Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thiết kế mạng LanWan

Được đăng lên bởi tranthithanhthuan
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 4926 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRUNG TÂM KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIÁO TRÌNH

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN VÀ WAN

Hà nội, 01/2004

MỤC LỤC
1

Chương I - Tổng quan Mạng Máy Tính........................................................... 1
1.1

Kiến thức cơ bản........................................................................................ 1

1.1.1

Sơ lược lịch sử phát triển: .................................................................. 1

1.1.2

Khái niệm cơ bản ............................................................................... 1

1.1.3

Phân biệt các loại mạng...................................................................... 2

1.1.4

Mạng toàn cầu Internet: ..................................................................... 4

1.1.5

Mô hình OSI (Open Systems Interconnect)....................................... 4

1.1.5.1

Các giao thức trong mô hình OSI ............................................... 5

1.1.5.2

Các chức năng chủ yếu của các tầng của mô hình OSI. ............. 6

1.1.5.3

Luồng dữ liệu trong OSI........................................................... 11

1.1.6

1.2

1.1.6.1

TCP/IP ...................................................................................... 12

1.1.6.2

NetBEUI ................................................................................... 12

1.1.6.3

IPX/SPX ................................................................................... 12

1.1.6.4

DECnet...................................................................................... 12

Bộ giao thức TCP/IP................................................................................ 12

1.2.1

Tổng quan về bộ giao thức TCP/IP.................................................. 12

1.2.2

Một số giao thức cơ bản trong bộ giao thức TCP/IP ....................... 15

1.3

1.2.2.1

Giao thức liên mạng IP (Internet Protocol): ............................. 15

1.2.2.2

Giao thức UDP (User Datagram Protocol)............................... 27

1.2.2.3

Giao thức TCP (Transmission Control Protocol) ..................... 28

Giới thiệu một số các dịch vụ cơ bản trên mạng ..................................... 30

1.3.1

Dịch vụ truy nhập từ xa Telnet ........................................................ 30

1.3.2

Dịch vụ truyền tệp (FTP) ................................................................. 30

1.3.3

Dịch vụ Gopher ..............................................................................
TRUNG TÂM KHOA HC T NHIÊN VÀ CÔNG NGH QUC GIA
VIN CÔNG NGH THÔNG TIN
GIÁO TRÌNH
THIT K VÀ XÂY DNG MNG LAN VÀ WAN
Hà ni, 01/2004
Giáo trình thiết kế mạng LanWan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thiết kế mạng LanWan - Người đăng: tranthithanhthuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
Giáo trình thiết kế mạng LanWan 9 10 937