Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình sql sql sever 2008

Được đăng lên bởi yen461202
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 965 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Chương 1

Giới Thiệu SQL Server 2008

Kết thúc chương này các bạn có thể :
 Trình bày được các khái niệm cơ bản SQL Server 2008
 Mô tả được các thành phần và kiến trúc SQL Server 2008.
 Thực hành được cách tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, tạo kết nối giữa các bảng…
 Thực hành được sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu.

1.1 Tổng quan về SQL Server 2008
Trong một thế giới dữ liệu ngày nay, dữ liệu và các hệ thống quản lý dữ liệu đó cần
phải luôn luôn được bảo đảm và ở trạng thái có sẵn. SQL Server 2008 cho phép các
nhà phát triển giảm được sự phức tạp của cơ sở hạ tầng trong khi đó vẫn bảo đảm
cung cấp một nền tảng dữ liệu doanh nghiệp có khả năng bảo mật, khả năng mở rộng
và quản lý tốt hơn, cùng với thời gian chết của ứng dụng giảm.
Những điểm mới của SQL server 2008:



Nền tảng cho các nhiệm vụ then chốt - SQL Server 2008 cho phép các tổ chức
có thể chạy hầu hết các ứng dụng phức tạp của họ trên một nền tảng an toàn, tin
cậy và có khả năng mở rộng. Bên cạnh đó còn giảm được sự phức tạp trong việc
quản lý cơ sở hạ tầng dữ liệu. SQL Server 2008 cung cấp một nền tảng tin cậy và an
toàn bằng cách bảo đảm những thông tin có giá trị trong các ứng dụng đang tồn tại
và nâng cao khả năng sẵn có của dữ liệu. SQL Server 2008 giới thiệu một cơ chế
quản lý cách tân dựa trên chính sách, cơ chế này cho phép các chính sách có thể
được định nghĩa quản trị tự động cho các thực thể máy chủ trên một hoặc nhiều
máy chủ. Thêm vào đó, SQL Server 2008 cho phép thi hành truy vấn dự báo với
một nền tảng tối ưu.



Sự phát triển động - SQL Server 2008 cùng với .NET Framework đã giảm được sự
phức tạp trong việc phát triển các ứng dụng mới. ADO.NET Entity Framework cho

Trang 1

phép các chuyên gia phát triển phần mềm có thể nâng cao năng suất bằng làm việc
với các thực thể dữ liệu logic đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp thay vì
lập trình trực tiếp với các bảng và cột. Các mở rộng của ngôn ngữ truy vấn tích hợp
(LINQ) mới trong .NET Framework đã cách mạng hóa cách các chuyên gia phát triển
truy vấn dữ liệu bằng việc mở rộng Visual C#® và Visual Basic® .NET để hỗ trợ cú
pháp truy vấn giống SQL vốn đã có. Hỗ trợ cho các hệ thống kết nối cho phép
chuyên gia phát triển xây dựng các ứng dụng cho phép người dùng mang dữ liệu
cùng với ứng dụng này vào các thiết bị và sau đó đồng bộ dữ liệu của chúng với
máy chủ trung tâm.


Dữ liệu quan hệ mở rộng - SQL Server 2008 cho phép các chuyên gia phát triển
khai thác triệt để và quản lý bất kỳ kiểu dữ liệu nào từ các kiểu dữ liệu truyền t...
Trang 1
Chương 1
Gii Thiu SQL Server 2008
Trong mt thế gii d liu ngày nay, d liu các h thng qun d liệu đó cần
phải luôn luôn được bảo đảm trng thái sn. SQL Server 2008 cho phép các
nhà phát trin giảm đưc s phc tp của sở h tầng trong khi đó vn bảo đảm
cung cp mt nn tng d liu doanh nghip kh năng bảo mt, kh năng mở rng
và qun lý tốt hơn, cùng với thi gian chết ca ng dng gim.
Những điểm mi ca SQL server 2008:
Nền tảng cho các nhiệm vụ then chốt - SQL Server 2008 cho phép các tổ chức
thể chạy hầu hết các ứng dụng phức tạp của họ trên một nền tảng an toàn, tin
cậy khả năng mở rộng. Bên cạnh đó còn giảm được sự phức tạp trong việc
quản lý cơ sở hạ tầng dữ liệu. SQL Server 2008 cung cấp một nền tảng tin cậy và an
toàn bằng cách bảo đảm những thông tin giá trị trong các ứng dụng đang tồn tại
nâng cao khả năng sẵn của dữ liệu. SQL Server 2008 giới thiệu một chế
quản cách n dựa trên chính sách, chế này cho phép các chính sách th
được định nghĩa quản trị tự động cho các thực thể máy chủ trên một hoặc nhiều
máy chủ. Thêm vào đó, SQL Server 2008 cho phép thi hành truy vấn dự báo với
một nền tảng tối ưu.
Sự phát triển động - SQL Server 2008 cùng với .NET Framework đã giảm được sự
phức tạp trong việc phát triển các ứng dụng mới. ADO.NET Entity Framework cho
Kết thúc chương này các bạn có th :
Trình bày được các khái nim cơ bản SQL Server 2008
Mô t đưc các thành phn và kiến trúc SQL Server 2008.
Thc hành được cách tạo cơ sở d liu, to bng, to kết ni gia các bảng…
Thực hành được sao lưu và phục hồi cơ sở d liu.
1.1 Tổng quan về SQL Server 2008
Giáo trình sql sql sever 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình sql sql sever 2008 - Người đăng: yen461202
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
Giáo trình sql sql sever 2008 9 10 158