Ktl-icon-tai-lieu

Hệ điều hành

Được đăng lên bởi amy-shinhshan
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 3379 lần   |   Lượt tải: 18 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ThS. Đặng Thanh Hải

BÀI GIẢNG TÓM TẮT

HỆ ĐIỀU HÀNH
Dành cho sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin
(Lưu hành nội bộ)

Đà Lạt 2008

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Hệ Điều Hành

LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình “ Hệ điều hành” được biên soạn theo chương trình đào tạo hệ thống tín
chỉ của trường Đại Học Đà Lạt. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho sinh
viên ngành Công Nghệ Thông Tin những kiến thức về hệ điều hành.
Tuy có rất nhiều cố gắng trong công tác biên soạn nhưng chắc chắn rằng giáo trình
này còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi xin trân trọng tiếp thu tất cả những ý kiến đóng góp
của các bạn sinh viên, cũng như của các đồng nghiệp trong lĩnh vực này để hoàn thiện
giáo trình, phục vụ tốt hơn cho việc dạy và học tin học đang ngày càng phát triển ở nước
ta.
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Trường Đại Học Đà Lạt

Trang 2

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Hệ Điều Hành

MỤC LỤC
CHƯƠNG I – TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH.......................................................... 6
I. 1 Khái niệm hệ điều hành ........................................................................................ 6
I.2 Phân loại hệ điều hành ............................................................................................ 7
I.2.1 Hệ điều hành xử lý theo lô đơn giản .................................................................... 7
I.2.2 Hệ điều hành xử lý theo lô đa chương.................................................................. 7
I.2.3 Hệ điều hành đa nhiệm ......................................................................................... 8
I.2.4 Hệ điều hành tương tác......................................................................................... 8
I.2.5 Hệ điều hành giao diện bàn giấy (Desktop) ......................................................... 8
I.2.6 Hệ thống song song ............................................................................................. 8
I.2.7 Hệ thống phân tán................................................................................................. 9
I.2.8 Hệ thống cầm tay................................................................................................ 10
I.3.Lịch sử phát triển hệ điều hành ............................................................................ 11
CHƯƠNG II – CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH.......................................................... 12
II.1 Các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính ................................................... 1...
TRƯỜNG ĐẠI HC ĐÀ LT
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
ThS. Đặng Thanh Hi
BÀI GING TÓM TT
H ĐIU HÀNH
Dành cho sinh viên ngành Công Ngh Thông Tin
(Lưu hành ni b)
Đà Lt 2008
Hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ điều hành - Người đăng: amy-shinhshan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Hệ điều hành 9 10 6