊN QUYẾT......................................................................................ii
0.5
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................ii
CHƯƠNG 1:
MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1
1.1
TỔNG QUAN ............................................................................................................ 1
1.2
KHÁI NIỆM VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH ............................................................ 1
1.3
VAI TRÒ CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH .............................................................. 2
1.4
LỢI ÍCH CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU NNLT ............................................................ 3
1.5
CÁC TIÊU CHUẨN ÐÁNH GIÁ MỘT NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH TỐT ............... 4
1.6
CÂU HỎI ÔN TẬP .................................................................................................... 7
CHƯƠNG 2:
KIỂU DỮ LIỆU..............................................................................................8
2.1
TỔNG QUAN ............................................................................................................ 8
2.2
ÐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU............................................................................................. 8
2.3
BIẾN VÀ HẰNG .....................................................................................................10
2.4
KIỂU DỮ LIỆU........................................................................................................10
2.5
SỰ KHAI BÁO ........................................................................................................ 13
2.6
KIỂM TRA KIỂU VÀ BIẾN ÐỔI KIỂU...................................................
Th.s. NGUYN VĂN LINH
NGÔN NG LP TRÌNH
Được biên son trong khuôn kh d án ASVIET002CNTT
”Tăng cường hiu qu đào to và năng lc t đào to ca sinh viên
khoa Công ngh Thông tin - Đại hc Cn thơ
ĐẠI HC CN THƠ - 12/2003
Giáo trình ngôn ngữ lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình ngôn ngữ lập trình - Người đăng: Sơn Chelsea
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Giáo trình ngôn ngữ lập trình 9 10 884