Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống báo hiệu SS7

Được đăng lên bởi Hoang Khai
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng quan về hệ thống báo hiệu số 7

CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BÁO HIỆU
1.1.

TỔNG QUAN VỀ BÁO HIỆU

Chức năng chính của báo hiệu là thiết lập, giám sát và điều khiển việc truyền tin trên mạng
viên thông.
Với các phương pháp truyền dẫn:
•

Truyền dẫn gói (Virtual circuit)

•

Truyền dẫn kênh (Circuit)

Truyền dẫn kênh:
Kênh dành riêng cho cuộc gọi do đó không chúa thông tin điều khiển cuộc gọi, do vậy
các thông tin điều khiển thường độc lập với các thông tin cuộc gọi được gọi là báo hiệu sẽ
phải truyển một cách riêng biệt nhằm để thiết lập, duy trì, hủy bỏ kênh truyền tin.
Truyền dẫn gói:
Thông tin cuộc gọi được “đóng gói “ bao giờ cũng gồm 2 phần gắn kết với nhau :
Header

Data

o Phần Data : giữ thông tin cuộc gọi.
o Phần Header: chứa thông tin điều khiển cuộc gọi.
Do vậy không cần phải có thêm thông tin báo hiệu. Tuân thủ mô hình mạng truyền dữ
liệu được chuẩn hóa theo mô hình OSI.
Các phương pháp báo hiệu được phân biệt theo các tiêu chí khác nhau như:
•

Loại tín hiệu báo hiệu
o Báo hiệu Analog (như DC, 1VF, 2VF, MF).
o Báo hiệu Digital (như CAS, DSS1, No 7).

•

Thông tin báo hiệu:
o Báo hiệu trên đường thuê bao (user-net)
o Báo hiệu trên đường trung kế (net-net).
o Báo hiệu qua mạng (user-user)

•

Chế độ báo hiệu
o Báo hiệu lựa chọn
o Báo hiệu đường.

Đại Học Công Nghệ -ĐHQGHN1

Tổng quan về hệ thống báo hiệu số 7

•

Chiều báo hiệu
o Báo hiệu hướng thuận (call – called)
o Báo hiệu hướng ngược(called – call)

•

Phương thức báo hiệu
o Báo hiệu kênh kết hợp (CAS)
o Báo hiệu kênh chung (CCS)

Hình 1.1 Báo hiệu trong tổng đài
DTMF dual tone multi frequency signaling.
PLMN public land mobile network
1.2. BÁO HIỆU TRÊN CÁC ĐƯỜNG TRNG KẾ (CAS và CCS)
1.2.1. Báo hiệu kênh kết hợp CAS.
Là phương thức báo hiệu mà mỗi kênh cuộc gọi lại tồn tại một kênh báo hiệu dành riêng
cho kênh cuộc gọi đó. Các thông tin báo hiệu chứa các Code điều khiển cuộc gọi, các Code
được truyền trong kênh dành riêng cho báo hiệu trên cùng một tuyến kết hợp với tuyến của
kênh cuộc gọi.
Các loại hệ thống báo hiệu kênh kết hơp đã được sử dụng là:
•

Hệ thống báo hiệu xung thâm nhập, hay đơn tần 1VC.

•

Hệ thống báo hiệu hai tần số 2 VC, hay chính là hệ thống (CCITT số 4).

•

Hệ thống báo hiệu xung đa tần MFP (hay chính là hệ thống CCITT số 5, R1).

•

Hệ thống báo hiệu đa tần (CCITT, R2).

Các vấn đề gặp phải đối với CAS:

Đại Học Công Nghệ -ĐHQGHN2

Tổng quan về hệ thống báo hiệu số 7

Hiệu suất báo hiệu không cao do 1 cuộc ...
Tổng quan về hệ thống báo hiệu số 7
CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BÁO HIỆU
1.1. TỔNG QUAN VỀ BÁO HIỆU
Chức năng chính của báo hiệu thiết lập, giám sát điều khiển việc truyền tin trên mạng
viên thông.
Với các phương pháp truyền dẫn:
Truyền dẫn gói (Virtual circuit)
Truyền dẫn kênh (Circuit)
Truyền dẫn kênh:
Kênh dành riêng cho cuộc gọi do đó không chúa thông tin điều khiển cuộc gọi, do vậy
các thông tin điều khiển thường độc lập với các thông tin cuộc gọi được gọi báo hiệu sẽ
phải truyển một cách riêng biệt nhằm để thiết lập, duy trì, hủy bỏ kênh truyền tin.
Truyền dẫn gói:
Thông tin cuộc gọi được “đóng gói “ bao giờ cũng gồm 2 phần gắn kết với nhau :
o Phần Data : giữ thông tin cuộc gọi.
o Phần Header: chứa thông tin điều khiển cuộc gọi.
Do vậy không cần phải thêm thông tin báo hiệu. Tuân thủ hình mạng truyền dữ
liệu được chuẩn hóa theo mô hình OSI.
Các phương pháp báo hiệu được phân biệt theo các tiêu chí khác nhau như:
Loại tín hiệu báo hiệu
o Báo hiệu Analog (như DC, 1VF, 2VF, MF).
o Báo hiệu Digital (như CAS, DSS1, No 7).
Thông tin báo hiệu:
o Báo hiệu trên đường thuê bao (user-net)
o Báo hiệu trên đường trung kế (net-net).
o Báo hiệu qua mạng (user-user)
Chế độ báo hiệu
o Báo hiệu lựa chọn
o Báo hiệu đường.
Đại Học Công Nghệ -ĐHQGHN
1
Header Data
http://www.ebook.edu.vn
Hệ thống báo hiệu SS7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống báo hiệu SS7 - Người đăng: Hoang Khai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Hệ thống báo hiệu SS7 9 10 195