Ktl-icon-tai-lieu

Hàm dựng, Hàm hủy, Hàm toán tử

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hàm dựng,
Hàm hủy,
Hàm toán tử

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn Minh Huy

1

Nội dung





Hàm dựng.
Hàm hủy.
Hàm toán tử.
Bài tập.

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

2

Nội dung





Hàm dựng.
Hàm hủy.
Hàm toán tử.
Bài tập.

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

3

Hàm dựng


Khi đối tượng vừa được tạo:
Giá trị các thuộc tính bằng bao nhiêu?
 Đối tượng cần có thông tin ban đầu.
 Giải pháp:






PhanSo
Tử

số??
Mẫu số??

Xây dựng phương thức cung cấp thông tin.
 Người dùng quên gọi?!
“Làm khai sinh” cho đối tượng!
HocSinh
Họ

tên??
Điểm văn??
Điểm toán??

Hàm dựng ra đời!!

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

4

Hàm dựng


Tính chất hàm dựng (constructor):
Bắt buộc gọi khi tạo đối tượng.
 Có thể nạp chồng nhiều hàm dựng.
 Trong C++, hàm dựng có tên trùng tên l ớp.


class PhanSo
{
private:
int
m_tuSo;
int
m_mauSo;
public:
PhanSo(int tuSo, int mauSo);
PhanSo(int giaTri);
};

void main()
{
PhanSo
PhanSo
PhanSo
}

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

p1(1, 2);
p2(2, 3);
*p3 = new PhanSo(2, 3);

5

Bài tập


Bài tập 3.4:
Bổ sung vào lớp học sinh những phương thức sau:
(Nhóm tạo hủy)
 Khởi tạo với họ tên và điểm văn, toán cho trước.
 Khởi tạo với họ tên cho trước, điểm văn, toán = 0.
 Khởi tạo từ một học sinh khác.
 Hủy đối tượng học sinh, thu hồi bộ nhớ.
(Nhóm toán tử)
 Toán tử so sánh (ĐTB): >, <, ==, >=, <=, !=.
 Toán tử gán: =.
 Toán tử nhập, xuất: >>, <<.

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

25

Bài tập


Bài tập 3.5:
Bổ sung vào lớp mảng những phương thức sau:
(Nhóm tạo hủy)
 Khởi tạo mặc định mảng kích thước = 0.
 Khởi tạo với kích thước cho trước, các phần tử = 0.
 Khởi tạo từ một mảng int [ ] với kích thước cho trước.
 Khởi tạo từ một đối tượng IntArray khác.
 Hủy đối tượng mảng, thu hồi bộ nhớ.
(Nhóm toán tử)
 Toán tử gán: =.
 Toán tử lấy phần tử: [ ].
 Toán tử ép kiểu: (int *).
 Toán tử nhập, xuất: >>, <<.

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

26

...
1Ph ng pháp l p trình h ng đ i t ng – GV. Nguy n Minh Huyươ ướ ượ
Hàm d ng,
Hàm d ng,
Hàm h y,
Hàm h y,
Hàm toán t
Hàm toán t
Hàm dựng, Hàm hủy, Hàm toán tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàm dựng, Hàm hủy, Hàm toán tử - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hàm dựng, Hàm hủy, Hàm toán tử 9 10 691