Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình sketchup cơ bản

Được đăng lên bởi ngocvuong175
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 3279 lần   |   Lượt tải: 5 lần
SketchUp cơ bản 
Tài liệu của lớp học SketchUp tại trung tâm New-A 
newa.com.vn 
 

SketchUp cơ bản
(dịch lại từ tši liệu ngoại quốc)

Nguyễn Trần Huy Vũ
esperanzache@yahoo.com
0168.492.9090

SketchUp cơ bản 
Tài liệu của lớp học SketchUp tại trung tâm New-A 
newa.com.vn 
 

SketchUp
1 the Basics

Mšn h˜nh sketchUp:Khi bạn mở SketchUp,mšn h˜nh của bạn sẽ như sau:

Ch… ›;để điều chỉnh những cŸi mš thanh c“ng cụ hay biểu tượng được hiển thị ,chọn
View/Toolbars(Mac: View / Customize Toolbar).
Drawing and Editing Tools:những thanh c“ng cụ nšy tạo ra cŸc h˜nh học(như đường
thẳng,h˜nh cung,h˜nh chữ nhật...),những c“ng cụ dựng h˜nh((Measure and
Protractor_C“ng cụ đo lường vš thước đo g‚c),vš cŸc c“ng cụ c‚ thể di chuyển
((Move, Rotate, Push/Pull, etc.).Đ‚ lš tất cả được m“ tả trong chương nšy.
Drawing Axes:khi bạn mở 1 file, mẫu chứa một loạt cŸc trục mšu đỏ,xanh lŸ,xanh
dương(bạn c‚ thể thấy trục mšu xanh dương khi bạn di chuyển theo quỹ đạo quanh
h˜nh mẫu ra khỏi mặt phẳng đỏ-xanh lŸ).Đ‚ lš sự cŽn bằng của trục X,Y,Z được d•ng

SketchUp cơ bản 
Tài liệu của lớp học SketchUp tại trung tâm New-A 
newa.com.vn 
 
trong phần mềm CAD truyền thống.bạn c‚ thể tắt ch…ng bằng việc chọn
View/Axesvš c“ng cụ Axes c‚ thể được d•ng để di chuyển hay thay đổi trục.
Status / Prompts:Khu vực nšy phục vụ cho 2 mục đ˝ch.Khi bạn điều khiển con trỏ
quanh c“ng cụ ,tošn bộ sự m“ tả của c“ng cụ sẽ hiện ra ở đŽy.Khi bạn đang sử dụng
c“ng cụ,khu vực nšy sẽ đưa ra những sự lựa chọn cần thiết của bạn như ¹Select start
pointº hayººEnter valueº.
Value Control Box (VCB):Hộp nšy được d•ng cho cả việc ¹enter valuesº hay biểu hiện
cŸc th“ng tin số liệu.Nếu bạn đang sử dụng 1 c“ng cụ.Nếu bạn đang d•ng 1 c“ng cụ
mš c‚ thể nhập số liệu (thường ko bắt buộc) như độ dši của d’ng hay số của cŸc
bản sao ch˙p,vš bạn cần đŸnh số liệu vš nhấn Enter,vš kết quả xuất hiện ở VCB.Nếu
bạn đang d•ng 1 c“ng cụ như lš Measure or Protractor,độ dši vš số đo g‚c cũng xuất
hiện ở VCB.
Stacking Windows:đ‚ lš những cửa sổ mš bạn mở trong l…c lšm việc .Ch…ng c‚ th˚
được gắn tr˚n 1 cŸi cửa sổ khŸc vš bạn c‚ thể thu nhỏ ch…ng trong khi lšm việc .Xem
¹Stacking Windowsºtrang 289.

Viewing Tools
Trong khi tạo vật thể,bạn cần biết đổi tầm nh˜n của bạn như thế nšo vš điều chỉnh cŸi
mš xuất hiện tr˚n mšn h˜nh.Bạn c‚ thể lšm quen với những c“ng cụ đ‚ trước khi bắt
đầu vẽ hay t˜m t’i ch…ng sau khi bạn tạo ra 1 vši h˜nh học nšo đ‚.

Những điểm nh˜n chuẩn(Standard Views)(Camera/Standard)
SketchUp c‚ 5 điểm nh˜n chuẩn (Đỉnh,ph˝a trướ...
SketchUp cơ bn
Tài liu ca lp hc SketchUp ti trung tâm New-A
newa.com.vn
SketchUp cơ bn
(dch li t tši liu ngoi quc)
Nguyn Trn Huy Vũ
esperanzache@yahoo.com
0168.492.9090
giáo trình sketchup cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình sketchup cơ bản - Người đăng: ngocvuong175
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
giáo trình sketchup cơ bản 9 10 335