Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình sap 2000

Được đăng lên bởi construction-dinhhiep
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAÙC BAØI THÖÏC HAØNH

SAP2000
Baøi thöïc haønh soá 2.1
Ñeà baøi 2.1:

6

3

3

2

2

2

2

4

Vaät lieäu: Beâ toâng caáp ñoä beàn chòu neùn B15 coù W = 25 kN/m3, E = 2.3x107
kN/m2, µ = 0.2.
Tieát dieän: chöõ nhaät bxh = 200x400 mm. Nhòp 6m x 4 = 24m.
* Keát quaû: Bieåu ñoà moâ men M33 (daN-m)

1

Baøi thöïc haønh soá 2.2
Ñeà baøi 2.2:
- Sô ñoà tính vaø taûi troïng (nhòp daàm 4-5-4-6m)

4

2.5

2.5

4

2

1

1

2

- Vaät lieäu BTCT# 250 coù W = 25 kN/m3, E=2.65x107 kN/m2, µ = 0.2.
- Tieát dieän chöõ nhaät bxh = 200x400mm.
* Keát quaû: Bieåu ñoà moâ men M33

2

Baøi thöïc haønh soá 2.3
Ñeà baøi 2.3:
- Sô ñoà tính (nhòp daàm 4-4-5-4-6m)

4

4

5

4

6

- Taûi troïng

4

2

2

2

1

2

1 1 1 1

3

3

- Vaät lieäu BTCT# 250 coù W = 25 kN/m3, E=2.65x107 kN/m2, µ = 0.2.
- Tieát dieän chöõ nhaät, xem treân sô ñoà tính, bxh = 200x300, 200x350,
200x400.
* Keát quaû: Bieåu ñoà moâ men M33

3

Baøi thöïc haønh soá 2.4
Ñeà baøi 2.4:

- Sô ñoà tính vaø tieát dieän (nhòp daàm 8-6-2m)

- Taûi troïng

2

2

2

2

3

3

2

Moâ men taäp trung

4

- Vaät lieäu BTCT# 250 coù W = 25 kN/m3, E=2.65x107kN/m2, µ = 0.2.
- Tieát dieän chöõ nhaät bxh = 200x300mm, 200x400mm, 200x500mm.
* Keát quaû: Bieåu ñoà moâ men M33

5

Baøi thöïc haønh soá 2.5
Ñeà baøi 5:
- Sô ñoà tính vaø tieát dieän (nhòp daàm 5-4-4-4-4-6m)

- Vaät lieäu: BTCT#250 coù W = 25 kN/m3, E=2.65x107 kN/m2, µ = 0.2.
- Tieát dieän: chöõ nhaät bxh = xem treân sô ñoà tính.
- Taûi troïng: Tónh taûi vaø caùc hoaït taûi söû duïng (Löïc phaân boá ñeàu)
+ Tónh taûi

+ Hoaït taûi chaát ñaày

- Nguyeân lyù chaát taûi:
Tĩnh tải: luôn luôn có trên tất cả các nhịp dầm và chỉ có 1 trường hợp tải.
Hoạt tải: có khi có khi không có trên 1 nhịp nào ñó, nếu nhịp ñó có hoạt tải
thì giá trị hoạt tải lấy lớn nhất của nhịp ñó.
ðặt hoạt tải sao cho có thể tìm ñược giá trị lớn nhất của NỘI LỰC.
Tìm Moment nhịp lớn nhất: ðặt hoạt tải trên nhịp cần xác ñịnh mô men
nhịp lớn nhất, các nhịp còn lại ñặt tải cách nhịp.
Tìm Moment gối lớn nhất: ðặt hoạt tải trên 2 nhịp kề bên gối cần xác ñịnh
mô men gối, các nhịp còn lại ñặt tải cách nhịp.
- Nguyên lý TỔ HỢP: theo TCVN 2737-1995
THCB1: Tĩnh tải (nhân 1) + 1 hoạt tải (nhân 1)
THCB2: Tĩnh tải (nhân 1) + hoạt tải 1 (nhân 0.9) + hoạt tải 2 (nhân 0.9).
Tổ hợp không ñược phép chồng hoạt tải >=2 lần!

6

* Caùc tröôøng hôïp ñaët hoaït taûi
+ Hoaït taûi nhòp leû

+ Hoaït taûi nhòp chaün

+ Hoaït taûi goái 2

+ Hoaït taûi goái 3

+ Hoaït taûi goái 4

+ Hoaït taûi goái 5

+ Hoaït taûi goái 6

* Keát quaû:...
1
CAÙC BAØI THÖÏC HAØNH
SAP2000
Baøi thöïc haønh soá 2.1
Ñeà baøi 2.1:
6 3 3 2 2 2 2 4
Vaät lieäu: Beâ toâng caáp ñoä beàn chòu neùn B15 coù W = 25 kN/m
3
, E = 2.3x10
7
kN/m
2
, µ = 0.2.
Tieát dieän: chöõ nhaät bxh = 200x400 mm. Nhòp 6m x 4 = 24m.
* Keát quaû: Bieåu ñoà moâ men M33 (daN-m)
Giáo trình sap 2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình sap 2000 - Người đăng: construction-dinhhiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Giáo trình sap 2000 9 10 288