Ktl-icon-tai-lieu

Hệ điều hành iOS

Được đăng lên bởi Con Dê Cu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 5101 lần   |   Lượt tải: 33 lần
Trong vài năm trở lại đây, có thể nói iPhone cùng với iOS là những sản
phẩm đã và đang thống trị thị trường di động trên toàn thế giới. Không
thể phủ nhận tính hiệu quả trong những chiến lược PR, marketing của
Apple thế nhưng lý do chính vẫn xuất phát từ bản thân hệ điều hành iOS.
Bài viết dưới đây sẽ cho bạn một cái nhìn tổng quan nhất về iOS của
Apple.

I/ Sơ lược lịch sử phát triển:
•

•

•

•

•

•

iOS là hệ điều hành di dộng của Apple ban đầu được gọi là hệ điều hành
dành cho iPhone và đến tháng 6 năm 2010 thì chính thức được đổi gọi tên
là “iOS”. Ban đầu, hệ điều hành này chỉ được phát triển riêng cho iPhone
nhưng sau đó được mở rộng để hỗ trợ các thiết bị khác của Apple như iPod
touch, iPad và Apple TV.
Hệ điều hành di dộng của Apple được công bố cùng chiếc iPhone 2G tại
Macworld Conference & Expo vào ngày 9/1/2007 và chính thức phát hành
trong tháng 6 sau đó. Khi ra mắt, hệ điều hành này không được Apple chỉ
định một cái tên riêng biệt mà chỉ đơn giản gọi là "hệ điều hành X dành
cho iPhone” và không hỗ trợ các ứng dụng từ các nhà phát triển thứ 3.
Nguyên nhân của việc từ chối các ứng dụng từ bên thứ 3 được Steve Jobs
đưa ra là các nhà phát triển có thể xây dựng ứng dụng trùng chức năng
với các ứng dụng gốc trên iPhone.
Đến ngày 17/ 10/ 2007, Apple thông báo đã phát triển bộ công cụ phát
triển phần mềm (SDK) và lên kế hoạch chuyển chúng đến tay các nhà
phát triển vào tháng 2 năm 2008. Sau đó ngày 6/3/2008, Apple phát hành
phiên bản thử nghiệm (beta) đầu tiên của bộ công cụ này cùng với một cái
tên mới cho hệ điều hành, "iPhone OS".
Tháng 9 năm 2009, iPod touch ra đời mang trên mình “iPhone OS” với
hầu hết chức năng hiện có ngoại trừ khả năng gọi, nhắn tin hay các dịch
vụ từ nhà mạng khác. Và đến mùa lễ cuối năm này, Apple cũng đạt doanh
số hơn một triệu chiếc iPhone.
Ngày 27/1/2010, sau sự thành công của iPhone và iPod touch, Apple
tiếp tục giới thiệu iPad sử dụng hệ điều hành được tùy chỉnh từ “iPhone
OS” với một màn hình lớn hơn so với iPhone và iPod touch được thiết kế
để duyệt web, đọc sách , giải trí đa phương tiện…
Cuối cùng đến tháng 6 năm 2010, Apple chính thức đổi tên “iPhone OS”
thành một cái tên mới đơn giản, dễ nhớ hơn được mua từ hãng sản xuất
thiết bị mạng Cisco, đó là "IOS" và được sử dụng cho đến ngày hôm nay.

