Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Quản trị mạng và các thiết bị

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình
Quản trị mạng và các
thiết bị mạng

Giáo trình đào tạo

Quản trị mạng và các thiết bị mạng

PHẦN I KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ MẠNG ......................................... 7
Chương 1: Tổng quan về công nghệ mạng máy tính và mạng cục bộ................ 7
Mục 1: Mạng máy tính........................................................................................ 7
I. Lịch sử mạng máy tính .................................................................................... 7
II. Giới thiệu mạng máy tính............................................................................. 10
I.1. I.Định nghĩa mạng máy tính và mục đích của việc kết nối mạng .............. 10
I.1.1. Nhu cầu của việc kết nối mạng máy tính................................................. 10
I.1.2. Định nghĩa mạng máy tính ...................................................................... 10
I.2. Đặc trưng kỹ thuật của mạng máy tính....................................................... 10
I.2.1. Đường truyền ........................................................................................... 11
I.2.2. Kỹ thuật chuyển mạch: ............................................................................ 11
I.2.3. Kiến trúc mạng ........................................................................................ 12
I.2.4. Hệ điều hành mạng .................................................................................. 12
I.3. Phân loại mạng máy tính ............................................................................ 13
I.3.1. Phân loại mạng theo khoảng cách địa lý : ............................................... 13
I.3.3. Phân loại theo kiến trúc mạng sử dụng.................................................... 15
I.3.4. Phân loại theo hệ điều hàng mạng ........................................................... 15
I.4. Giới thiệu các mạng máy tính thông dụng nhất.......................................... 16
I.4.1. Mạng cục bộ ............................................................................................ 16
I.4.2. Mạng diện rộng với kết nối LAN TO LAN............................................. 16
I.4.3. Liên mạng INTERNET............................................................................ 17
I.4.4. Mạng INTRANET ................................................................................... 17
II. Mạng cục bộ, kiến trúc mạng cục bộ ........................................................... 17
II.1. Mạng cục bộ ........................
Giáo trình
Quản trị mạng và các
thiết bị mạng
Giáo trình Quản trị mạng và các thiết bị - Trang 2
Giáo trình Quản trị mạng và các thiết bị - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giáo trình Quản trị mạng và các thiết bị 9 10 389