Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Photoshop CS - Cách sử dụng File Browser

Được đăng lên bởi hayyeunguoidensau
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 3634 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 2: Cách sử dụng File Browser

Photoshop CS

Nội dung của trang này thuộc bản quyền của © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Những bài viết
trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm
ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com

Khi bạn muốn mở một tấm hình nào đó trong rất nhiều hình ảnh mà bạn có thì File Browser là người
bạn tốt nhất của bạn. Nó giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian với những tính năng mới có khả năng tổ
chức các tập tin do đó bạn có thể tìm và nhìn thấy chính xác tấm hình mà bạn cần thậm chí bạn không
cần phải mở tấm hình đó trong Photoshop.

Ở bài học này bạn sẽ học được những cách sau:

•

Xác định và định lại kích thước cho File Browser Palette và những cột của nó.

•

Phân loại và tự sắp xếp những biểu tượng thu nhỏ của hình ảnh trong File Browser.

•

Xoá, đặt lại tên và đặt lại tên hàng loạt từ File Browser.

•

Thêm Flags, ranking, metadât và từ khoá cho hình ảnh.

•

Chạy câu lệnh tìm kiếm file hình dựa trên tiêu chí mà bạn thiết lập.

•

Tạo một PDF presentaion từ hình ảnh được chọn từ File Browser.

•

Tạo một Web Gallery từ những hình ảnh được chọn từ File Browser.

•

Chuẩn bị một Picture Package tuỳ biến của hình ảnh được chọn từ File Browser.

www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo

1

Chương 2: Cách sử dụng File Browser

Photoshop CS

Bắt đầu
Bạn đã biết sơ qua về File Browser trong chương 1 "Môi trường làm việc của Photoshop". Nếu bạn đã
học xong bài đó, chắc hẳn bạn đã biết nút File Browser

trên thanh tuỳ biến công cụ của Photoshop

mở, đóng hoặc hiển thị File Browser lên trước. Trong bài học này bạn sẽ học sâu hơn về File Browser.
Mục đích của bài học đầu tiên là tổ chức, ghi lời chú thích cho một bộ sưu tập hình ảnh. File Browser
cũng có một vài tính năng giống với Window Explorer của Windows khi xử lý các tệp tin và thư mục.
Những thay đổi bạn làm trong File Browser sẽ thay đổi đến bản thân tệp tin đó, chứ không chỉ trong
Photoshop. Ở cuối bài học bạn sẽ thấy rằng File Browser giúp bạn tìm một tấm hình cụ thể nào đó đơn
giản đến mức nào. Không giống như các Photoshop Palette, File Browser có một thanh menu thay vì
một Menu Palette.

1. Khởi động Adobe Photoshop, ấn tổ hợp Ctrl+Alt+Shift (Windows)/ Command+Option+Shift (Mac OS)
để trả về các thiết lập mặc định. (Tham khảo “Phục hồi thiết lập mặc định” ...
Chương 2: Cách s dng File Browser Photoshop CS
Ni dung ca trang này thuc bn quyn ca © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Nhng bài viết
trong này có th được in ra đểng vi mc đích cá nhân và phi thương mi. Nếu bn mun phát hành li trong trang web ca bn làm
ơn liên lc vi tôi hoc ít nht phi trích dn li ngun là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com
Khi bn mun m mt tm hình nào đó trong rt nhiu hình nh mà bn có thì File Browser là người
bn tt nht ca bn. Nó giúp bn tiết kim rt nhiu thi gian vi nhng tính năng mi có kh năng t
chc các tp tin do đó bn có th tìm và nhìn thy chính xác tm hình mà bn cn thm chí bn không
cn phi m tm hình đó trong Photoshop.
bài hc này bn s hc được nhng cách sau:
Xác định và định li kích thước cho File Browser Palette và nhng ct ca nó.
Phân loi và t sp xếp nhng biu tượng thu nh ca hình nh trong File Browser.
Xoá, đặt li tên và đặt li tên hàng lot t File Browser.
Thêm Flags, ranking, metadât và t khoá cho hình nh.
Chy câu lnh tìm kiếm file hình da trên tiêu chí mà bn thiết lp.
To mt PDF presentaion t hình nh được chn t File Browser.
To mt Web Gallery t nhng hình nh được chn t File Browser.
Chun b mt Picture Package tu biến ca hình nh được chn t File Browser.
www.vietphotoshop.com - Dch bi Bá tước Monte Cristo
1
Giáo trình Photoshop CS - Cách sử dụng File Browser - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Photoshop CS - Cách sử dụng File Browser - Người đăng: hayyeunguoidensau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Giáo trình Photoshop CS - Cách sử dụng File Browser 9 10 237