Ktl-icon-tai-lieu

Hệ điều hành nâng cao

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

HEÄ ÑIEÀU HAØNH NAÂNG CAO

Tröôøng ñaïi hoïc Khoa hoïc töï nhieân
Khoa Coâng ngheä Thoâng tin
Traàn Haïnh Nhi

1

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Toå chöùc


Phuï traùch Lyù thuyeát :




Phuï traùch thöïc haønh:







Traàn Haïnh Nhi
Phaïm Nguyeãn Anh Huy
Traàn Anh Tuaán
Leâ Thuïy Anh
Ñinh Baù Tieán

Trang web cuûa moân hoïc :
2

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Muïc tieâu


Keát quaû mong ñôïi veà lyù thuyeát :






Hieåu ñöôïc caùch thöùc Heä ñieàu haønh laøm vieäc
Naém ñöôïc caùc nguyeân lyù thieát keá Heä ñieàu haønh
Bieát ñöôïc moät soá cô cheá, chieán löôïc cô baûn ñeå giaûi
quyeát caùc nhieäm vuï cuûa Heä ñieàu haønh

Keát quaû caàn ñaït ñöôïc veà thöïc haønh




Vaän duïng ñöôïc caùc kieán thöùc lyù thuyeát ñeå caøi ñaët giaû
laëp moät soá module cuûa Heä ñieàu haønh
Söû duïng ñöôïc caùc cô cheá hoã trôï cuûa moät Heä ñieàu
haønh cuï theå (Windows NT) ñeå giaûi quyeát caùc baøi toaùn
cô baûn.
3

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Kieán thöùc yeâu caàu




Kieán truùc Maùy tính
Heä ñieàu haønh cô baûn
Laäp trình C/C++

4

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Tính ñieåm



70% Lyù thuyeát + 30% Thöïc haønh
Lyù thuyeát :





Thöïc haønh: 2 baøi taäp lôùn






1 baøi thi cuoái khoaù (khoâng tham khaûo taøi lieäu)
Moãi sinh vieân laøm baøi ñoäc laäp
Thôøi haïn vaø caùch thöùc noäp baøi seõ do giaùo vieân phuï
traùch thöïc haønh qui ñònh
Moãi nhoùm thöïc haønh goàm 2 sinh vieân

Baét buoäc coù noäp baøi thöïc haønh môùi ñöôïc thi lyù
thuyeát
5

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Ma traän quyeàn truy xuaát

object
F1
domain
D1
D2
D3
D4

F2

ñoïc

F3

Maùy in

ñoïc
in
ñoïc

ñoïc
ghi

xöû lyù
ñoïc
ghi

5

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Caùc cô cheá baûo veä
 Caøi ñaët ma traän quyeàn truy xuaát :

 Access Control List:
 Moãi Object coùmoät ACL <domains,rights>
Capabilities
 Moãi Domain coù moät capabilities <objects,rights>

6

...
1
HEÄ ÑIEÀU HAØNH NAÂNG CAO
Tröôøng ñaïi hoïc Khoa hoïc töï nhieân
Khoa Coâng ngheä Thoâng tin
Traàn Haïnh Nhi
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Hệ điều hành nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ điều hành nâng cao - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hệ điều hành nâng cao 9 10 902