Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Thực hành POWERPOINT 2003

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Tú
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1454 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo trình Thực hành POWERPOINT 2003

Tác giả : Vương Nhứt Trung

-

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH POWERPOINT 2003
Bài 1 : BÀI MỞ ĐẦU
Dàn bài :
1) Môû PowerPoint : caùch 1 & caùch 2
2) Khaùi nieäm Slide : trang phim .Minh hoaï
3) Choïn kieåu trình baøy Slide : nhaáp Format / Slide Layout
4) Choïn maãu thieát keá Slide : nhaáp Format / Slide Design
5) Choïn maøu neàn cho Slide : nhaáp Format / Background ( traéng , ñen , maøu )
6) Thieát ñaët kích thöôùc Slide : nhaáp File / Page Setup
7) Thay Font chöõ cho taäp tin : nhaáp Format / Replace Fonts
8) Cheøn theâm moät Slide môùi :Nhaáp Insert / New Slide hoaëc nhaáp nuùt New Slide treân
thanh coâng cuï .
9) Löu taäp tin PowerPoint
Nội dung cụ thể :
1/ Để chạy chương trình M. PowerPoint :
Cách 1 : nhấp Star Æ Programs Æ M. Office Æ M. PowerPoint
Cách 2 : nhấp đúp vào biểu tượng của PowerPoint trên màn hình .
2/ Khái niệm Slide :
Mỗi tập tin PowerPoint có nhiều Slide .Mỗi Slide là một trang trình chiếu .Khi trình chiếu , màn
hình chỉ hiển thị một Slise .Nói chung , các Slide được trình chiếu theo trình tự mà chúng được tạo
ra ( nếu toàn bộ tập tin PowerPoint không có tạo ra một nút lệnh điều khiển nào ).
3/ Chọn kiểu trình bày Slide :
Khi mở chương trình PowerPoint lên thì Slide đầu tiên đã có sẵn ở dạng mặc định ( gồm kiểu
trình bày Slide và mẫu thiết kế Slide ).Nếu không thích mẫu Slide mặc định nầy thì ta định dạng lại
cho Slide :
Nhấp menu Format Æ Slide Layout ( kiểu trình bày Slide ) .Khung bên phải sẽ xuất hiện các kiểu
trình bày cho ta lựa chọn :
+ Dạng tiêu đề
+ Dạng cột báo chí
+ Dạng Slide trắng dùng để tự thiết kế
+ Dạng nội dung
+ Các dạng mẫu khác ( đồ thị , sơ đồ … )
Nhấp chuột vào kiểu trình bày ưng ý
Chú ý : Ta thường sử dụng kiểu trình bày Slide mặc định ( có hai khung giữ chỗ : một để
nhập tiêu đề ; một để nhập nội dung )
4/ Chọn mẫu thiết kế Slide :
Nhấp menu Format Æ Slide Design ( mẫu thiết kế Slide ).Khung bên phải sẽ xuất hiện các mẫu
thiết kế cho ta lựa chọn .Nhấp chuột vào mẫu thiết kế ưng ý .Chương trình PowerPoint có khá nhiều
mẫu thiết kế , và khung bên phải chỉ thể hiện được một số mẫu Nếu muốn chọn một mẫu thiết kế
Slide khác của chương trình thì nhấp Browse ở góc dưới rồi tìm dường dẫn đến mẫu thiết kế Slide
nầy .Hộp thoại Apply Template sẽ xuất hiện .Nhấp đúp vào một trong hai thư mục 1033 hoặc
Presentation Design thì ở khung name sẽ xuất hiện các Template cho bạn chọn .
Trên hộp thoại Apply Design Template , ở phần hiển thị Name , nhấp chọn một tên và xem phần
hiển thị bên phải .Nếu ưng...
Giáo trình Thc hành POWERPOINT 2003 Tác gi : Vương Nht Trung
-
1
GIÁO TRÌNH THC HÀNH POWERPOINT 2003
Bài 1 : BÀI M ĐẦU
Dàn bài :
1) Môû PowerPoint : caùch 1 & caùch 2
2) Khaùi nieäm Slide : trang phim .Minh hoaï
3) Choïn kieåu trình baøy Slide : nhaáp Format / Slide Layout
4) Choïn maãu thieát keá Slide : nhaáp Format / Slide Design
5) Choïn maøu neàn cho Slide : nhaáp Format / Background ( traéng , ñen , maøu )
6) Thieát ñaët kích thöôùc Slide : nhaáp File / Page Setup
7) Thay Font chöõ cho taäp tin : nhaáp Format / Replace Fonts
8) Cheøn theâm moät Slide môùi :Nhaáp Insert / New Slide hoaëc nhaáp nuùt New Slide treân
thanh coâng cuï .
9) Löu taäp tin PowerPoint
Ni dung c th :
1/ Để chy chương trình M. PowerPoint :
Cách 1 : nhp Star Æ Programs Æ M. Office Æ M. PowerPoint
Cách 2 : nhp đúp vào biu tượng ca PowerPoint trên màn hình .
2/ Khái nim Slide :
Mi tp tin PowerPoint có nhiu Slide .Mi Slide là mt trang trình chiếu .Khi trình chiếu , màn
hình ch hin th mt Slise .Nói chung , các Slide được trình chiếu theo trình t mà chúng được to
ra ( nếu toàn b tp tin PowerPoint không có to ra mt nút lnh điu khin nào ).
3/ Chn kiu trình bày Slide :
Khi m chương trình PowerPoint lên thì Slide đầu tiên đã có sn dng mc định ( gm kiu
trình bày Slide và mu thiết kế Slide ).Nếu không thích mu Slide mc định ny thì ta định dng li
cho Slide :
Nhp menu Format Æ Slide Layout ( kiu trình bày Slide ) .Khung bên phi s xut hin các kiu
trình bày cho ta la chn :
+ Dng tiêu đề
+ Dng ct báo chí
+ Dng Slide trng dùng để t thiết kế
+ Dng ni dung
+ Các dng mu khác ( đồ th , sơ đồ … )
Nhp chut vào kiu trình bày ưng ý
Chú ý : Ta thường s dng kiu trình bày Slide mc định ( có hai khung gi ch : mt để
nhp tiêu đề ; mt để nhp ni dung )
4/ Chn mu thiết kế Slide :
Nhp menu Format Æ Slide Design ( mu thiết kế Slide ).Khung bên phi s xut hin các mu
thiết kế cho ta la chn .Nhp chut vào mu thiết kế ưng ý .Chương trình PowerPoint có khá nhiu
mu thiết kế , và khung bên phi ch th hin được mt s mu Nếu mun chn mt mu thiết kế
Slide khác ca chương trình thì nhp Browse góc dưới ri tìm dường dn đến mu thiết kế Slide
ny .Hp thoi Apply Template s xut hin .Nhp đúp vào mt trong hai thư mc 1033 hoc
Presentation Design thì khung name s xut hin các Template cho bn chn .
Trên hp thoi Apply Design Template , phn hin th Name , nhp chn mt tên và xem phn
hin th bên phi .Nếu ưng ý thì nhp Apply . Template s xut hin khung Design Template bên
phi thay thế cho mt Template nào đó va lui vào “hu trường”
Bn cũng có th s dng mt mu thiết kế Slise t bên ngoài .Bn thc hin tương t , cũng nhp
Browse góc dưới ri tìm dường dn đến mu thiết kế Slide ny … Song bn không nên s dng
Giáo trình Thực hành POWERPOINT 2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Thực hành POWERPOINT 2003 - Người đăng: Nguyễn Ngọc Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Giáo trình Thực hành POWERPOINT 2003 9 10 571