Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình Thiết kế và lập trình Web

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 2222 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
Lời nói đầu

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Công nghệ thông tin,
mạng máy tính đang đ−ợc phát triển rộng rãi, một trong những ứng dụng phổ biến
trên mạng máy tính là Internet và các dịch vụ trở nên không thể thiếu trong cuộc
sống hiện đại. Để phục vụ việc học tập nghiên cứu của sinh viên cao đẳng CNTT,
chúng tôi biên soạn giáo trình Thiết kế và lập trình Web. Giáo trình bao gồm 5
ch−ơng, mỗi ch−ơng đều có phần kiến thức lý thuyết và câu hỏi nghiên cứu cụ thể.
Ch−ơng 1: Giới thiệu chung
Giới thiệu các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, Internet, địa chỉ IP, giao
thức truyền thông và các khái niệm khác.
Ch−ơng 2: Thiết kế Web với ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML)
Trình bày khái niệm ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, các thành phần cơ bản và
cấu trúc của một tập tin HTML. Giới thiệu các vấn đề liên quan đến việc sử dụng
cú pháp và hiệu ứng của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, để lập trình Web.
Ch−ơng 3: Ngôn ngữ kịch bản trong lập trình Web
Giới thiệu hai ngôn ngữ kịch bản phổ biến hiện nay là VBScript và JavaScript.
H−ớng dẫn các b−ớc tiến hành khai báo, lập trình và sử dụng ngôn ngữ kịch bản
trong HTML.
Ch−ơng 4: Lập trình Web động với công nghệ ASP
Giới thiệu lập trình Web động với công nghệ ASP (Active Server Page). Các
khái niệm cơ bản, các đối t−ợng cơ bản trong ASP, ứng dụng vào lập trình một
trang Web động cụ thể.
Ch−ơng 5: Kết nối cơ sở dữ liệu trong lập trình Web động với ASP
Giới thiệu ADO (ActiveX Data Object), các đối t−ợng của ADO, cách thức kết
nối với cơ sở dữ liệu, xử lý lỗi trong khi lập trình các ứng dụng. H−ớng dẫn sử dụng
các lệnh SQL trong lập trình bằng ASP. ứng dụng tổng hợp toàn bộ kiến thức để
xây dựng một trang Web động hoàn chỉnh.
Nội dung trọng tâm đ−ợc trình bày trong ch−ơng hai, ch−ơng ba và ch−ơng bốn,
cuối mỗi ch−ơng này đều có bài tập h−ớng dẫn lập trình. Giáo trình Thiết kế và lập
trình Web h−ớng dẫn cách xây dựng một ứng dụng Web từ cơ bản đến nâng cao
bằng công nghệ HTML và ASP. Đ−ợc biên soạn với ph−ơng châm đảm bảo tính
logic, khoa học, thiết thực, dễ hiểu nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ
bản, phục vụ cho nghiên cứu, thiết kế, lập trình một ứng dụng Web hoàn chỉnh.
Tài liệu này đ−ợc tham khảo từ một số tài liệu của các tác giả trong n−ớc, tổng
hợp và l−ợc dịch từ một số tài liệu chuyên ngành của n−ớc ngoài, nên một số thuật
ngữ Tin học không thể thay thế bằng tiếng Việt. Để tiện cho việc trình bày ý t−ởng
xuyên suốt của tài liệu, chúng tôi để nguyên bản thuật...
http://www.ebook.edu.vn
1
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ph¸t triÓn cña C«ng nghÖ th«ng tin,
m¹ng m¸y tÝnh ®ang ®îc ph¸t triÓn réng r·i, mét trong nh÷ng øng dông phæ biÕn
trªn m¹ng m¸y tÝnh lµ Internet vµ c¸c dÞch vô trë nªn kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc
sèng hiÖn ®¹i. §Ó phôc vô viÖc häc tËp nghiªn cøu cña sinh viªn cao ®¼ng CNTT,
chóng t«i biªn so¹n gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ vµ lËp tr×nh Web. Gi¸o tr×nh bao gåm 5
ch¬ng, mçi ch¬ng ®Òu cã phÇn kiÕn thøc lý thuyÕt vµ c©u hái nghiªn cøu cô thÓ.
Ch¬ng 1: Giíi thiÖu chung
Giíi thiÖu c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ m¹ng m¸y tÝnh, Internet, ®Þa chØ IP, giao
thøc truyÒn th«ng vµ c¸c kh¸i niÖm kh¸c.
