Ktl-icon-tai-lieu

Hàm Excel

Được đăng lên bởi Quoi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DAYS (Hàm DAYS)
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và việc sử dụng hàm DAYS trong Microsoft Excel. Để biết
thông tin về hàm DAY, hãy xem hàm DAY.

Mô tả
Trả về số ngày giữa hai ngày.

Cú pháp
DAYS(end_date, start_date)
Cú pháp hàm DAYS có các đối số sau đây.



End_date Bắt buộc. Start_date và End_date là những ngày mà bạn muốn biết giữa chúng
có bao nhiêu ngày.
Start_date Bắt buộc. Start_date và End_date là những ngày mà bạn muốn biết giữa chúng
có bao nhiêu ngày.
GHI CHU Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc
định, ngày 1 tháng 1 năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng 1 năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là
39.447 ngày sau ngày 1 tháng 1 năm 1900.

Chú thích





Nếu cả hai đối số ngày đều có dạng số, thì hàm DAYS dùng EndDate–StartDate để tính toán
số ngày giữa hai ngày này.
Nếu một trong hai đối số ngày là văn bản, thì đối số đó được coi là DATEVALUE(date_text)
và trả về một ngày số nguyên thay vì một cấu phần thời gian.
Nếu đối số ngày là những giá trị dạng số nằm ngoài phạm vi của những ngày hợp lệ thì hàm
DAYS trả về giá trị lỗi #NUM! .
Nếu đối số ngày là những chuỗi không thể phân tích là những ngày hợp lệ, thì hàm DAYS trả
về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ
Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công
thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh
độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

DỮ LIỆU
31/12/2011
01/01/2011
Công thức

Mô tả

Kết
quả

=DAYS("3/15/11","2/1/11"
)

Tìm số ngày giữa ngày kết thúc (15/03/2011) và ngày bắt
đầu (01/02/2011). Khi nhập ngày trực tiếp vào hàm, bạn
cần đặt ngày trong dấu ngoặc kép. Kết quả là 42.

=DAYS(A2,A3)

Tìm số ngày giữa ngày kết thúc tại A2 và ngày bắt đầu tại
A3 (364).

DAYS360 (Hàm DAYS360)
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm DAYS360 trong Microsoft Excel.

Mô tả
Hàm DAYS360 trả về số ngày giữa hai ngày, dựa trên năm 360 ngày (mười hai tháng, mỗi tháng 30
ngày), được dùng trong một số phép tính kế toán. Hãy dùng hàm này để giúp tính các khoản thanh
toán nếu hệ thống kế toán của bạn dựa trên mười hai tháng 30 ngày.

Cú pháp
DAYS360(start_date,end_date,[method])
Cú pháp hàm DAYS360 có các đối số sau đây:




Start_date, end_date Bắt buộc. Hai ngày mà bạn muốn biết số ngày giữa hai ngày đó.
Nếu start_dateđến sau end_date, hàm DAYS360 trả về số âm. Ngày nên được nhập bằng cách dùng
hàm DATE hoặc nhập như là k...

DAYS !" !!#$%&'()*+
,DAY-.%&(
"
/ ,0122(
3
&42&-2 42&
356002768(
End_date9+7:(2 42&$42&'1+;70+12
5+2!<7(
Start_date 9+7:(2 42&$42&'1+;70+12
5+2!<7(
=>3? $%&''@7 1A;0<B '<6* !C!(/&!D
6E-FFGFHII'0<B FFFGJIIK'0<B LHMMK+A5'
LH(MMN27FFGFHII(
3C
O726006,75;0-PQ$2&R2 2&6*C!
0122(
O7: !2600'G+-P600656@S!'/$TUV$2&4&%
 ,:07<2P:W7XY2(
O7600'1 E;0Z!;[21S'P
 , E'\]OV"^(
O7600'17\_*8C'1S'-P 
, E'\]TUV$^(
TC
2!`1'7[2C !+2768!F[2: 2C$%&'a()*
*E_b7-.c-WdJ2765W$& (O7X-+;5*6,7e
6: ::6*%&W1'7(
DỮ LIỆU
LFfFJfJIFF
IFfIFfJIFF
Công thc Mô tả Kt
quả
Hàm Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàm Excel - Người đăng: Quoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hàm Excel 9 10 60