Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu chung về cấu trúc Asp.Net

Được đăng lên bởi datnv90
Số trang: 220 trang   |   Lượt xem: 5938 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 1. Giới thiệu chung về cấu trúc ASP.NET Framwork và cơ bản về C#
I. Giới thiệu chung về ASPNetFramwork
Trong giáo trình này chúng ta sẽ học ASP.NET trên IDE VisualStdio2005(Bạn có thể
sử dụng Viusal Web Develop 2005 ).
Để tạo một Wesite mới bạn khởi động VS. giao diện của nó sẽ hiện ra như sau:

Hình 1
Trong Box Recent Project bạn chọn “Web site…” ở dòng Create
Hộp thoại New Website hiện ra bạn chọn ASP.NET WebSite rồi chọn thư mục bạn để
Website và ngôn ngữ kịch bản để bản viết Web và nhấn OK

1

Hình 2
VS sẽ tạo ra một website với tên của Website là tên bạn vừa đặt và mặc định sẽ có
một trang Default.aspx như hình sau:

Hình 3

1. ASP.NET và .NET FRAMEWORK

2

ASP.NET là một phần của .NET FrameWork Để xây dựng trang asp.NET bạn cần
thêm vào các đặc tính của .netframework. NetFrameWork chứa đựng hai phần
FrameWork Class Library và Commom Language Runtime.
1.1 Hiểu về Framework Class Library
Framework chứa đựng hàng nghìn lớp mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của
mình. Ví dụ một vài lớp của .Net Framework
-Lớp File: cho phép bạn tạo file, sửa, xoá hay kiểm tra sự tồn tại của file trên đĩa
cứng…
-Lớp Graphics: Cho phép bạn làm việc với nhiều kiểu của ảnh, bạn cũng có thể tạo
ra các ảnh từ các phương thức trên lớp này.
-Lớp SmtpClient: Cho phép bạn gửi thư.
Hiểu về Namespaces: hơn 13 nghìn lớp trong Netframework. Đây là một con số rất
lớn, Microsoft đã chia các lớp cùng xử lý về một vấn đề gì đó vào các không gian tên
chung hay namespaces.
Một Namespace đơn giản là một danh mục, ví dụ tất cả các lớp thao tác với File và
thư mục chúng ta đưa vào một namespaces chung gọi là System.IO, hay tất cả các lớp
làm việc với SqlServer có thể đưa vào namespace System.Data.SqlClient.
Các namespaces chung nhất trong net:
. System
. System.Collections
. System.Collections.Specialized
. System.Configuration
. System.Text
. System.Text.RegularExpressions
. System.Web
. System.Web.Caching
. System.Web.SessionState
. System.Web.Security
. System.Web.Profile
. System.Web.UI
. System.Web.UI.WebControls
. System.Web.UI.WebControls.WebParts
1.2 Hiểu và Assembly:

3

Một Assembly là một file dll trên đĩa cứng của bạn, nơi mà lưu trữ các lớp của .NET,
ví dụ tất cả các lớp trong .ASP.NET Framework đều nằm trong Assembly System.web.dll.
Trước khi sử dụng các lớp trong dll bạn cần tạo một tham chiếu đến file dll này
1.3 Hiểu về Commom Language Runtime(CLR)

bạn.

Phần thứ 2 của NetFramework là CLR chịu trách nhiệm về thực thi mã ứng dụng của

Khi bạn viết ứng dụng bằng ngô...
Chương 1. Giới thiệu chung về cấu trúc ASP.NET Framwork và cơ bản về C#
I. Giới thiệu chung về ASPNetFramwork
Trong giáo trình này chúng ta sẽ học ASP.NET trên IDE VisualStdio2005(Bạn thể
sử dụng Viusal Web Develop 2005 ).
Để tạo một Wesite mới bạn khởi động VS. giao diện của nó sẽ hiện ra như sau:
Hình 1
Trong Box Recent Project bạn chọn “Web site…” ở dòng Create
Hộp thoại New Website hiện ra bạn chọn ASP.NET WebSite rồi chọn thư mục bạn để
Website và ngôn ngữ kịch bản để bản viết Web và nhấn OK
1
Giới thiệu chung về cấu trúc Asp.Net - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu chung về cấu trúc Asp.Net - Người đăng: datnv90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
220 Vietnamese
Giới thiệu chung về cấu trúc Asp.Net 9 10 774