II/ Các phiên bản hệ điều hành iOS:
Dành cho các thiết bị di động (iPhone, iPod và iPAd): Do việc phát hành các
phiên bản iOS luôn đi liền với các phiên bản jailbreak (bẻ khoá) khác nhau nên
Apple thường xuyên cập nhật cho nh...
Trong vài n m tr l i ây, có th nói iPhone cùng v i iOS là nh ng s n ă đ
ph m ã và ang th ng tr th tr ng di ng trên toàn th gi i. Không đ đ ườ độ ế
th ph nh n tính hi u qu trong nh ng chi n l c PR, marketing c a ế ượ
Apple th nh ng lý do chính v n xu t phát t b n thân h i u hành iOS. ế ư đ
Bài vi t d i ây s cho b n m t cái nhìn t ng quan nh t v iOS c a ế ướ đ
Apple.
I/ S l c l ch s phát tri n:ơ ượ
iOS là h i u hành di d ng c a Apple ban u c g i là h i u hành đ đầ đượ đ
dành cho iPhone và n tháng 6 n m 2010 thì chính th c c i g i tên đế ă đượ đổ
là “iOS”. Ban u, h i u hành này ch c phát tri n riêng cho iPhone đầ đ đượ
nh ng sau ó c m r ng h tr các thi t b khác c a Apple nh iPodư đ đượ để ế ư
touch, iPad và Apple TV.
H i u hành di d ng c a Apple c công b cùng chi c iPhone 2G t i đ đượ ế
Macworld Conference & Expo vào ngày 9/1/2007 và chính th c phát hành
trong tháng 6 sau ó. Khi ra m t, h i u hành này không c Apple ch đ đ đượ
nh m t cái tên riêng bi t mà ch n gi n g i là "h i u hành X dành đị đơ đ
cho iPhone” và không h tr các ng d ng t các nhà phát tri n th 3.
Nguyên nhân c a vi c t ch i các ng d ng t bên th 3 c Steve Jobs đượ
a ra là các nhà phát tri n có th xây d ng ng d ng trùng ch c n ng đư ă
v i các ng d ng g c trên iPhone.
n ngày 17/ 10/ 2007, Apple thông báo ã phát tri n b công c phát Đế đ
tri n ph n m m (SDK) và lên k ho ch chuy n chúng n tay các nhà ế đế
phát tri n vào tháng 2 n m 2008. Sau ó ngày 6/3/2008, Apple phát hành ă đ
phiên b n th nghi m (beta) u tiên c a b công c này cùng v i m t cái đầ
tên m i cho h i u hành, "iPhone OS". đ
Tháng 9 n m 2009, iPod touch ra i mang trên mình “iPhone OS” v i ă đờ
h u h t ch c n ng hi n có ngo i tr kh n ng g i, nh n tin hay các d ch ế ă ă
v t nhà m ng khác. Và n mùa l cu i n m này, Apple c ng t doanh đế ă ũ đạ
s h n m t tri u chi c iPhone. ơ ế
Ngày 27/1/2010, sau s thành công c a iPhone và iPod touch, Apple
ti p t c gi i thi u iPad s d ng h i u hành c tùy ch nh t “iPhone ế đ đượ
OS” v i m t màn hình l n h n so v i iPhone và iPod touch c thi t k ơ đư ế ế
duy t web, c sách , gi i trí a ph ng ti n…để đọ đ ươ
Cu i cùng n tháng 6 n m 2010, Apple chính th c i tên “iPhone OS” đế ă đổ
thành m t cái tên m i n gi n, d nh h n c mua t hãng s n xu t ớ đơ ơ đượ
thi t b m ng Cisco, ó là "IOS" và c s d ng cho n ngày hôm nay.ế đ đượ đế
II/ Các phiên b n h i u hành iOS: đ
Dành cho các thi t b di ng (iPhone, iPod và iPAd):ế đ Do vi c phát hành các
phiên b n iOS luôn i li n v i các phiên b n jailbreak (b khoá) khác nhau nên đ
Apple th ng xuyên c p nh t cho nh ng thi t b di ng c a mình nh m ch ng l iườ ế độ
viêc b khóa nói trên. D i ây xin ch c p nh ng phiên b n mang n nh ng ướ đ đề đế
s thay i l n cho nh ng thi t b di ng c a Apple. đổ ế độ
Phiên b n 1.x: ây là phiên b n u tiên và xu t hi n cùng chi c Đ đ ế
iPhone u tiên (hay còn g i là iPhone 2G) vào ngày 29/6/2007. H i u đầ đ
hành m i mang n m t giao di n và cách th c s d ng hoàn toàn m i đế
cho các chi c i n tho i c a Apple nh : các bi u t ng (icon) s p x p ế đ ư ượ ế
ng nh t trên màn hình chính, c m ng a i m…đồ đ đ
Phiên b n 2.x : phiên b n l n th 2 c Apple gi i thi u sau phiên b n đượ
u tiên 1 n m và phát hành chính th c cùng v i chi c iPhone th h th đầ ă ế ế
2 (iPhone 3G) cùng s xu t hi n c a App Store mang n nh ng ng d ng đế
Hệ điều hành iOS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ điều hành iOS - Người đăng: Con Dê Cu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hệ điều hành iOS 9 10 118