Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thiết kế web

Được đăng lên bởi Tùng Anh
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 2 lần
!"#$%&'()$*)!+%$,+$-./$0$1)u Văn Hoành -$234!50$6)7)#4()89):9;<34!586#3$
!"#$%&'()$%)!+%$,+$-./$$
$
=
$
!"#!"
###"$%&'"()"')*"+,-".&*"/*01"234+"25."6"278"
9 !"#!"
!$!#%!$*:1"2;"+,-".&*"/*01 9!$!#%!"
PhÇn I
Giíi thiÖu nn ng÷ Html
I. C¸c liÖu
1.1 HTML thÎ ®Þnh cÊu tróc tµi
1>?$%)@$(AB$CDE6$FG$9H(<$CI$:"6$()J($3K%$%A!$5!L7$5A$%A!$5!L7$M*NOP$%Q6$5A$(R$6R$FG$9H(<$
6"6$%)@$M*NO$CI$%&'()$/AB8$*#A($/K$(K!$97(<$6S4$%A!$5!L7$CDE6$C>%$<!T4$6>?$%)@$(AB8$$
1U$?)"?0$
$
*&'()$97BL%$FV$:.3$6"6$%A!$5!L7$,)W(<$FG$9H(<$%)@$<HTML>$()D$()T(<$%L?$%!($XY($/Z($
/'()$%)D[(<8$
1.2 HEAD
*)@$HEAD$CDE6$9\(<$CI$:"6$C]()$?)^($3_$C^7$6)#$%A!$5!L78$
1U$?)"?0$
1.3 TITLE
1>?$%)@$(AB$6)`$6R$%)I$FG$9H(<$%&#(<$?)^($3_$C^7$6S4$%A!$5!L7P$%Q6$5A$(R$?)Z!$(a3$%&#(<$%)@$
?)b3$X!$<!c!$)b($/_!$6>?$%)@$<HEAD>8$
1U$?)"?0$
$
$$
1.4 BODY
*)@$(AB$CDE6$FG$9H(<$CI$:"6$C]()$?)^($(K!$97(<$6)d()$6S4$%A!$5!L7$e$?)^($%)f($g/#9Bh$6S4$
%A!$5!L78$*&#(<$?)^($%)f($6R$%)I$6)Q4$6"6$%)W(<$%!($C]()$9b(<$()i%$C]()$CI$C>%$Z()$(j($6)#$
%A!$5!L7P$3A7$(j(P$3A7$XY($/Z($F!k7$5!k($,+%P$C>%$5j$6)#$%&4(<$%A!$5!L7888$l)T(<$%)W(<$%!($(AB$
CDE6$C>%$_$?)^($%)43$Fm$6S4$%)@8$
%&'!"
###"<=>'"?6"2>1"@ %&'%()"+,-".&*"/*01"234+"25."6"278"
9 %&'!"
"
Giáo trình thiết kế web - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thiết kế web - Người đăng: Tùng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Giáo trình thiết kế web 9 10 946