Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình word 2003

Được đăng lên bởi ngthanhchien
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2056 lần   |   Lượt tải: 2 lần
gi¸o tr×nh Tin häc v¨n phßng
Microsoft Word

V¨n phßng UBND
tØnH §IÖN BI£N

tRUNG T¢M TIN HäC

Chương I
SOẠN THẢO VĂN BẢN
---------Bài 1
BẮT ĐẦU VỚI MICROSOFT WORD
1. Khởi động:
Cách 1: Nhấn nút Start, Chọn Programs, chọn Microsoft Office,
chọn Microsoft Office Word 2003.

Hình 1: Khởi động chương trình word
Cách 2: Nhấn chuột vào biểu tượng Microsoft Office Word
2003 trên màn hình nền.
2. Thoát ra khỏi chương trình: Nhấn chuột vào File chọn Exit hoặc
chọn biểu tượng Close Window

trên góc phải màn hình.

*Lưu ý: Khi thoát khỏi chương trình. Có thể Word sẽ nhắc ta ghi lại
tập tin nếu tập tin ta chưa đặt tên hoặc ta mở một tập tin đã có ra sửa chữa. Có
3 lựa chọn :
Yes - Có ghi lại những
thay đổi của tập tin;
No - Không ghi lại;
Cancel - Bỏ qua quay lại
tiếp tục soạn thảo.

gi¸o tr×nh Tin häc v¨n phßng
Microsoft Word

V¨n phßng UBND
tØnh §iÖn Biªn

Trung t©m Tin häc

* Ghi nhớ: Ta luôn nhớ đặt tên cho văn bản ngay khi bắt đầu vào soạn
thảo để đề phòng các sự cố mất điện, sự cố về phần mềm, Virut và các sự cố
khác làm mất dữ liệu.
- Khi soạn thảo văn bản không nên vừa đánh máy vừa trang trí văn bản.
Việc trang trí chỉ nên làm khi đã soạn thảo xong.
Bài 2
MÀN HÌNH VÀ CÁC PHÍM CHỨC NĂNG
1. Giới thiệu màn hình chính
+ Thanh Menu: chứa các menu tập hợp lệnh như File, Edit ...
+ Thanh Standar: chứa các công cụ cơ bản như: mở tệp tin (Open), in
ấn (Print), sao chép (Copy) ....

Thanh Menu

Thanh Standard

Thanh Formatting

Thanh thước ngang

Thanh thước dọc

Thanh cuốn dọc

Lên/xuống một
trang màn hình
Thanh Drawing

Thanh trạng thái

Thanh cuốn ngang

Hình 2: Màn hình chính của chương trình soạn thảo văn bản Word
+ Thanh Formatting: chứa các công cụ định dạng văn bản: phông chữ,
in đậm, nghiêng .....
+ Thanh Drawing: chứa các công cụ vẽ: vẽ đoạn thẳng (line), mũi tên
(Arrow), vẽ hình oval, các văn bản nghệ thuật WordArt ....
Trang hiện thời

Tổng số trang văn bản

Dòng

Cột

Chế độ đánh chèn/đè

Hình 3: Thanh trạng thái
Trung tâm Tin học tỉnh Điện Biên
Tel: 023. 827726 - 023.827319 - Fax: 023. 830489

-2-

V¨n phßng UBND
tØnh §iÖn Biªn

gi¸o tr×nh Tin häc v¨n phßng
Microsoft Word

Trung t©m Tin häc

+ Thanh trạng thái: hiển thị trạng thái đang làm việc của văn bản, ví dụ:
trang hiện tại là trang 4 trên tổng số 37 trang của văn bản, con trỏ chuột đang
ở dòng số 8, cột 29. Chế độ hiện tại là đánh chèn (chế độ đánh đè chữ OVR sẽ
sáng, chuyển qua lại giữa chế độ đánh chèn và đánh đè bằng phím Insert trên
bàn phím hoặc nháy đúp chuột vào chữ OVR trên thanh trạng thá...
V¨n phßng UBND
tØnH §IÖN BI£N
gi¸o tr×nh Tin häc v¨n phßng
Microsoft Word
tRUNG T¢M TIN HäC
Chương I
SON THO VĂN BN
----------
Bài 1
BT ĐẦU VI MICROSOFT WORD
1. Khi động:
Cách 1: Nhn nút Start, Chn Programs, chn Microsoft Office,
chn Microsoft Office Word 2003.
Hình 1: Khi động chương trình word
Cách 2: Nhn chut vào biu tượng Microsoft Office Word
2003 trên màn hình nn.
2. Thoát ra khi chương trình: Nhn chut vào File chn Exit hoc
chn biu tượng Close Window
trên góc phi màn hình.
*
Lưu ý: Khi thoát khi chương trình. Có th Word s nhc ta ghi li
tp tin nếu tp tin ta chưa đặt tên hoc ta m mt tp tin đã có ra sa cha. Có
3 la chn :
Yes - Có ghi li nhng
thay đổi ca tp tin;
No - Không ghi li;
Cancel - B qua quay li
tiếp tc son tho.
Giáo trình word 2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình word 2003 - Người đăng: ngthanhchien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Giáo trình word 2003 9 10 976