Ch¬ng 2: ThiÕt kÕ Web víi ng«n ng÷ ®¸nh dÊu siªu v¨n b¶n (HTML)
Tr×nh bµy kh¸i niÖm ng«n ng÷ ®¸nh dÊu siªu v¨n b¶n, c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n vµ
cÊu tróc cña mét tËp tin HTML. Giíi thiÖu c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc sö dông
có ph¸p vµ hiÖu øng cña ng«n ng÷ ®¸nh dÊu siªu v¨n b¶n, ®Ó lËp tr×nh Web.
Ch¬ng 3: Ng«n ng÷ kÞch b¶n trong lËp tr×nh Web
Giíi thiÖu hai ng«n ng÷ kÞch b¶n phæ biÕn hiÖn nay lµ VBScript vµ JavaScript.
Híng dÉn c¸c bíc tiÕn hµnh khai b¸o, lËp tr×nh vµ sö dông ng«n ng÷ kÞch b¶n
trong HTML.
Ch¬ng 4: LËp tr×nh Web ®éng víi c«ng nghÖ ASP
Giíi thiÖu lËp tr×nh Web ®éng víi c«ng nghÖ ASP (Active Server Page). C¸c
kh¸i niÖm c¬ b¶n, c¸c ®èi tîng c¬ b¶n trong ASP, øng dông vµo lËp tr×nh mét
trang Web ®éng cô thÓ.
Ch¬ng 5: KÕt nèi c¬ së d÷ liÖu trong lËp tr×nh Web ®éng víi ASP
Giíi thiÖu ADO (ActiveX Data Object), c¸c ®èi tîng cña ADO, c¸ch thøc kÕt
nèi víi c¬ së d÷ liÖu, xö lý lçi trong khi lËp tr×nh c¸c øng dông. Híng dÉn sö dông
c¸c lÖnh SQL trong lËp tr×nh b»ng ASP. øng dông tæng hîp toµn bé kiÕn thøc ®Ó
x©y dùng mét trang Web ®éng hoµn chØnh.
Néi dung träng t©m ®îc tr×nh bµy trong ch¬ng hai, ch¬ng ba vµ ch¬ng bèn,
cuèi mçi ch¬ng nµy ®Òu cã bµi tËp híng dÉn lËp tr×nh. Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ vµ lËp
tr×nh Web híng dÉn c¸ch x©y dùng mét øng dông Web tõ c¬ b¶n ®Õn n©ng cao
b»ng c«ng nghÖ HTML vµ ASP. §îc biªn so¹n víi ph¬ng ch©m ®¶m b¶o tÝnh
logic, khoa häc, thiÕt thùc, dÔ hiÓu nh»m trang bÞ cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬
b¶n, phôc vô cho nghiªn cøu, thiÕt kÕ, lËp tr×nh mét øng dông Web hoµn chØnh.
Tµi liÖu nµy ®îc tham kh¶o tõ mét sè tµi liÖu cña c¸c t¸c gi¶ trong níc, tæng
hîp vµ lîc dÞch tõ mét sè tµi liÖu chuyªn ngµnh cña níc ngoµi, nªn mét sè thuËt
ng÷ Tin häc kh«ng thÓ thay thÕ b»ng tiÕng ViÖt. §Ó tiÖn cho viÖc tr×nh bµy ý tëng
xuyªn suèt cña tµi liÖu, chóng t«i ®Ó nguyªn b¶n thuËt ng÷ tiÕng Anh vµ gi¶i thÝch
b»ng thuËt ng÷ tiÕng ViÖt nÕu cã côm tõ t¬ng ®¬ng.
Tuy cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c biªn so¹n, nhng vÉn kh«ng tr¸nh khái
thiÕu sãt. Trong ph¹m vi h¹n hÑp cña cuèn tµi liÖu nµy, kh«ng thÓ ®Ò cËp ®îc tÊt
c¶ nh÷ng vÊn ®Ò nãng hæi trong lÜnh vùc thiÕt kÕ vµ lËp tr×nh Web ®ßi hái.
RÊt mong sù ®ãng gãp phª b×nh tõ b¹n ®äc, ®Ó tµi liÖu ®îc hoµn chØnh h¬n.
Mäi ý kiÕn gãp ý, xin göi vÒ Trêng SÜ quan CH-KT Th«ng tin.
T¸c gi¶
giáo trình Thiết kế và lập trình Web - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình Thiết kế và lập trình Web - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
giáo trình Thiết kế và lập trình Web 9 10 741