Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình về quay phim

Được đăng lên bởi cnttnsg
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 1 lần
www.tinhvi.com - 1
PHAÀN 1: KYÕ THUAÄT MAÙY QUAY
I. ÑAÏI CÖÔNG:
1) Camcoder
- Camera: bao goàm moät heä thaáu kính, laøm nhieäm vuï thu nhaän
quang hoïc.
- Recorder: bieán tín hieäu ñieän thaønh tín hieäu töø tính.
* Boä phaän bieán tín hieäu quang thaønh tín hieäu ñieän laø bphaän quan
troïng nhaát, thoâng thöôøng noù seõ ñöôïc gheùp chung vôùi phaàn camera, moät
soá tröôøng hôïp noù ñöôïc gheùp chung vôùi phaàn recorder.
* Camera vaø camcoder ñöôïc gheùp lieàn khoái thì ñöôïc goïi l
camcoder. Moät soá heä maùy laïi taùch rieâng chuùng ra vaø luùc ñoù phaàn recorder
coøn coù theå ñöôïc goïi baèng thuaät ngöõ khaùc: VCR (Video Cassette
Recorder) hoaëc VTR (Video Tape Recorder).
* Camera laø khaùi nieäm maø ngaønh khaùc vaãn duøng (chuïp hình, maùy
doø ...), ngay caû trong quay phim, ngöôøi ta vaãn thöôøng goïi caû heä camcoder
laø camera !
2) Phaân loaïi:
a) Theo chöùc naêng söû duïng:
- Loaïi chuyeân nghieäp: ñeå saûn xuaát phim truyeän, ca nhaïc, ...
- Loaïi chuyeân ngaønh: y teá, quaân söï, ...
b) Theo caùch daøn baêng vaø caáu taïo maùy:
Baêng Chieàu roäng (Inch)
Toác ñoä daøi
(mm/s)
Ghi chuù
Umatic ¾ 95.3 Caùc haõng laøm
phim vaãn coøn söû
duïng
VHS ½ 23.39 Reû 1/20 Umatic
Betacam ½ 101.5 Ñang chieám öu
theá
(giaù vaøi chuïc
ngaøn)
Video 8 8 (mm) Duøng maùy mini
c) Theo coâng ngheä:
- Digital
- Analog
d) Theo heä maøu:
- PAL: heä quoác gia, laøm baêng maéc.
- NTSC: duøng cho gia duïng, laøm baêng reû.
II. Ñaàu töø:
1) Hieän töôïng töø hoùa:
Giáo trình về quay phim - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình về quay phim - Người đăng: cnttnsg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Giáo trình về quay phim 9 10 389