Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về Công nghệ phần mềm

Được đăng lên bởi nguyenphuong1802
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa CNTT

CNPM

Chương 1
GIỚI THIỆU
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

GV. PHHải
ThS. NTTMKhang

Chương 01 - 1

Khoa CNTT

CNPM

1. PHẦN MỀM - SOFTWARE

GV. PHHải
ThS. NTTMKhang

Chương 01 - 2

Khoa CNTT

CNPM

1. PHẦN MỀM - SOFTWARE


Phần mềm (Software)




Người sử dụng (User)




Phần mềm: là một tập hợp những câu
lệnh được viết bằng một hoặc nhiều
ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác
định nhằm tự động thực hiện một số
chức năng hoặc giải quyết một bài
toán nào đó.
đó
Phần mềm: là công cụ hỗ trợ nhà
chuyên môn thực hiện tốt
ố công việc
trên máy tính.

Người phát triển (Developer)
 Phần mềm: là một hệ thống các đơn
thể. Trong đó mỗi một đơn thể là một
hệ thống các thủ tục và hàm.
GV. PHHải
ThS. NTTMKhang

Chương 01 - 3

Khoa CNTT

CNPM

2. SỬ DỤNG PHẦN MỀM


Sử dụng phần mềm là tiến trình ra
quyết định gồm ba bước như sau:


Bước 1: Chọn công việc cần thực
hiện.



Bước 2: Cung cấp thông tin để công
việc
ệ có thể thực
ự hiện.
ệ



Bước 3: Xem kết quả thực hiện công
việc trên thiết bị xuất.

GV. PHHải
ThS. NTTMKhang

Chương 01 - 4

Khoa CNTT

CNPM

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC


Cung cấp cho sinh viên các kiến
thức cơ sở liên quan đến các đối
tượng chính trong lĩnh vực
CNPM.



Giúp cho sinh viên biết và hiểu
các kiếm thức nền tảng, để học
tiếp các môn ngành CNPM.



Siên viên có khả năng hiểu và áp
dụng kiến thực về tiến trình xây
dựng phần mềm để làm được
phần mềm ở mức cơ bản.
bản

GV. PHHải
ThS. NTTMKhang

Chương 01 - 5

Khoa CNTT

CNPM

3. NỘI DUNG MÔN HỌC


Tiếp cận các khái niệm cơ bản.



Tìm hiểu những phương pháp
và kỹ thuật được sử dụng trong
ngành CNPM.

GV. PHHải
ThS. NTTMKhang

Chương 01 - 6

Khoa CNTT

CNPM

3. NỘI DUNG MÔN HỌC


Tiếp cận các khái niệm cơ bản.



Tìm hiểu những phương pháp
và kỹ thuật được sử dụng trong
ngành CNPM.



Đưa ra cách thiết lập các mô
hình để kiểm tra và đảm bảo
chất lượng phần mềm.

GV. PHHải
ThS. NTTMKhang

Chương 01 - 7

Khoa CNTT

CNPM

3. NỘI DUNG MÔN HỌC


Tiếp cận các khái niệm cơ bản.



Tìm hiểu những phương pháp
và kỹ thuật được sử dụng trong
ngành CNPM.



Đưa ra cách thiết lập các mô
hình để kiểm tra và đảm bảo
chất lượng phần mềm.



Một số
ố kiến
ế thức cơ bản về
ề
quản lý dự án phần mềm.

GV. PHHải
ThS. NTTMKhang

Chương 01 - 8

Khoa CNTT

CNPM

3.1. PHẦN MỀM - SOFTWARE

GV. PHHải
ThS. NTTMKhang

Chương 01 - 9

Khoa CNTT

CNPM

2. XÂY DỰNG PHẦN MỀM


Thu thập yêu cầu, phân tíc, thiết kế,
cài đặt, thử nghiệm.



Chế tạo hàng loạt.



Bảo trì



Bị hao mòn.



Hư bộ phần nào thì chỉ...
CNPM
Khoa CNTT
Chương 1
Chương
1
GII THIU
CÔNG NGH PHN MM
Chương 01 - 1
GV. PHHi
ThS. NTTMKhang
Giới thiệu về Công nghệ phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về Công nghệ phần mềm - Người đăng: nguyenphuong1802
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Giới thiệu về Công nghệ phần mềm 9 10 648