Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 4094 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC............................................................................................................................. 1
Chương 1 Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic. ...................................................................... 3
1. Giới thiệu ........................................................................................................... 3
2. Cấu hình máy ..................................................................................................... 3
3. Cài đặt Visual Basic............................................................................................ 4
4. Khởi động........................................................................................................... 4
5. Cửa sổ làm việc khi chọn Standard.exe ............................................................... 5
5.1.
Thanh tiêu đề .............................................................................................. 5
5.2.
Thanh Menu................................................................................................ 5
5.3.
Thanh công cụ ............................................................................................ 5
5.4.
Hộp công cụ (ToolBox) .............................................................................. 6
5.5.
Cửa sổ Properties Window.......................................................................... 6
5.6.
Form Layout Window. ................................................................................ 7
5.7.
Project Explorer Window............................................................................ 7
6. Các lệnh trong menu File. ................................................................................... 7
7. Biên dịch chương trình thành file *.exe............................................................... 8
Chương 2 Biểu mẫu và một số điều khiển thông dụng....................................................... 10
1. Các khái niệm cơ bản........................................................................................ 10
2. Biểu mẫu (Form) .............................................................................................. 11
2.1.
Khái niệm ................................................................................................. 11
2.2.
Thuộc tính................................................................................................. 11
2.3.
Phương thức.....................................................................
MỤC LỤC
MỤC LỤC............................................................................................................................. 1
Chương 1 Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic. ...................................................................... 3
1. Gi
i thiệu ........................................................................................................... 3
2. C
ấu hình máy ..................................................................................................... 3
3.
Cài đặt Visual Basic............................................................................................ 4
4. Kh
ởi động........................................................................................................... 4
5. C
ửa sổ làm việc khi chọn Standard.exe............................................................... 5
5.1.
Thanh tiêu đề .............................................................................................. 5
5.2. Thanh Menu................................................................................................ 5
5.3. Thanh công c
............................................................................................ 5
5.4. H
ộp công cụ (ToolBox) .............................................................................. 6
5.5. C
ửa sổ Properties Window.......................................................................... 6
5.6. Form Layout Window................................................................................. 7
5.7. Project Explorer Window............................................................................ 7
6. Các l
ệnh trong menu File.................................................................................... 7
7. Biên d
ịch chương trình thành file *.exe............................................................... 8
Chương 2 Biểu mẫu và một số điều khiển thông dụng....................................................... 10
1. Các khái ni
ệm cơ bản........................................................................................ 10
2. Bi
ểu mẫu (Form) .............................................................................................. 11
2.1. Khái ni
ệm ................................................................................................. 11
2.2. Thu
ộc tính................................................................................................. 11
2.3.
Phương thức.............................................................................................. 11
2.4. S
ự kiện...................................................................................................... 12
3.
Các bước xây dựng một chương trình ............................................................... 12
4. M
ột số điều khiển thông dụng........................................................................... 13
4.1. Nhãn (Label)............................................................................................. 13
4.2. H
ộp văn bản (Textbox) ............................................................................. 13
4.3. Nút l
ệnh (command button)....................................................................... 13
5. T
ạo và chạy chương trình ................................................................................. 14
Chương 3 Các phép toán và kiểu dữ liệu cơ bản................................................................ 17
1. Các phép toán và các ký hi
ệu............................................................................ 17
1.1. Phép gán ................................................................................................... 17
1.2. Các phép toán s
ố học ................................................................................ 17
1.3. Các phép toán lu
ận lý................................................................................ 18
1.4. Các phép toán so sánh............................................................................... 18
1.5. Phép &...................................................................................................... 18
1.6. Phép like................................................................................................... 19
1.7. Các ký hi
ệu............................................................................................... 19
2. Các ki
ểu dữ liệu cơ bản..................................................................................... 19
3. Bi
ến.................................................................................................................. 21
3.1. Khái ni
ệm ................................................................................................. 21
3.2. Phân lo
ại biến ........................................................................................... 22
3.3. Khai báo bi
ến............................................................................................ 23
4. H
ằng................................................................................................................. 24
4.1. Khái ni
ệm ................................................................................................. 24
4.2. Khai báo h
ằng........................................................................................... 24
5. M
ảng ................................................................................................................ 25
6. Cú pháp l
ập trình .............................................................................................. 25
Chương 4 Các lệnh và hàm cơ bản .................................................................................... 26
Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic 9 10 479