Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Quản Trị Sql Server

Được đăng lên bởi Phước Hồ Văn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 402 lần   |   Lượt tải: 5 lần
I- Khái niệm :

HỆ QUẢN TRỊ CSDL
SQL SERVER

Chương 6: VIEW – BẢNG ẢO

•

View là đối tượng dùng lưu trữ một phát biểu Select.

•

View được xem như là một Table có cấu trúc và dữ liệu trả
về bởi phát biểu Select

Do đó View được dùng trong:

Giáo viên: Tạ Thúc Nhu

•

Mệnh đề FROM của phát biểu Select khác

•

Các phát biểu Insert, Update, Delete để cập nhật dữ liệu
trên Table nguồn của View.

Khoa CNTT trường ĐH Lạc Hồng

2

II- Tạo VIEW

SQL Server

1- Bằng Lệnh CREATE VIEW :
Cú pháp:

1. Bằng Lệnh CREATE VIEW
2. Bằng công cụ quản lý Management

CREATE VIEW view_name [ (< column_list >) ]
[WITH ENCRYPTION]
AS <phát biểu SELECT>
[WITH CHECK OPTION]

Ví dụ:
1. Tạo view liệt kê các mặt hàng đã ghi trên hóa đơn số 10248
gồm mã số, tên, tiền bán các mặt hàng đó.

2. Tạo View liệt kê danh sách hóa đơn đã ghi trong ngày với
cấu trúc: SoHD, NgayHD, TienHD từ table HoaDon và CTHD
3

SQL Server

4

SQL Server

1

Thay đổi dữ liệu trên Table nguồn của View
CREATE VIEW vwCTHD (MaHD, MaMH, SoLuong)
AS
SELECT SoHD, MaMH, SL
FROM CTHD Where SoHD = 10248
Go
INSERT vwCTHD(MaHD, MaMH, SoLuong) VALUES(10248,1,20)
INSERT vwCTHD(MaHD, MaMH, SoLuong) VALUES(10249,1,20)
UPDATE vwCTHD SET SoLuong = SoLuong + 10
WHERE MaHD = 10249
DELETE vwCTHD WHERE MaHD = 10249

5

SQL Server

Không thể sử dụng View để cập nhật dữ liệu trên table nếu mệnh đề
Select có chứa hàm tổng hợp, chứa cột tính toán hoặc có chứa từ khóa
TOP, Group By, hoặc Distinct.

•

Phát biểu DELETE chỉ sử dụng trên View có 1 table nguồn.

•

Phát biểu INSERT hay UPDATE chỉ thay đổi dữ liệu trên 1 Table của
mệnh đề From.

CREATE VIEW vwCTHD (MaHD, MaMH, SoLuong)
AS
SELECT SoHD, MaMH, SL FROM CTHD WHERE SoHD = 10248
WITH CHECK OPTION
Go

CREATE VIEW vwCTHD

UPDATE vwCTHD SET SoLuong = SoLuong + 10

AS Select SoHD, CTHD.MaMH, TenMH, SL, DGBan

INSERT vwCTHD(MaHD,MaMH,SoLuong) VALUES(10248,1,20)

From MatHang Inner Join CTHD On MatHang.MaMH=CTHD.MaMH
Go

INSERT vwCTHD(MaHD,MaMH,SoLuong) VALUES(10249,1,20)
Error : The attempted insert or update failed because the target view either
specifies WITH CHECK OPTION or spans a view that specifies WITH
CHECK OPTION and one or more rows resulting from the operation did not
qualify under the CHECK OPTION constraint.

Insert vwCTHD(SoHD, MaMH, SL) Values(10248,1,20)
Insert vwCTHD(SoHD, MaMH, SL) Values(10249,1,20)

7

SQL Server

WITH CHECK OPTION Ràng buộc dữ liệu cập
nhật theo điều kiện Where

Hạn chế của View trong phát biểu cập nhật:
•

6

SQL Server

8

SQL Server

2

2- Bằ...
1
Chương 6: VIEW – BẢNG ẢO
Giáo viên: Tạ Thúc Nhu
Khoa CNTT trường ĐH Lạc Hồng
HỆ QUẢN TRỊ CSDL
SQL SERVER
SQL Server
2
I- Khái niệm :
I- Khái niệm :
View là đối tượng dùng lưu trữ một phát biểu Select.
View được xem như là một Table có cấu trúc và dữ liệu trả
về bởi phát biểu Select
Do đó View được dùng trong:
Mệnh đề FROM của phát biểu Select khác
Các phát biểu Insert, Update, Delete để cập nhật dữ liệu
trên Table nguồn của View.
SQL Server
3
II- Tạo VIEW
II- Tạo VIEW
1. Bằng Lệnh CREATE VIEW
2. Bằng công cụ quản lý Management
SQL Server
4
1- Bằng Lệnh CREATE VIEW:
1- Bằng Lệnh CREATE VIEW:
Cú pháp: CREATE VIEW view_name [ (< column_list >) ]
[WITH ENCRYPTION]
AS <phát biểu SELECT>
[WITH CHECK OPTION]
Ví dụ:
1. Tạo view liệt kê các mặt hàng đã ghi trên hóa đơn số 10248
gồm mã số, tên, tiền bán các mặt hàng đó.
2. Tạo View liệt kê danh sách hóa đơn đã ghi trong ngày với
cấu trúc: SoHD, NgayHD, TienHD từ table HoaDon và CTHD
Hệ Quản Trị Sql Server - Trang 2
Hệ Quản Trị Sql Server - Người đăng: Phước Hồ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hệ Quản Trị Sql Server 9 10 366