Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình vi xử lý ngôn ngữ assembly

Được đăng lên bởi Vũ Văn Thiện
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình hợp ngữ

Bộ môn Công nghệ điều khiển tự động

Giáo trình hợp ngữ

MỤC LỤC
Chương 1. NGÔN NGỮ ASM VÀ CÁCH LẬP TRÌNH ..............................................1
1.1. Mở đầu .................................................................................................................3
1.2. Cài đặt chương trình dịch TASM.........................................................................3
1.3. Các bước thực hiện một chương trình Assember trên máy PC : .........................4
1.4. Sự hỗ trợ của hệ thống cho việc lập trình Assember ...........................................4
1.4.1 Cấu trúc các thanh ghi ...................................................................................4
1.4.2 Cách thể hiện địa chỉ ô nhớ (ROM hoặc RAM): dạng lôgíc và dạng vật lý .7
1.4.3 Các ngắt hay dùng hỗ trợ cho lập trình Assembler........................................7
1.5. Hệ lệnh Assembler ...............................................................................................7
1.5.1. Cú pháp của một dòng lệnh ASM................................................................7
1.5.2. Tập lệnh Mnemonic .....................................................................................8
1.5.3 Các lệnh điều khiển khi dịch chương trình (directive) ................................21
1.6. Chương trình con................................................................................................34
1.6.1. Ý nghĩa của chương trình con.....................................................................34
1.6.2. Cơ chế khi một chương trình con bị gọi ....................................................34
1.6.3. Cú pháp một chương trình con ASM.........................................................34
1.7. MACRO .............................................................................................................37
1.7.1. Ý nghĩa........................................................................................................37
1.7.2. Khai báo (xác lập) MACRO .......................................................................37
1.7.3 Cách dùng MACRO đã được xác lập ..........................................................38
1.8. Directive INCLUDE ..........................................................................................38
1.8.1. Ý nghĩa........................................................................................................38
1.8.2 Cú pháp chèn..................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình vi xử lý ngôn ngữ assembly - Người đăng: Vũ Văn Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Giáo trình vi xử lý ngôn ngữ assembly 9 10 929