Ktl-icon-tai-lieu

Hàm visual basic 6.0

Được đăng lên bởi Phi Khanh
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 3909 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Tên hàm:
Abs
Mô tả:
Abs (number)
Lấy trị tuyệt đối của số Number
Tham số:
Number
Số cần tính
Ví dụ:
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Dim MyNumber
MyNumber = Abs(50.3)' Returns 50.3.
MyNumber = Abs(-50.3)' Returns 50.3.
End Sub
Tên hàm:
AppActivate
Mô tả:
AppActivate title [, wait]
Gọi một cửa sổ đang chạy activate (Nếu cửa sổ đó chưa được mở sẽ xảy ra lỗi)
Tham số:
title
Tiêu đề của cửa sổ đó
wait
Thời gian chờ
Ví dụ:
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Dim MyAppID, ReturnValue
AppActivate "Microsoft Word"' Activate Microsoft
' Ham AppActivate co the su dung gia tri do hm shell tra ve
MyAppID = Shell("C:\WORD\WINWORD.EXE", 1)' Run Microsoft Word.
AppActivate MyAppID' Activate Microsoft
' Word.
ReturnValue = Shell("c:\EXCEL\EXCEL.EXE", 1)' Run Microsoft Excel.
AppActivate ReturnValue' Activate Microsoft
' Excel.

End Sub
Tên hàm:
Array
Mô tả:
Array(arglist)
Gán các giá trị trong arglist vào một mảng.
Tham số:
arglist: chứa giá trị của cần tạo mảng, các giá trị cách nhau bằng dấu phẩy (,). Giá trị đầu
sẽ được gán cho chỉ số index đầu, giá trị thứ 2 gán cho chỉ số index 2...
Ví dụ:
Dim MyWeek, MyDay
MyWeek = Array("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun")
' Return values assume lower bound set to 1 (using Option Base
' statement).
MyDay = MyWeek(2)' MyDay contains "Tue".
MyDay = MyWeek(4)' MyDay contains "Thu".
Tên hàm:
Asc
Mô tả:
Asc (string)
Chuyển ký tự thành mã Ascii
Tham số:
string
Chuỗi cần chuyển
Ví dụ:
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Dim MyNumber
MyNumber = Asc("A")' Returns 65.
MyNumber = Asc("a")' Returns 97.
MyNumber = Asc("Apple")' Returns 65.
End Sub
Tên hàm:
AscW
Mô tả:
AscW (string)

Chuyển ký tự thành mã Ascii (hỗ trợ Unicode)
Tham số:
string
Chuỗi cần chuyển
Ví dụ:
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Dim MyNumber
MyNumber = AscW("A")' Returns 65.
MyNumber = AscW("a")' Returns 97.
MyNumber = AscW("Apple")' Returns 65.
End Sub
Tên hàm:
Atn
Mô tả:
Atn (number)
Lấy Arctang của số Number
Tham số:
Number
Số cần tính
Ví dụ:
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Dim Pi
Pi = 4 * Atn(1)' Tinh gia tri cua hang so Pi
End Sub
Tên hàm:
Beep
Mô tả:
Beep
Phát ra tiếng Beep từ loa của hệ thống
Ví dụ:
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Dim I
'Phat ra ba tieng beep lien tuc
For I = 1 To 3

Beep
Next I
End Sub
Tên hàm:
Call
Mô tả:
[Call] name [argumentlist]
Thực thi 1 sub, function hay 1 DLL procedure.
Từ khóa Call thì tùy chọn, nhưng nếu nó được sử dụng thì bạn phải đặt argumentlist
trong dấu đóng mở ngoặc () và nên có tr...
Tên hàm:
Abs
Mô tả:
Abs (number)
Lấy trị tuyệt đối của số Number
Tham số:
Number
Số cần tính
Ví dụ:
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Dim MyNumber
MyNumber = Abs(50.3)' Returns 50.3.
MyNumber = Abs(-50.3)' Returns 50.3.
End Sub
Tên hàm:
AppActivate
Mô tả:
AppActivate title [, wait]
Gọi một cửa sổ đang chạy activate (Nếu cửa sổ đó chưa được mở sẽ xảy ra lỗi)
Tham số:
title
Tiêu đề của cửa sổ đó
wait
Thời gian chờ
Ví dụ:
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Dim MyAppID, ReturnValue
AppActivate "Microsoft Word"' Activate Microsoft
' Ham AppActivate co the su dung gia tri do hm shell tra ve
MyAppID = Shell("C:\WORD\WINWORD.EXE", 1)' Run Microsoft Word.
AppActivate MyAppID' Activate Microsoft
' Word.
ReturnValue = Shell("c:\EXCEL\EXCEL.EXE", 1)' Run Microsoft Excel.
AppActivate ReturnValue' Activate Microsoft
' Excel.
Hàm visual basic 6.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàm visual basic 6.0 - Người đăng: Phi Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Hàm visual basic 6.0 9 10 719