Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình trí tuệ nhân tạo

Được đăng lên bởi doanthihong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 898 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương 0

MỞ ĐẦU

1. Tổng quan về khoa học Trí tuệ nhân tạo.
Trong Công Nghệ Thông Tin, Trí Tuệ Nhân Tạo (Artificial Intelligence) là
một ngành mới, nhưng phát triển rất mạnh mẽ và đem lại nhiều kết quả to lớn.
Con người thường tự cho mình là sinh vật thông minh vì khả năng trí tuệ đóng
vai trò quan trong trong cuộc sống. Trong văn học cũng đã từng có những câu
chuyện đề cao về trí thông minh của con người.
Trí Tuệ Nhân Tạo chỉ mới hình thành từ năm 1956. Tuy nhiên, việc nghiên
cứu trí tuệ đã có từ lâu. Trên 2000 năm trước, các nhà triết học đã tìm hiểu về
cách thức nhìn nhận, học tập, nhớ và suy lý. Việc ra đời của máy tính điện tử
vào những năm 50 của thế kỷ 20 đã sinh ra khuynh hướng đưa các lĩnh vực
nghiên cứu trí tuệ về các vấn đề lý thuyết và thực nghiệm trên máy.
1.1.

Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu của trí tuệ nhân tạo.
Trí tuệ nhân tạo nghiên cứu về cách hành xử thông minh (intelligent

behaviour) với mục tiêu là xây dựng lý thuyết đầy đủ về thông minh để có thể
giải thích được hoạt động thông minh của sinh vật và áp dụng được các hiểu biết
vào các máy móc nói chung, nhằm phục vụ cho con người.
- Về mặt kỹ thuật: Tạo ra các máy thông minh để giải quyết vấn đề thực
tế dùng các kỹ thuật AI.
- Khoa học: Phát triển các khái niệm và thuật ngữ để hiểu được các hành
xử thông minh của sinh vật.
1.2.

Vai trò của Trí Tuệ Nhân Tạo.

Trí tuệ nhân tạo bao quát rất nhiều lĩnh vực nghiên cứu hẹp. Nó nghiên cứu
từ các lĩnh vực tổng quát như máy nhận biết, suy luận logic, đến các bài toán
như chơi cờ, chứng minh định lý. Thường thì các nhà khoa học ở các lĩnh vực

2

khác tìm đến với trí tuệ nhân tạo ở các kỹ thuật hệ thống hoá và tự động hoá các
xử lý tri thức cũng như các phương pháp thuộc lĩnh vực mang tính người.
Trí tuệ nhân tạo nghiên cứu kỹ thuật làm cho máy tính có thể “suy nghĩ một
cách thông minh” và mô phỏng quá trình suy nghĩ của con người khi đưa ra
những quyết định, lời giải. Trên cơ sở đó, thiết kế các chương trình cho máy tính
để giải quyết bài toán.
Sự ra đời và phát triển của Trí tuệ nhân tạo đã tạo ra một bước nhảy vọt về
chất trong kỹ thuật và kỹ nghệ xử lý thông tin. Trí tuệ nhân tạo chính là cơ sở
của công nghệ xử lý thông tin mới, độc lập với công nghệ xử lý thông tin truyền
thống dựa trên văn bản giấy tờ. Điều này được thể hiện qua các mặt sau:
- Nhờ những công cụ hình thức hoá (các mô hinh logic ngôn ngữ, logic
mờ,...), các tri thức thủ tục và tri thức mô tả có thể biểu diễn được trong
máy. Do vậy quá trình giải bài toán được tiến hành...
Chương 0 MỞ ĐẦU
1. Tổng quan về khoa học Trí tuệ nhân tạo.
Trong Công Nghệ Thông Tin, Trí Tuệ Nhân Tạo (Artificial Intelligence)
một ngành mới, nhưng phát triển rất mạnh mẽ và đem lại nhiều kết quả to lớn.
Con người thường tự cho mình sinh vật thông minh khả năng trí tuệ đóng
vai trò quan trong trong cuộc sống. Trong văn học cũng đã từng có những câu
chuyện đề cao về trí thông minh của con người.
Trí Tuệ Nhân Tạo chỉ mới hình thành từ năm 1956. Tuy nhiên, việc nghiên
cứu trí tuệ đã có từ lâu. Trên 2000 năm trước, các nhà triết học đã tìm hiểu về
cách thức nhìn nhận, học tập, nhớ suy lý. Việc ra đời của máy tính điện tử
vào những năm 50 của thế kỷ 20 đã sinh ra khuynh hướng đưa các lĩnh vực
nghiên cứu trí tuệ về các vấn đề lý thuyết và thực nghiệm trên máy.
1.1. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu của trí tuệ nhân tạo.
Trí tuệ nhân tạo nghiên cứu về ch hành xử thông minh (intelligent
behaviour) với mục tiêu xây dựng thuyết đầy đủ về thông minh để thể
giải thích được hoạt động thông minh của sinh vật và áp dụng được các hiểu biết
vào các máy móc nói chung, nhằm phục vụ cho con người.
- V mặt kỹ thuật: Tạo ra các máy thông minh để giải quyết vấn đề thực
tế dùng các kỹ thuật AI.
- Khoa học: Phát triển các khái niệm và thuật ngữ để hiểu được các hành
xử thông minh của sinh vật.
1.2. Vai trò của Trí Tuệ Nhân Tạo.
Trí tuệ nhân tạo bao quát rất nhiều lĩnh vực nghiên cứu hẹp. nghiên cứu
từ các lĩnh vực tổng quát như máy nhận biết, suy luận logic, đến các bài toán
như chơi cờ, chứng minh định lý. Thường thì các nhà khoa học các lĩnh vực
2
giáo trình trí tuệ nhân tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình trí tuệ nhân tạo - Người đăng: doanthihong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
giáo trình trí tuệ nhân tạo 9 10 371