Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tin văn phòng

Được đăng lên bởi khanhlm-c3ks
Số trang: 181 trang   |   Lượt xem: 3797 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trung t©m gdtx Kú S¬n
Tt ngo¹i ng÷ vµ tin häc
-------------o0o------------

Gi¸o tr×nh
tin häc v¨n phßng
 Windows xp
 Microsoft Office Word 2003
 Microsoft Office Excel 2003
 Microsoft Office PowerPoint 2003
 Tæng quan vÒ Internet vµ Email
 Bµi tËp luyÖn kü n¨ng

Gi¸o viªn : L­u M¹nh Khanh
Email : khanhlm.c3ks@nghean.edu.vn

Tr­êng :

Bài giảng Hệ điều hành Windows XP

PHẦN 1: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP
I. TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH
Các thành phần cơ bản của máy tính
Bao gồm: Phần cứng (Hardware) và phần mềm (Software)
1.1. Phần cứng
Là tập hợp các linh kiện vật lý và cách bố trí, kết nối chúng để tạo thành một hệ
thống máy tính.
Sơ đồ chức năng
THIẾT BỊ NHẬP
(Input Device)

BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM
(Central Processing Unit)

THIẾT BỊ XUẤT
(Output Device)

BỘ NHỚ
(Memory)

a, Bộ xử lý trung tâm (CPU- Central Processing Unit): Là bộ phận quan trọng nhất
của máy tính, điều khiển và phối hợp tất cả các bộ phận của máy tính.
b, Bộ nhớ (Memory): gồm có bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài
 Bộ nhớ trong (Internal Memory): Bộ nhớ trong có 2 phần là ROM và RAM
-

ROM (Read Only Memory- Bộ nhớ chỉ đọc): Là bộ nhớ chứa các chương trình
và dữ liệu của nhà sản xuất máy tính.

-

RAM (Random Access Memory- Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên): Là bộ nhớ chứa
các chương trình và dữ liệu của người sử dụng khi máy đang hoạt động. Dữ liệu
bị xoá sạch khi mất điện hoặc tắt máy tính.

 Bộ nhớ ngoài (External Memory): Là bộ nhớ phụ của máy, nó cho phép đọc,
ghi và lưu trữ thông tin lâu dài, như: đĩa mềm, đĩa cứng, USB, đĩa CD ROM,…
c, Thiết bị nhập (Input Device): Có chức năng thu nhận thông tin, bao gồm: Bàn phím
(Keyboard), con chuột (Mouse), máy quét hình (Sanner),…
d, Thiết bị xuất (Output Device): Có chức năng đưa ra thông tin đã xử lý, bao gồm:
Màn hình (Monitor), máy in (Printer), máy chiếu (Projector),…
1.2. Phần mềm
Phần mềm là những chương trình làm cho phần cứng của máy tính hoạt động
được. Thông thường, phần mềm chia làm 3 loại chính như sau:
Trang 2

GV Lưu Mạnh Khanh - TT Ngoại ngữ và tin học – GDTX Kỳ Sơn

Bài giảng Hệ điều hành Windows XP

 Phần mềm hệ thống (OS: Operating System): Là tập hợp các chương trình điều
khiển hoạt động của máy tính cho phép người dùng sử dụng khai thác dễ dàng
và hiệu quả các thiết bị của hệ thống. Phần mềm hệ thống quan trọng nhất là hệ
điều hành, ví dụ: MS-DOS, Windows,Unix,OS/2,Linux…
 Ngôn ngữ lập trình (Programming Language): Dùng để lập các chương trình
cho máy tính hoạt động. Một số ngôn ngữ lập trình: C, Pascal, Visual Basic,
Visual C++, Java...
Trung t©m gdtx Kú S¬n
Tt ngo¹i ng÷ vµ tin häc
-------------o0o------------
Gi¸o tr×nh
tin häc v¨n phßng
Windows xp
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Office Excel 2003
Microsoft Office PowerPoint 2003
Tæng quan vÒ Internet vµ Email
Bµi tËp luyÖn kü n¨ng
Gi¸o viªn :
Lu M¹nh Khanh
Email : khanhlm.c3ks@nghean.edu.vn
Trêng :
Giáo trình tin văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tin văn phòng - Người đăng: khanhlm-c3ks
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
181 Vietnamese
Giáo trình tin văn phòng 9 10 865