Ktl-icon-tai-lieu

GIS với mã nguồn mở gvSIG

Được đăng lên bởi thiemdx
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỚNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM GIS MÃ NGUỒN MỞ gvSIG XÂY
DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUẢN LÝ THU GOM RÁC THẢI
SINH HOẠT TẠI PHƢỜNG 8, QUẬN 11, TP.HCM

Họ và tên sinh viên: ĐẶNG THỊ NGỌC LÝ
Ngành: HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ
Niên Khóa: 2007 - 2011

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07/2011

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM GIS MÃ NGUỒN MỞ gvSIG XÂY DỰNG
CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUẢN LÝ THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI
PHƢỜNG 8, QUẬN 11, TP.HCM.
Trang tựa

Tác giả

ĐẶNG THỊ NGỌC LÝ

Khóa luận được trình để đáp ứng yêu cầu cấp bằng Kỹ sư ngành Hệ thống Thông tin
Địa lý.

Giáo viên hướng dẫn

ThS. Quách Đồng Thắng
Trưởng Phòng Kỹ thuật – Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý – Sở Khoa
học và Công nghệ TP.HCM.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2011
i

LỜI CẢM ƠN
Lời cảm ơn
Trong suốt thời gian làm khóa luận tốt nghiệp em đã nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận
tình của các cán bộ tại Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý - Sở Khoa học
và Công nghệ TP.HCM và quí thầy cô tại Bộ môn Thông Tin Địa Lý Ứng Dụng –
Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM để em có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Qua đây, em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến:
- ThS.Quách Đồng Thắng, Trưởng Phòng Kỹ thuật - Trung tâm Ứng dụng Hệ thống
Thông tin Địa lý - Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM. Người trực tiếp hướng dẫn và
góp ý cho em trong suốt quá trình làm khóa luận.
- Tập thể cán bộ viên chức tại Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý - Sở
Khoa học và Công nghệ TP.HCM.
- Tập thể đội ngũ giảng viên thuộc Bộ môn Thông Tin Địa Lý Ứng Dụng - Trường Đại
Học Nông Lâm TP.HCM.

ii

TÓM TẮT
Tóm tắt
Đề tài nghiên cứu “Ứng dụng phần mềm GIS mã nguồn mở gvSIG xây dựng công
cụ hỗ trợ quản lý thu gom rác thải sinh hoạt tại phường 8, quận 11,TP.HCM” được
làm và hoàn thành tại Phòng Kỹ thuật – Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa
lý – Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, thời gian từ 01/04 đến 01/07/2011.
Nội dung nghiên cứu:
- Tìm hiểu hiện trạng và nhu cầu quản lý lực lượng thu gom rác thải sinh hoạt khối dân
lập tại phường 8, quận 11, TP.HCM.
- Tìm hiểu phần mềm GIS mã nguồn mở gvSIG.
- Tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình java và môi trường lập trình eclipse.
Trên nền tảng đó xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý lực lượng thu gom rác thải sinh
hoạt khối dân lập tại phường 8, quận 11, TP.HCM.
Kết quả thu được:
- Báo cáo trình bày nội dung đề tài.
- Công cụ TGRP8_Q11 hỗ trợ công tác quản lý lực lượng thu gom rác thải s...
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỚNG ĐẠI HC NÔNG LÂM THÀNH PH H CHÍ MINH
KHÓA LUN TT NGHIP
NG DNG PHN MM GIS MÃ NGUN M gvSIG XÂY
DNG CÔNG C H TR QUN LÝ THU GOM RÁC THI
SINH HOT TẠI PHƢNG 8, QUN 11, TP.HCM
H và tên sinh viên: ĐẶNG TH NGC LÝ
Ngành: H THNG THÔNG TIN ĐA LÝ
Niên Khóa: 2007 - 2011
Thành ph H Chí Minh, tháng 07/2011
GIS với mã nguồn mở gvSIG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIS với mã nguồn mở gvSIG - Người đăng: thiemdx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
GIS với mã nguồn mở gvSIG 9 10 710